• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jolanta Hys członkiem Rady Doradczej UKD

  16.11.2009. 10:30
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Jolanta Hys, kierownik Pracowni Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej została zaproszona do grona członków Rady Doradczej UKD (UDC Advisory Board). Rada stanowi ciało doradcze Konsorcjum ...

  więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tutaj

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przydział kwaterunkowy – potoczna nazwa decyzji administracyjnej, wydawanej przez organ Rady Narodowej (właściwy dla spraw lokalowych organ prezydium miejskiej, dzielnicowej miasta wyłączonego z województwa, Gromadzkiej Rady Narodowej lub rady narodowej osiedla) o przydziale lokalu mieszkalnego. Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel (jeżeli ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności). W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu. Wybory parlamentarne na Słowacji w 2010 roku (słow. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010) odbyły się 12 czerwca 2010. Zostały ogłoszone 1 lutego 2010 przez przewodniczącego Rady Narodowej w związku z upływem jej czteroletniej kadencji w czerwcu 2010. W wyniku wyborów został wyłoniony nowy skład Rady Narodowej. Termin zgłaszania list partyjnych w Centralnej Komisji Wyborczej minął 14 marca. Ostatecznie zarejestrowaniu uległo 18 komitetów.

  Prezydent Rady Terytorialnej Saint-Martin pełni funkcję szefa rządu Saint-Martin. Rada Terytorialna wybierana jest co pięć lat w wyborach powszechnych i jest ciałem ustawodawczym wyspy. Składa się z 23 osób. Spośród nich wybierany jest prezydent Rady Terytorialnej oraz 7-osobowa Rada Wykonawcza (rząd). Prezydent Rady Terytorialnej stoi na czele Rady Wykonawczej (rządu). Międzynarodowa Rada Kobiet (ang. International Council of Women) – pierwsza międzynarodowa organizacja feministyczna utworzona w 1888 roku w Waszyngtonie. Jest organizacją parasolową – zrzesza krajowe rady kobiet. Organizacja ma status organizacji doradczej wobec ONZ.

  Herb Miasta Zielonka został zaprojektowany przez Janusza Chomiczewskiego, a zatwierdzony uchwałą nr IX/16/70 Miejskiej Rady Narodowej w Zielonce z dnia 28 stycznia 1970 roku na wniosek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Jorge Antonio Serrano Elías (ur. 1945) - gwatemalski pastor ewangelicki, inżynier, przedsiębiorca i polityk, przewodniczący Rady Stanu w latach 1982-1983 (instytucji doradczej, którą powołał prezydent Efrain Rios Montt), prezydent Gwatemali w latach 1991-1993 z ramienia prawicowego Ruchu Akcji Soliarnej (MAS). Syn libańskich emigrantów.

  Przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany przez Radę Europejską większością kwalifikowaną na okres 2,5 roku z jednokrotną możliwością odnowienia kadencji, przy czym Przewodniczący Rady Europejskiej musi pochodzić spoza grona Rady Europejskiej. Nowym uprawnieniem przewodniczącego jest reprezentowanie Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale bez uszczerbku w stosunku do Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów to organ pomocniczy i opiniujący decyzje gospodarcze dla Rady Ministrów. Został powołany na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 II 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów, obok Komitetu Rozwoju Regionalnego Rady Ministrów, Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów i Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów. Przestał istnieć na mocy rozporządzenia RM z dnia 30 X 2001 r.

  Rada Gabinetowa – polski organ konstytucyjny zwoływany przez Prezydenta RP dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa, składający się z członków Rady Ministrów, obradujący pod przewodnictwem Prezydenta. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów, nie ma możliwości podejmowania wiążących decyzji. Zakres jej funkcjonowania obejmuje raczej wspieranie i inicjowanie poczynań rządu przez Prezydenta. Podstawę prawną powołania Rady Gabinetowej stanowi art. 141 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  Komitet Stały Rady Ministrów - organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów.

  Joseph Szaul, Joseph Chaoul, Joseph Shawool – libański prawnik i polityk, katolik-maronita. W 1961 r. rozpoczął karierę sędziowską. W 1990 r. został mianowany prezesem Rady Doradczej Stanu (arab. مجلس شورى الدولة , Madżlis Szura al-Dawla), najwyższego sądu administracyjnego w Libanie. W latach 1998-2000 był ministrem sprawiedliwości w rządzie Selima al-Hossa. Parlament Nauru – najwyższy organ ustawodawczy na Nauru od 1968 roku. Następca Rady Wodzów, Lokalnej Rady Samorządowej i Rady Legislacyjnej. Od 8 czerwca 2013 roku liczy 19 członków, a nie jak wcześniej 18. Kompetencje parlamentu są zawarte w Konstytucji Nauru.

  Rada Rządząca jest to organ władzy księcia Monako. Rada zawiera 6 członków: Ministra Stanu który zasiada w radzie jako przewodniczący oraz 5 członków: 4 doradców: od Polityki Wewnętrznej, Finansów i Gospodarki, Środowiska i Miejskiego planowania oraz doradca od spraw socjalnych i zdrowia. W radzie zasiada również delegat księcia od spraw Polityki zagranicznej. Rada debatuje na temat projektów ustaw oraz rachunków które następnie są proponowane księciu oraz pozostałym członkom rady. Książę podejmuje ostateczną decyzję w kwestiach podejmowanych na sesjach rady, Minister Stanu pełni role najbliższego doradcy księcia. IV Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – powołana została w dniach 3, 23 i 28 listopada 1951 r.. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 1 grudnia 1951 r. Skład Rady został uzupełniony w dniu 3 grudnia 1952 r. Kadencja Rady upłynęła w dniu 30 listopada 1953 r.

  III Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – powołana została w dniach 3 i 31 maja 1949 r.. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 6 czerwca 1949 r. Skład Rady został uzupełniony w dniach 27 października 1950 r. i 5 marca 1951 r. Kadencja Rady upłynęła w dniu 5 czerwca 1951 r. Komisja Tymczasowa Okresu Przejściowego – utworzona została 2 sierpnia 1972 r. na okres przejściowy jako organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu do wyboru Rady Rzeczypospolitej. Skład Komisji powołany został 1 sierpnia 1972 r., 28 grudnia 1972 r. powiększono liczbę członków Komisji do 20. Została rozwiązana 20 czerwca 1973 r. w związku z powołaniem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

  Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ – w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ wchodzi obecnie 15 członków, w tym 5 stałych oraz 10 niestałych. Członkowie niestali wybierani są na okres 2 lat, co roku skład połowy z nich jest odnawiany. W celu zapewnienia geograficznej reprezentatywności, określona liczba miejsc jest zarezerwowana dla każdej z pięciu nieoficjalnych regionalnych grup państw członkowskich ONZ. W latach 1946–1965 Rada Bezpieczeństwa ONZ liczyła 11 członków (5 stałych i 6 niestałych). Posłowie do Rady Narodowej Republiki Słowackiej VI kadencji – posłowie do Rady Narodowej wybrani w przedterminowych wyborach na Słowacji przeprowadzonych 10 marca 2012.

  Przewodniczący Rady Miasta - Prowadzący obrady Rady i reprezentujący ją, wybierany większością głosów na pierwszej sesji po wyborach, bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy radnych. W razie braku wyboru rozpisywane są nowe wybory do Rady. W zależności od liczby członków Rady, ma od 1 do 3 zastępców. Ma najwyższą władze wśród Radnych, ale nie ma wpływu (jak to było do 2002 roku), na nominacje w zarządzie miasta (prezydent i zastępcy). Prowadzi kontrolę nad działalnością całej Rady, by uchwalała budżet (najważniejszy obowiązek Rady Miasta) i odpowiada za działanie jej w ramach prawa.

  Dodano: 16.11.2009. 10:30  


  Najnowsze