• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osadnictwo kultury przeworskiej we wschodniej części Niecki Nidziańskiej

  20.07.2009. 17:36
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  "Osadnictwo kultury przeworskiej we wschodniej części Niecki Nidziańskiej"

  Krzysztof Garbacz

  Wydawnictwo Naukowe Semper 2009


  Książka obejmuje zagadnienia związane z procesami osadniczymi kultury przeworskiej, zachodzącymi na obszarze wchodniej części Niecki Nidziańskiej od młodszego okresu przedrzymskiego po schyłek okresu rzymskiego. W oparciu o dokładny katalog stanowisk o różnej funkcji i datowaniu autor przeprowadził analizę typologiczno-chronologiczną zabytków ruchomych, obrządku pogrzebowego oraz osadnictwa.

  Krzysztof Garbacz (ur.1958 w Biłgoraju)- archeolog, przez wiele lat związany zawodowo z Sandomierzem i Tarnobrzegiem, a od 1996 z Zieloną Górą. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na problematyce osadnictwa kultury przeworskiej, co zaowocowało rozprawą doktorską (1999) w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych (głównie z zakresu archeologii), a także czterech książek, wśród nich "Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych (2009), książka wiążąca się z powrotem autora do etnograficznych zainteresowań rodzinną Biłgorajszczyzną.

  ISBN: 978-83-7507-067-5
  Format A4, s.392, bibliografia, katalog stanowisk, tablice, mapy, wykresy

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Grupa lubuska - stanowiska tej grupy datowane są od okresu wczesnorzymskiego, aż do początku młodszego okresu rzymskiego, kiedy zanikły pod wpływem naporu ludności kultury luboszyckiej. Grupa lubuska została wydzielona w wyniku nakładania się wpływów kultury przeworskiej oraz nadłabskiego kręgu kulturowego, a stanowiska tej kultury swym obszarem obejmowały na terenach środkowego i dolnego Nadodrza. Michał Janusz Parczewski (ur. 1946 ) - prof. dr hab., polski archeolog specjalizujący się w archeologii średniowiecza, początkach kultury słowiańskiej w Polsce, wczesnośredniowiecznym osadnictwie w Karpatach. Pracownik Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii UJ. Profesor w Instytucie Archeologii UJ oraz Instytucie Archeologii URz, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Studia z zakresu archeologii Polski i powszechnej ukończył w roku 1969 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1978 obronił pracę doktorską, następnie w roku 1989 rozprawę habilitacyjną. W roku 1993 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Brał udział w ekspedycjach archeologicznych na terenie Małopolski i Śląska, a także w południowo-zachodniej Bułgarii w latach 1979-1982 oraz na Spitsbergenie w roku 1982. W roku 1996 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego, instytucja powołana zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 3 kwietnia 1949 r. przy ówczesnej Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. Na jego czele stał Aleksander Gieysztor. Kierownictwo miało koordynować prace badawcze stanowisk archeologicznych z okresu plemiennego i wczesnopiastowskiego. W 1954 r. funkcje Kierownictwa przejął Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

  Jerzy Tomasz Bąbel (ur. 1947) – polski badacz zajmujący się archeologią pradziejową, doktor archeologii, historyk wierzeń przedchrześcijańskich praindoeuropejskich plemion Europy Środkowej i Azji. Pionier nowego w archeologii polskiej kierunku badań - archeologii narkotyków i środków psychoaktywnych. W swoich pracach, z racji wykraczania poza tradycyjne ramy archeologii odwołuje się do teorii i prac autorów z różnych dziedzin, w tym teorii psychologicznych jak archetypy Carla Gustava Junga oraz badań z zakresu psychologii transpersonalnej, próbując z ich pomocą lepiej opisać zjawiska zachodzące w ramach dawnych kultur. Obronił rozprawę doktorską w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie w 1988 roku. W latach 1971-2000 pracował w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, a później, w latach 2000-2008 w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pełnił obowiązki dyrektora i zastępcy dyrektora Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Krzemionki Opatowskie. Brał udział i kierował licznymi pracami archeologicznymi w Polsce i za granicą. Uczestniczył w międzynarodowych ekspedycjach wykopaliskowych w Bułgarii, Finlandii, USA, Tadżykistanie i Turkmenistanie. Kustosz dyplomowany, obecnie na emeryturze. Autor około dwustu prac naukowych i popularnonaukowych. W ramach Wydawnictwa ENETEIA w marcu 2009 r. wydał książkę pt. Reinkarnacja. Z dziejów wierzeń przedchrześcijańskiej Europy, w której wychodzi z nowatorską tezą, iż idee reinkarnacji, kojarzone współcześnie z religiami wschodu wcale nie były obce dawnym mieszkańcom Europy. Jest to pierwsza pozycja z docelowo trzytomowego cyklu, dotyczącego kultury przedchrześcijańskiej Europy (kolejne przygotowywane tomy to: Inicjacje i Halucynogeny). Szczekociny – miasto w woj. śląskim, w powiecie zawierciańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szczekociny. Miasteczko położone jest nad rzeką Pilicą na obszarze Niecki Włoszczowskiej, będącej częścią Niecki Nidziańskiej. Według danych z 20 grudnia 2007 roku Szczekociny miały 4017 mieszkańców.

  Biała Góra – zalesione wzgórze o wysokości 416 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Miechowskiej na terenie Gminy Charsznicy w województwie małopolskim. Jest najwyższym szczytem Niecki Nidziańskiej. Niecka Solecka (342.26) - falista równina wchodząca w skład Niecki Nidziańskiej. Od północy sąsiaduje z Garbem Pińczowskim. Od zachodu i południowego zachodu ogranicza ją Dolina Nidy. Na południowy wschód od Niecki znajduje się Nizina Nadwiślańska. Wysokość waha się w granicach 170-250 m n.p.m. Jest to region rolniczy, nie ma tu lasów.

  Hans-Wilhelm Haussig (ur.1916) – niemiecki bizantynolog. Profesor uniwersytetu w Bochum, kierownikiem Ośrodka Bizantynistyki na tym uniwersytecie, historykiem sztuki i kultury. W 1959 roku wydał Historię kultury bizantyńskiej (Kulturgeschichte von Byzanz), wydaną po raz pierwszy w Polsce w 1969 roku. W swojej popularnonaukowej pracy autor przedstawił dzieje kultury bizantyńskiej, wraz z jej rodowodem, od czasów cesarza Justyniana I (527-565) do upadku Konstantynopola (1453) na szerokim tle historii politycznej, gospodarczej i społecznej. Książka przedstawia rozmaite dziedziny bizantyńskiej kultury: filozofię, teologię, literaturę, dziejopisarstwo, muzykę i sztuki piękne, życie codzienne, mechanizm władzy cesarskiej, administrację. Autor zwraca uwagę na związki kultury bizantyńskiej z innymi ośrodkami kulturowymi (Arabią, Persją, Chinami) i ich wpływ na kształtowanie się państwowości i kultury bizantyńskiej, podkreśla równocześnie wielostronny wpływ Bizancjum na kulturę europejską. Dolina Nidy (342.25) – kraina geograficzna w Polsce, na południu województwa świętokrzyskiego. Wchodzi w skład Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową i dolną część doliny rzeki Nidy.

  Ponidzie – region położony w województwie świętokrzyskim na terenie Niecki Nidziańskiej, nad środkową i dolną Nidą, od Chęcin po Nowy Korczyn.

  Niecka Połaniecka (342.28) - rozległe zapadlisko na terenie powiatu staszowskiego w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Jest częścią Niecki Nidziańskiej położoną pomiędzy Pogórzem Szydłowskim na północy a Garbem Pińczowskim na południu. Nazwa pochodzi od miasta Połaniec.

  Wyżyna Miechowska (342.22) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, w województwach małopolskim i świętokrzyskim, będący najwyżej wzniesioną (Biała Góra k. Tunelu - 416 m n.p.m.) częścią Niecki Nidziańskiej. Instytut Książki – narodowa instytucja kultury otwarta 11 stycznia 2004 w Krakowie przy ul. Szczepańskiej, której powstanie zainicjował minister kultury Waldemar Dąbrowski. Jej celem jest popularyzacja książek i czytelnictwa oraz promocja polskiej literatury i języka polskiego na świecie. Od 1 kwietnia 2010 Instytut przejął wydawanie czasopism patronackich Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Garb Pińczowski (342.27, nazywany też Garbem Wójczańsko-Pińczowskim) – wypiętrzenie znajdujące się w województwie świętokrzyskim. Jest położone pomiędzy Niecką Solecką i Niecką Połaniecką. Stanowi część Niecki Nidziańskiej. Wysokość najwyżej położonych punktów dochodzi do 330 m n.p.m. Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

  Wierbka – wieś położona w gminie Pilica, w powiecie zawierciańskim (województwo śląskie), na granicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną, jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi, tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

  Krzysztof Czubaszek (ur. 1974) - doktor nauk humanistycznych, menedżer kultury, wykładowca, autor publikacji prasowych i książek (m.in. powieści Patron oraz pracy historycznej Żydzi Łukowa i okolic). Bezsenność w Tokio – debiut pisarski Marcina Bruczkowskiego. Książka została napisana w oparciu o dziesięcioletni pobyt autora w Japonii. Z dużą dozą humoru autor przedstawia fragmenty swojego życia pośród obcej kultury i próby przystosowania się. Pomagają w tym rysunki i mapki.

  Andrzej Szahaj (ur. 16 stycznia w 1958 w Bydgoszczy) – profesor filozofii, od września 2008 r. dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu . Od 1997 roku kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej. Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek. Zajmuje się głównie filozofią kultury oraz filozofią polityki. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał dwukrotnie nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej oraz wielokrotnie nagrody naukowe JM Rektora UMK. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  Dodano: 20.07.2009. 17:36  


  Najnowsze