• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Postępy nanotechnologii - pierwsze w Polsce czasopismo o tej tematyce

  22.06.2010. 14:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nakładem wrocławskiego Centrum Badań EIT+, integrującego potencjał badawczy dolnośląskiego środowiska akademickiego, ukazało się pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone w całości sprawom nanotechnologii - "Postępy nanotechnologii".

  Nowy kwartalnik jest adresowanym do naukowców, popularyzatorów nauki oraz ludzi biznesu, pragnących inwestować w nowe technologie - informuje dr inż. Jacek Doskocz, redaktor prowadzący.

  Pismo ma być głosem polskiej technologii skupionej na nanomateriałach, gromadzić ludzi, firmy i organizacje związane w Polsce z nanotechnologią, być narzędziem polskiego Centrum Nanotechnologii.

  "Postępy nanotechnologii" mają 32 strony i zostały wydane w nakładzie tysiąca egzemplarzy.

  Pierwszy numer jest bezpłatny, rozprowadzany na konferencjach, seminariach i innych tego typu wydarzeń związanych z tematyką nanotechnologiczną. Dostępny jest także w wersji elektronicznej pod adresem: www.nanoprogress.pl.

  Zawiera m.in. posłanie od wydawców, wytyczne dla autorów i recenzentów, informacje na temat rady naukowej oraz związane z nanotechnologią artykuły, poświęcone m.in. Wrocławskiemu Centrum ETI+, Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, doświadczeniom i opiniom przedsiębiorców specjalizujących się w nanotechnologii.

  Są też w numerze artykuły naukowe prezentujące wyniki prowadzanych w Polsce badań nad zastosowaniem różnego rodzaju nanomateriałów - m.in. luminescencyjnych nanoznaczników wykorzystywanych w biodetekcji, koloidalnych roztworów nanomateriałów stosowanych w optoelektronice i medycynie, czy nanokrystalitów tlenku indowo-cynowego wytwarzanych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

  Ważną częścią numeru (tak będzie też w następnych edycjach kwartalnika) jest także Nanokalendarz, zawierający wykaz planowanych w najbliższym czasie w Polsce wydarzeń naukowych (konferencje, targi, warsztaty) związanych z nanotechnologią.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Transhumanizm (czasem skracany do >H lub H+) – ideologia postulująca użycie nauki i techniki, w szczególności neurotechnologii, biotechnologii i nanotechnologii, do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń i poprawy kondycji ludzkiej. Foresight Institute – zlokalizowana w Palo Alto (Kalifornia) organizacja non-profit mająca na celu promocję przekształcających technologii. Sponsoruje konferencje dotyczące nanotechnologii molekularnej, publikuje raporty i wydaje newsletter. Nanobiotechnologia (lub bionanotechnologia) – dziedzina nanotechnologii na pograniczu biologii i biochemii. Zajmuje się przede wszystkim badaniem istniejących nanostruktur, umożliwiając ich wykorzystanie na skalę przemysłową, ale również tworzeniem nowych metod badawczych biologii.

  Nanomaszyny: W teorii są to mechanizmy bardzo małe (kilka nanometrów) służące do celów medycznych, tudzież bojowych. Mogą działać jak Chmura Naprawcza (reperować struktury budynków i pojazdów). Specjaliści od Nanotechnologii często krytykują pomysły pisarzy gatunków Cyberpunk czy Wojennej Fantastyki że Nanoboty ( popularna nazwa Nanomaszyn) mogą być używane do celów przestępczych lub wojny, choć inni specjaliści twierdzą że: "Armia i Ulica znajdą zastosowanie do wszystkiego". Obecnie najbardziej prawdopodobne jest zastosowanie Inżynierów z książek naukowych Dexlera. są to Nanomaszyny stworzone z Białek, min kultur E-coli. Nanoroboty (nanoboty, nanity, nanomaszyny) są hipotetycznymi maszynami w zakresie wielkości 1.5-100 nanometrów, skonstruowanymi dzięki nanotechnologii w nanoskali z komponentów nanometrycznych.

  Jean-Pierre Dupuy (ur. 20 lutego 1941) – absolwent paryskiej Politechniki, inżynier górnictwa, filozof, profesor na Uniwersytecie Stanforda gdzie wykłada filozofię społeczną, polityczną oraz etykę technik i badań naukowych (te zjęcia prowadził również na Politechnice do 2006 roku). Członek francuskiej Akademii Technologii (Académie des technologies). W 1982 roku, wraz z Jean-Marie Domenachem, tworzy centrum nauk kognitywnych i epistemologii przy Politechnice. Inspiracją do jego założenia jest myśl Jeana Ullmo. Od samego początku centrum prowadzi interdyscyplinarną działalność obejmującą zarówno modelowanie w dziedzinie nauk humanistycznych (modele samo-organizacji złożonych systemów kognitywnych, a także ekonomicznych i społecznych) jak i filozofię nauki, a w szczególności epistemologię nauk kognitywnych. W 1987 roku centrum zostaje oficjalnie przemianowane na Mieszaną Jednostką Badawczą (Unité mixte de recherche). W 2001 roku centrum ulega reorganizacji i staje się interdyscyplinarnym laboratorium teoretycznych nauk kognitywnych. Dupuy przyczynił się do rozpowszechnienia we Francji teorii Ivana Illicha, René Girarda oraz Johna Rawlsa. Zajmuje się również badaniem nanotechnologii, a w szczególności ich niebezpiecznymi/wynaturzonymi konsekwencjami. Jean-Pierre Dupuy jest również członkiem i współzałożycielem Międzynarodowego Kolegium etyki, polityki i nauk, którego celem jest „znalezienie inteligentnych i trafnych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów“.
  Instytut Nielsa Bohra (duń. Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik) – duński instytut badawczy. Zajmuje się badaniami naukowymi w dziedzinie astronomii, geofizyki, nanotechnologii, fizyki cząstek elementarnych, mechaniki kwantowej i biofizyki.

  Acta Energetica - kwartalnik, w którym publikowane są artykuły naukowe i praktyczne zastosowania rozwiązań w energetyce. Pismo jest adresowane do odbiorców w kraju i za granicą, dlatego publikowane jest po angielsku, a poglądowo także po polsku. Tematyka czasopisma związana jest z energetyką i elektroenergetyką oraz dziedzinami pokrewnymi, w tym ekonomicznymi, organizacyjnymi i prawnymi aspektami rozwoju energetyki. Każdy numer zawiera od 8 do 12 publikacji naukowych wraz z krótkimi biografiami autorów. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. Wszystkie artykuły publikowane w Acta Energetica są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Kwartalnika. Holocaust Studies and materials - anglojęzyczna mutacja rocznika naukowego powstającego w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Prezentuje wybory najciekawszych artykułów opublikowanych w ciągu trzech w polskiej edycji rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji.

  Chemical Communications (powszechnie znane jako ChemComm, popularnie używa się także skrótu Chem. Commun.) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z chemii. Jak sama nazwa wskazuje, w czasopiśmie tym znajdują się głównie najświeższe wiadomości ze świata chemii w postaci krótkich artykułów. Zawiera także tzw. Focus Articles (zwięzłe artykuły o tematyce interdyscyplinarnej) oraz Feature Articles (recenzowane artykuły podsumowujące najświeższe dokonania w dziedzinie chemii). Wydawane jest przez Royal Society of Chemistry. Impact factor tego czasopisma wynosił w 2012 r. 6,378.

  Przegląd Lniarski: kwartalnik: organ Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie (czasopismo) - kwartalnik wydawany nakładem Towarzystwo Lniarskie od 1930 roku. Numeracja stron zeszytów ciągła w obrębie rocznika. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1930 roku (R. 1 z. 1). Czasopismo porusza problemy związane z uprawą oraz produkcją i zbytem lnu.

  Sprawy Nauki - ogólnopolski, niezależny miesięcznik publicystyczno - informacyjny traktujący o nauce w Polsce, polityce naukowej, organizacji i finansowaniu badań, związkach nauki z gospodarką, ze sztuką oraz popularyzujący osiągnięcia polskich uczonych i ośrodków naukowych. Pełni też rolę forum dyskusyjnego dla środowiska naukowego w Polsce. Skierowany głównie do placówek naukowych oraz środowisk opiniotwórczych. Zagłada Żydów. Studia i Materiały - pismo naukowe powstałe w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji. Od roku 2008 pismo posiada edycję anglojęzyczną zatytułowaną Holocaust Studies and Materials

  Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – półrocznik wydawany przez Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Pismo poświęcone jest analizie problemów filozoficznych uwikłanych w nauki przyrodnicze. Oprócz prac autorów krakowskich pismo publikuje się również teksty autorów z innych ośrodków, także zagranicznych. Pismo publikuje recenzje, a także informacje na temat zjazdów, sympozjów, dyskusji i innych wydarzeń. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. prof. dr hab. Michał Heller, a sekretarzem redakcji mgr Piotr Urbańczyk.

  Dodano: 22.06.2010. 14:18  


  Najnowsze