• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sankcje ekonomiczne jako instrument przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi.

  18.11.2008. 22:45
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Sankcje ekonomiczne jako instrument przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi.
  Terroryzm jako problem globalny. Teoria i praktyka sankcji ekonomicznych. Specyfika kontynentu afrykańskiego w aspekcie terroryzmu


  Anna Tyszkiewicz

  Autorka analizuje zasadność stosowania sankcji ekonomicznych oraz formułuje zalecenia w sprawie stosowania tego instrumentu do walki z terroryzmem. Opisuje zjawisko terroryzmu na tle innych kluczowych problemów globalnych. Szczegółowo dokumentuje walkę z terroryzmem na kontynencie afrykańskim.

  Anna Tyszkiewicz jest pracownikiem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

  Red. nauk. Kazimierz Starzyk
  Seria: Problemy Gospodarki Światowej, tom 6
  ISBN 978-83-7507-040-8
  format B5, stron 226, bibliografia, diagramy, streszczenie w języku angielskim
  Wydawnictwo Naukowe Semper

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Studia Ekonomiczne – czasopismo naukowe, kwartalnik wydawany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Czasopismo ukazuje się z przerwami od roku 1934, z różną częstotliwością: w latach 1934-1939 (6 numerów), następnie 1959-1972 (25 numerów), 1983-1990 (27 numerów), 1991-1998 (8 numerów) oraz 2003-obecnie (jako kwartalnik), publikując ekonomiczne artykuły naukowe w językach polskim i angielskim. Krzysztof Liedel (ur. 25 czerwca 1969 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, doktor nauk wojskowych. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas oraz pracownik naukowy Instytutu Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji WSPol. Redaktor naczelny kwartalnika „Terroryzm: zagrożenia – prewencja – przeciwdziałanie”. Lista organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA (U.S. State Department list of Foreign Terrorist Organizations) jest listą zagranicznych ugrupowań uważanych przez rząd USA za organizacje terrorystyczne wobec USA. Jej przygotowywaniem zajmuje się Biuro Koordynatora ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi, działające w strukturach Departamentu Stanu USA. Podstawą prawną powstawania listy jest sekcja 219 amerykańskiej ustawy o imigracji i obywatelstwie.

  Centrum Antyterrorystyczne (CAT) – jednostka powołana do niesienia pomocy w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania. Do zadań CAT należy m.in monitoring zagranicznych mediów sympatyzujących z terrorystami, wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych. Komitet Antyterrorystyczny (ang. The Counter Terrorism Committee – CTC) - pomocnicza struktura ONZ odpowiedzialna za bezpieczeństwo międzynarodowe, powołana 28 września 2001 r. na podstawie Rezolucji 1373, w związku z atakami terrorystycznymi 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. Celem Komitetu jest monitorowanie wszystkich działań, które będą uznane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ za zasadne do podjęcia kroków niezbędnych do zwalczania terroryzmu. W skład Komitetu weszło 15 przedstawicieli członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Głównym zadaniem Komitetu jest doradzanie państwom członkowskim, w jaki sposób dostosować obowiązujące w tych państwach prawo, tak aby jak najskuteczniej wypełniać postanowienia Rezolucji 1373. Jednak nie ma on możliwości nakładania sankcji na państwa nie wypełniające postanowień tej rezolucji. Do końca 2002 r. 175 państw, w tym Polska, przedstawiło Komitetowi raporty dotyczące wprowadzania w życie Rezolucji 1373. Raporty stanowiły podstawę do wytypowania państw mogących służyć pomocą państwom mającym problemy z wprowadzaniem w życie Rezolucji 1373. Kofi Annan, doceniając pracę Komitetu Antyterrorystycznego, powiedział, że „praca Komitetu oraz wola współpracy wykazana przez kraje członkowskie jest bezprecedensowa i wyjątkowa”. W 2004 r. w celu wspierania działania CTC na poziomie technicznym, w zakresie wzmocnienia i koordynacji procesu monitoringu implementacji Rezolucji 1373, Rada Bezpieczeństwa na mocy Rezolucji 1535 powołała Zarząd Wykonawczy Komitetu Antyterrorystycznego - The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED).
  Obecnie na forum ONZ trwa dyskusja nad przyjęciem Kompleksowej Konwencji ws. Zwalczania Terroryzmu - The Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT). Przeszkodą w przyjęciu ww. dokumentu są kwestie sporne dotyczące m.in. definicji terroryzmu, umieszczenia w dokumencie odniesień do terroryzmu państwowego, ocen źródeł terroryzmu oraz walki narodowowyzwoleńczej od działań terrorystycznych.

  Oddziały antyterrorystyczne to w szczególności wyspecjalizowane jednostki policji przechodzące specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi. Ich działania to m.in.: Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

  Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – Kierownik Zakładu), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki. Ekonomia pozytywna ma za zadanie wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych, jest oparta na obiektywnej wiedzy o rzeczywistości. Bada zjawiska gospodarcze. Analizuje skutki zmian warunków ekonomicznych lub wariantów uprawianej polityki gospodarczej, bez formułowania sądów wartościujących. Jest stosowana przez ekonomistów, którzy efekty swojej pracy przedstawiają wyłącznie jako zdarzenie gospodarcze, prezentując dane empiryczne i budując niewartościujące teorie.

  W sprawie zapobiegania i przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i upowszechnianiu broni masowego rażenia (wł. Per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio del finanziamento del terrosimo) – drugie motu proprio papieża Franciszka.

  Zanza (znana też jako mbira, canca, insimbi, kalimba) – instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych. Jest to instrument przede wszystkim afrykański, ale spotykany również w innych częściach świata.

  Handel Wewnętrzny - polskie czasopismo naukowe (dwumiesięcznik), podejmujące problemy z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności prezentujące analizy teoretyczne i wyniki prac naukowo-badawczych dotyczące szeroko rozumianego rynku, marketingu i zarządzania. Sankcje gospodarcze (sankcje ekonomiczne) to kary nałożone na gospodarkę jednego lub kilku krajów przez inne państwa. Sankcje mogą obejmować:

  Krajowe Biuro ds. Narkomanii zostało powołane przez Ministra Zdrowia w lipcu 1993 roku. Biuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Zasady przeciwdziałania narkomanii są określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii a podstawowe kierunki i formy działań zostały wytyczone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Biuro ds. Narkomanii realizuje postanowienia Ustawy poprzez: Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 (ang. United Nations Security Council Resolution 1373) - rezolucja, która została ona przyjęta przed Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na 4385 spotkaniu, w dniu 28 września 2001 r., w związku z atakami terrorystycznymi, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r., m.in. w Nowym Yorku na wieżę WTC oraz w Waszyngtonie na budynek Pentagonu. Potwierdziła fakt, że akty terroryzmu są zagrożeniem dla bezpieczeństwa i pokoju, jak również jasno określiła środki, które mają za zadanie zwalczanie terroryzmu. Zgodnie z postanowieniem Rady Bezpieczeństwa wszystkie państwa powinny zapobiegać tym, którzy planują lub współfinansują akty terrorystyczne, dokonywane na terenie ich państwa lub za sprawą jego obywateli. Państwa powinny także pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby, które brały udział w finansowaniu lub planowaniu aktów terroryzmu. Zobowiązuje również państwa do zamrażania rachunków bankowych osób powiązanych z organizacjami terrorystycznym, jak również współpracy, w zakresie przepływu informacji dotyczącymi działalności terrorystycznej z innymi państwami członkowskimi.

  Józef Sasin (ur. 19 stycznia 1934) – generał brygady, wysoki funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dyrektor Departamentu Ochrony Gospodarki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1989–1990, dyrektor Departamentu V MSW w 1981, naczelnik Wydziału VII Departamentu III MSW 1976-1979, funkcjonariusz Departamentu III od 1970, funkcjonariusz WUBP w Szczecinie 1954-1956. Ekonomista – dwumiesięcznik Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zawiera opracowania naukowe oraz informacje o publikacjach naukowych, nowych zagadnieniach życia gospodarczego i ważnych wydarzeniach z dziedziny teorii i praktyki ekonomii.

  Dodano: 18.11.2008. 22:45  


  Najnowsze