• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tematyzatory polskie. Jednostki leksykalne wyznaczające strukturę tematyczną wypowiedzi.

  18.11.2008. 22:46
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  "Tematyzatory polskie. Jednostki leksykalne wyznaczające strukturę tematyczną wypowiedzi" to monografia poświęcona metatekstowym ciągom takim, jak jeśli chodzi o [kogoś / coś], _, co do [kogoś / czegoś], _, co się tyczy [kogoś / czegoś], _ etc.

  Metodologicznie sytuuje się w nurcie strukturalistycznym współczesnego językoznawstwa. Autorka dokonuje próby zdefiniowania i wyodrębnienia pola semantycznego tego typu wyrażeń we współczesnej polszczyźnie a następnie ich szczegółowej analizy, wydobywającej różnice znaczeniowe i funkcjonalne. Uzupełnieniem wywodu jest aneks, zawierający definicje leksykograficzne tych jednostek z najważniejszych słowników języka polskiego, które powstawały na przestrzeni ostatnich 150 lat. Stanowi on tło historyczne, pokazujące, w jaki sposób objaśniano znaczenia omawianych ciągów i jak interpretowano ich językowy status.

  format B5, s. 176, ISBN 978-83-7507-039-2

  Agnieszka Sulich urodziła się w roku 1976 w Warszawie. Jest naukowcem interdyscyplinarnym, prowadzącym badania w dziedzinie językoznawstwa i chemii. Jako lingwistka interesuje się przede wszystkim semantyką języka naturalnego oraz języków sztucznych, stworzonych na potrzeby opisu chemicznego.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nonsens – dany układ wyrazów języka J jest w nim nonsensem, gdy nie jest spójny syntaktycznie, tj. jest ciągiem wyrażeń zbudowanym niezgodnie z regułami syntaktycznymi tego języka. Jako taki nonsens stanowi defekt syntaktyczny wypowiedzi. Aluzja (łac. allusio) – w literaturze i retoryce: nawiązanie do czegoś, kogoś; przywołanie nie wprost danej sprawy, z reguły łatwe do rozszyfrowania przez odbiorcę wypowiedzi. Ireneusz Bobrowski (ur. 19 listopada 1954 w Warszawie), profesor językoznawstwa, w l. 2002-2008 dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ. Zajmuje się składnią języka polskiego, metodologią językoznawstwa i teorią języka. Członek Komitetu Językoznawstwa PAN, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim i autorem książek „Zaproszenie do językoznawstwa” i „Językoznawstwo racjonalne”.

  Przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) – interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, zajmująca się automatyzacją analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego przez komputer. System generujący język naturalny przekształca informacje zapisane w bazie danych komputera na język łatwy do odczytania i zrozumienia przez człowieka. Zaś system rozumiejący język naturalny przekształca próbki języka naturalnego na bardziej formalne symbole, łatwiejsze do przetworzenia dla programów komputerowych. Wiele problemów NLP wiąże się zarówno z generacją, jak i rozumieniem języka np. model morfologiczny zdania (struktura słów), który komputer powinien zbudować, jest potrzebny zarazem do tego by zdanie było zrozumiałe, jak i gramatycznie poprawne. Tęsknota to uczucie braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby. Często pojawia się odczuwanie niepokoju, smutku, zamyślenia. Im bardziej odczuwany jest brak kogoś/czegoś, tym bardziej wzmaga się cierpienie psychiczne. Powodami uczucia tęsknoty mogą być: brak wszelkiego kontaktu z bliskimi lub ograniczenie kontaktu z nimi, spowodowane obiektywną sytuacją losową, subiektywnym stanem psychicznym. Tęsknota odczuwana jest także w związku z pragnieniem posiadania partnera, potrzebą akceptacji i zrozumienia przez niego. Stan tęsknoty może być powodem popadnięcia w depresję.

  Wyrażenie, znak językowy, symbol językowy − szczególnie istotny dla logiki i kultury zbiór znaków, mianowicie takie znaki, które mają charakter językowy: jako wyrażenia proste przynależą do słownika jakiegoś (naturalnego czy też formalnego) języka lub skonstruowane są z wyrażeń prostych tego języka zgodnie z jego regułami syntaktycznymi. Anna Wierzbicka (ur. 10 marca 1938 w Warszawie), językoznawczyni. Od 1972 roku na stałe w Australii. Obecnie pracuje w Australian National University. Znana dzięki pracom z dziedziny semantyki, pragmatyki i językoznawstwa międzykulturowego. Jest twórczynią naturalnego metajęzyka semantycznego.

  Reaktancja – (...) dążenie do przywracania wolności wyboru, zagrożonej przez kogoś, kto próbuje nam coś narzucić lub czegoś zakazać. Typologia jest dziedziną językoznawstwa, która zajmuje się językami ze względu na ich cechy (gramatyczne, fonetyczne, leksykalne). Klasyfikacje typologiczne, w odróżnieniu od klasyfikacji genetycznych, nie grupują języków według ich pochodzenia. W klasyfikacji genetycznej (zob. językoznawstwo historyczne) języki grupuje się w rodziny, które łączy wspólny przodek, natomiast typologia łączy różne, często bliżej niespokrewnione języki, w typy.

  Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej (ang. International Society for Contemporary Music (ISCM)) – najstarsza organizacja ponadnarodowa mająca na celu upowszechnianie Nowej Muzyki. Jest uważane za jedną z najważniejszych organizacji kulturalnych świata. Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej jest jednym z członków tej organizacji.

  Transfer językowy (znany także jako interferencja L1, interferencja językowa, interferencja międzyjęzykowa lub interferencja) to wpływ pierwszego języka na produkcję lub odbiór języka drugiego (L2). Transfer dotyczy różnych aspektów języka, takich jak gramatyka, słownictwo, wymowa, pisownia, znaczenie (semantyka), itd. Transfer językowy jest najczęściej omawiany w kontekście metodyki nauczania języka angielskiego, ale wystąpić może w każdej sytuacji, kiedy uczący się języka drugiego nie posiada kompetencji użytkownika rodzimego w tym języku.

  Mianem wypowiedzi nieinformującej określić można taką wypowiedź, w której pogwałcono albo reguły syntaktyczne albo reguły znaczeniowe obowiązujące na gruncie danego języka. Wyróżnić można co najmniej trzy kategorie wypowiedzi nieinformującej: mowę chaotyczną, nonsens językowy, wypowiedź sprzeczną. Metajęzyk – dowolny język służący do opisu innego języka. W skład metajęzyka wchodzą nazwy wyrażeń języka opisywanego, zazwyczaj tworzone jako nazwy cudzysłowowe, predykaty opisujące relacje sematyczne między wyrażeniami języka opisywanego a tym, do czego wyrażenia te się odnoszą (np. "oznacza", "denotuje"), pewne reguły znaczeniowe, reguły składniowe itp. W szczególności językiem badanym może być ten sam język, w którym przeprowadza się badania.

  Dyskusja Wikipedii:Głosowania/Nazwy dzielnic i osiedli: Poza tym: To głosowanie jest moim rażąco błędne metodologicznie, żeby nie powiedzieć: ustawione. To tak, jakby kogoś spytać, czy woli młotkiem czy siekierką dostać. Shaqspeare 23:07, 15 gru 2005 (CET) Nienawiść – bardzo silne uczucie niechęci wobec kogoś lub czegoś, często połączone z pragnieniem, by obiekt nienawiści spotkało coś złego.

  Antyspołeczne uprzedzenie – rodzaj postawy polegającej na odrzucaniu czegoś lub kogoś bez racjonalnych przesłanek.

  Dodano: 18.11.2008. 22:46  


  Najnowsze