• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeolodzy szukają pozostałości oświęcimskiego ratusza

  04.06.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Archeolodzy poszukują na rynku w Oświęcimiu reliktów dawnego ratusza i przedwojennej studni - poinformowała rzecznik oświęcimskiego magistratu Katarzyna Kwiecień.

  Prace umożliwiło wyburzenie stojącego centralnie na zabytkowym rynku wzniesionego w czasach PRL pawilonu handlowego. Samorząd przygotowuje się do gruntownej rewitalizacji tego fragmentu miasta.

  Ze starych oświęcimskich kronik wynika, że ratusz był centralnie położony na rynku. Niestety został zniszczony podczas pożarów. We wskazaniu miejsc, w których mogą się znajdować ślady ratusza i studni, pomocne okazały się badania geofizyczne przeprowadzone jeszcze przed wyburzeniem pawilonu.

  Prace archeologiczne przeprowadzi pracownia architektoniczno-konserwatorska z Krakowa. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 50 tys. zł. Badania potrwają do połowy czerwca - wówczas bowiem na oświęcimskim rynku odbędzie się międzynarodowy Live Festival.

  Magistrat poinformował, że kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu budowlanego przebudowy rynku na podstawie istniejącej już i uzgodnionej z wojewódzkim konserwatorem zabytków koncepcji. Rynkowi najprawdopodobniej przywrócony zostanie przedwojenny wygląd. Miasto zamierza uzyskać pozwolenie na budowę jeszcze w tym roku.

  Na zagospodarowanie rynku miasto zarezerwowało w budżecie blisko 640 tys. zł. Z szacunków, jakie przedstawili architekci z firmy wykonującej koncepcję, wynika, że pełny koszt zagospodarowania rynku może zamknąć się w kwocie 10 milionów złotych. SZF

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ gma/ bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ratusz w Przeworsku: Obecny budynek ratusza pochodzi z połowy XVII wieku. Nad budynkiem ratusza wznosi się potężna wieża, zawdzięczająca swój kształt przebudowie w 1909 roku. Ratusz mieści się pośrodku Rynku. Ratusz w Nowogardzie – obecna budowla zbudowana została w 1911 roku według projektu mistrza budowlanego Berga. Stanął na miejscu kamienicy mieszkalnej, bowiem wcześniej siedziba rady miejskiej znajdowała się pośrodku rynku. Posiada wieżyczkę zegarową. Mieści się przy południowej pierzei dawnego rynku (plac Wolności). Badania marketingowe – usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza rynku.

  Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu. Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) – założona w 1994 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca badaczy opinii jako osoby indywidualne (w przeciwieństwie do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku skupiającej pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku). PTBRiO reprezentuje interesy badaczy wobec instytucji publicznych i władz polskich oraz promuje i upowszechniania informacje dotyczące badania opinii i rynku. PTBRiO podejmuje różne działania mające na celu przestrzeganie standardów metodologicznych i etyki zawodu badacza, organizuje współpracę i wymianę informacji w środowisku badaczy rynku i opinii, opracowuje na prośbę ESOMAR coroczne raporty na temat rynku badawczego w Polsce, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje.

  Waga miejska – budynek, w który były wyposażone śreniowieczne miasta. Najczęściej stał na rynku, w pobliżu ratusza. W budynku znajdowała się waga, z której korzystali kupcy. Krakowskie cmentarzysko przedlokacyjne (także Cmentarz św. Wojciecha) - cmentarz usytuowany przed lokacją Krakowa na wyznaczonym w 1257 ówczesnym i obecnym Rynku Głównym. Najprawdopodobniej był to cmentarz ulokowany we wschodnio-południowym kwartylu rynku przy Kościele św. Wojciecha, choć nie wyklucza się istnienia jeszcze wcześniejszego cmentarzyska po zachodniej stronie rynku. Większość szczątków ludzkich odkrytych podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 2004-2010 została ponownie pochowana w krypcie Kościoła Mariackiego, część została udostępniona zwiedzającym w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa "Podziemia Rynku".

  Mikrosegmentacja (segmentacja wtórna) – procedura badawcza w marketingowej analizie rynku, gdzie dokonuje się podziału rynku narodowego, ewentualnie grupy krajów, na segmenty. Izba Ławnicza – nieistniejąca już jedna z sal reprezentacyjnych dawnego krakowskiego ratusza na Rynku Głównym, równie okazała co Izba Pańska. Zaczęła funkcjonować w 1563 (po wcieleniu Domu Ławników do ratusza), a istniała do wyburzenia ratusza w 1820. Niewielkie portrety królewskie zdobiły jej ściany. Galeria portretów sztalugowych bo wyburzeniu ratusza trafiła do Instytutu Technologii, a obecnie znajdują się w krakowskim Magistracie przy Placu Wszystkich Świętych.

  Ratusz w Raciborzu – budowla położona w centrum Rynku, następnie na narożu Rynku. Przez wiele lat tam znajdowała się siedziba władz miasta. Zniszczony po II wojnie światowej.

  Spichlerz Miejski – nieistniejący już budynek zlokalizowany na Rynku Głównym w Krakowie przylegający do budynku ratusza. Był dwa razy większy od ratusza. Miał attykę pokrytą malaturami z wizerunkami królów. W podziemiach spichlerza znajdowała się Piwnica Świdnicka. Był jasnego koloru, w przeciwieństwie do ceglanego ratusza.

  Ratusz w Żaganiu – wieża ratuszowa jest pozostałością ratusza usytuowanego pierwotnie w Rynku, a w XVI wieku przeniesionego na zachodnią pierzeję zabudowy mieszkalnej. Usytuowana jest pośrodku Rynku. Neoklasycystyczna, zbudowana w latach 1879-1880 na wzór florenckiego Palazzo Vecchio z wykorzystaniem fragmentów ratusza gotyckiego z XIV-XVI wieku . Na I piętrze zachowało się sklepienie kryształowe z pierwszej połowy XVI wieku. OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000. Podziemia Rynku Głównego – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdujący się pod płytą Rynku Głównego. Zajmuje powierzchnię ponad 6 tys. m².

  Izba Pańska – nieistniejąca już jedna z sal reprezentacyjnych dawnego krakowskiego ratusza na Rynku Głównym w Krakowie. Głównie wykorzystywana jako Izba Rady, pełniąca też funkcje sali sądowej.

  Dodano: 04.06.2010. 01:17  


  Najnowsze