• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania archeologiczne na gliwickim rynku

  30.04.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Do połowy maja na gliwickim rynku mają potrwać prace archeologiczne, związane z planowaną modernizacją historycznego centrum miasta. Wykopy, prowadzone przez specjalistów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem prof. Jerzego Piekalskiego i przy współpracy z Muzeum w Gliwicach, mogą sięgnąć od 2 do 4 metrów poniżej obecnej płyty rynku.

  Jak podwiedziała PAP Krystyna Goczał z gliwickiej placówki, do poszukiwań materialnych śladów działalności człowieka na przestrzeni kilku poprzednich stuleci wybrano sześć fragmentów rynku.

  W każdym z nich założono tzw. sondaże o wymiarach około 2 na 5 metrów. Do zdjęcia płyt pokrywających dziś rynek wykorzystano ciężki sprzęt. Dalsza eksploracja będzie prowadzona ręcznie. W razie natrafienia na warstwę gruzu (cegły, kamienie) ponownie może zostać użyta koparka pracująca pod nadzorem archeologów.

  Badania sondażowe prowadzone są metodą stratygraficzną, wyodrębniającą kolejne, coraz starsze warstwy materiału. Wszystkie układy nawarstwień, konstrukcje oraz znalezione przedmioty mają być na bieżąco zinwentaryzowane, przy jednoczesnym wykonaniu dokumentacji opisowej, fotograficznej i rysunkowej.

  Głębokość wykopów będzie zależała od zachowania nawarstwień kulturowych. Tego rodzaju badania prowadzone są do poziomu tzw. calca, czyli jałowej pod względem archeologicznym warstwy bez materiału pochodzenia ludzkiego. Specjaliści szacują, że mogą do niej dotrzeć od 2 do 4 metrów pod obecną nawierzchnią rynku.

  Gliwicki rynek powstał w momencie lokacji miasta w połowie XIII wieku; został wytyczony na bazie kwadratu o boku 74 m. W mieście bardzo długo dominowała zabudowa drewniana. Na rynku wyróżniał się ratusz, będący siedzibą władz miejskich, jego najstarsze murowane fragmenty datowane są na XIV lub XV wiek.

  Nie zachowały się informacje dotyczące ówczesnego wyglądu rynku i jego zabudowy. Księgi gruntowe z 1534 r. wymieniają usytuowane wokół ratusza kramy piekarzy, rzeźników, szewców, 10 kramów solnych i śledziowych oraz 6 kramów bogatych. Mowa jest też o wadze oraz zbiorniku z wodą doprowadzaną rurociągiem z obecnej dzielnicy miasta - Szobiszowic.

  Również plany miasta z XIX i XX w. nie dają wiedzy o znajdującej się tam historycznej infrastrukturze, ukazując rynek bliski obecnemu. Wiadomo jednak, że w ciągu kilku stuleci rynek zmieniał się w związku z licznymi pożarami otaczającej go drewnianej zabudowy, podnoszeniem się nawierzchni czy zmianami w zabudowie okalających go kamienic.

  "Być może prowadzone badania pozwolą na wzbogacenie naszej wiedzy o przeszłości miasta. (). Jeśli warstwy kulturowe nie zostały naruszone, mogą stać się cennym źródłem poznania" - oceniła Goczał. Zaznaczyła, że zakres przestrzenny badań oraz ich lokalizacja zostały uzgodnione wojewódzkim konserwatorem zabytków.

  Jeśli prace nie dostarczą odkryć wymagających dłuższych badań, remont rynku będzie mógł ruszyć w czerwcu. Po przebudowie na płycie znajdą się m.in. szarożółte granitowe płyty. Przy restauracjach i kawiarniach - zamiast parasoli - staną duże markizy spójne z kolorami odremontowanych już kamienic. Całość przebudowy rynku ma kosztować 10 mln zł. MTB

  PAP - Nauka w Polsce

  kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Rynek w Oświęcimiu został wymierzony podczas średniowiecznej lokacji miasta, jako centralny punkt handlowy otoczony początkowo zabudową drewnianą. Przy rynku znajdowała sie siedziba władz miejskich oraz najznaczniejsze mieszczańskie kamienice. Obecnie rynek otaczają murowane kamienice w większości z XIX wieku, a na płycie funkcjonują knajpki. Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu. Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.

  Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) – założona w 1994 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca badaczy opinii jako osoby indywidualne (w przeciwieństwie do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku skupiającej pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku). PTBRiO reprezentuje interesy badaczy wobec instytucji publicznych i władz polskich oraz promuje i upowszechniania informacje dotyczące badania opinii i rynku. PTBRiO podejmuje różne działania mające na celu przestrzeganie standardów metodologicznych i etyki zawodu badacza, organizuje współpracę i wymianę informacji w środowisku badaczy rynku i opinii, opracowuje na prośbę ESOMAR coroczne raporty na temat rynku badawczego w Polsce, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje. Badania marketingowe – usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza rynku.

  Rynek w Tarnowierynek miejski znajdujący na tarnowskiej Starówce. Wytyczony został w czasie lokacji miasta w 1330 r. zgodnie z zasadami średniowiecznej urbanistyki. Ma kształt nieregularnego czworokąta o wymiarach 87x82x72 m. Obecną zabudowę Rynku stanowią kamienice mieszczańskie powstałe w okresie od XVI do XIX w. Centralną część placu zajmuje renesansowy ratusz. Podziemia Rynku Głównego – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdujący się pod płytą Rynku Głównego. Zajmuje powierzchnię ponad 6 tys. m².

  Nowa mikroekonomia bezrobocia - powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku teoria wyjaśniająca funkcjonowanie rynku pracy. Swą analizą obejmuje ona zespół instrumentów, które mają zapewnić lepsze funkcjonowanie tego rynku oraz redukcję bezrobocia w poszczególnych grupach siły roboczej. Dzięki selektywnemu charakterowi występujących tu narzędzi ( adresowane są do konkretnych grup siły roboczej ) możliwe jest skuteczne zwalczanie bezrobocia strukturalnego i frykcyjnego. Istotne jest tu także zastosowanie tych instrumentów w redukcji bezrobocia występującego w warunkach nierównowagi na rynku pracy. Wskaźniki rynku kapitałowego należą do grupy wskaźników finansowych, które mają na celu pokazanie relacji między wartościami ze sprawozdań finansowych (np. zysk) a wartościami uzyskiwanymi na rynku kapitałowym (np. cena akcji). Wskaźniki te są oparte na danych pochodzących nie tylko ze sprawozdań finansowych, ale również z rynku. Ułatwiają one ocenę działania przedsiębiorstwa w kontekście funkcjonowania otoczenia zewnętrznego. Stanowią istotne źródło informacji sytuacji na rynku.

  Ratusz w Raciborzu – budowla położona w centrum Rynku, następnie na narożu Rynku. Przez wiele lat tam znajdowała się siedziba władz miasta. Zniszczony po II wojnie światowej.

  Rynek w Nysie - średniowieczny plac targowy o kształcie prostokąta zaokrąglonego przy lewym górnym rogu o wymiarach ok. 155 m długości oraz ok. 80 m szerokości (w najszerszym miejscu). Jest to trzeci co do wielkości rynek Śląska. W mniejszej części zabudowany kamienicami, a w większej blokami wybudowanymi w okresie powojennym. W centralnej części rynku znajdują się kamienice, ratusz oraz tzw. planty - teren zielony, założony na miejscu nieodbudowanej zabudowy śródrynkowej. Do Rynku dopuszczony jest ruch kołowy.

  Rynek Górny w Wieliczce – rynek miejski w Wieliczce pochodzący z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, kiedy wójtem był Mikołaj Wierzynek. Jest placem w kształcie kwadratu, z którego odchodzi osiem ulic – po dwie z każdego narożnika. W dawnych wiekach przez rynek wiódł szlak handlowy z zachodu na Węgry. Drewnianą zabudowę rynku zniszczył pożar. W 1776 roku przystąpiono do stawiania murowanych kamienic. W miejscu dawnego ratusza, który znajdował się pośrodku południowej pierzei rynku, została wzniesiona neoklasyczna rezydencja – pałac Przychockich. OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) to organizacja ekspercka dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. SEG zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Od czerwca 2011 pracami SEG kieruje prezes dr Mirosław Kachniewski.

  Dodano: 30.04.2010. 03:17  


  Najnowsze