• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Darmowe szkolenia archeologiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim

  23.03.2011. 16:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Archeologia XXI wieku - nowe metody badawcze i analityczne", "Archeologiczne dziedzictwo kulturowe regionu", "Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w turystyce" i "Współczesne problemy muzealnictwa" - to tytuły proponowanych kursów specjalistycznych związanych z archeologią. Organizatorem inicjatywy jest Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego URz. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi Wydziału Socjologiczno - Historycznego. Termin zgłoszeń mija 28 marca br.

  Szkolenia otwarte są dla wszystkie osoby spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dla uczestników kursów zagwarantowano bezpłatne materiały szkoleniowe i dydaktyczne, podręczniki, wyżywienie podczas kursów. Istnieje możliwość noclegów dla osób spoza Rzeszowa.

  Opisywanie kursy odbędą się w weekendy w maju, czerwcu i w październiku. Najbliższy to "Archeologia XXI wieku - nowe metody badawcze i analityczne". Jego celem będzie pokazanie archeologii jako interdyscyplinarnej nauki wykorzystującej zdobycze innych dziedzin wiedzy. Celem zajęć jest popularyzacja w środowisku archeologów nowoczesnych metod stosowanych w badaniach wykopaliskowych i wykonywaniu dokumentacji polowej. Omówione zostaną: system GIS, metody statystyczne i kwestia badań interdyscyplinarnych, służących lepszemu poznaniu archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

  Również w maju odbędzie się kurs "Archeologiczne dziedzictwo kulturowe regionu", który ma celu zapoznać uczestników z aktualnym stanem wiedzy z zakresu archeologii regionalnej (umowny region rzeszowski). Wykładowcy przedstawią najnowsze ustalenia wynikające z ostatnich badań wykopaliskowych, które gruntownie zmieniły dotychczasową znajomość podstawowych zagadnień dotyczących pradziejów i wczesnego średniowiecza.

  W czerwcu rozpocznie się kurs "Współczesne problemy muzealnictwa". W czasie jego trwania omówiona zostanie szczególna misja muzeów w zakresie ochrony i edukacji dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy dowiedzą się jakie są aktualne problemy muzealnictwa. Omówione będą też nowoczesne metody ewidencji, uwarunkowania formalnoprawne (w tym także finansowe - zdobywanie środków pozabudżetowych) oraz problematyka z zakresu popularyzacji i edukacji muzealnej.

  Zgłoszenia - do 28 marca. Szczegółowej informacje dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zadania 7. "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". SZZ

  PAP- Nauka w Polsce

  tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dziedzictwo archeologiczne - według "Międzynarodowej Karty Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym" (1990) jest częścią dziedzictwa materialnego, w stosunku do której podstawowej informacji dostarczają metody archeologiczne. Obejmuje ono wszelkie ślady ludzkiej egzystencji i składa się z miejsc związanych z wszystkimi świadectwami działalności ludzkiej, opuszczonych budowli i wszelkiego rodzaju pozostałości (włączając w to obiekty podziemne i podwodne), wraz z wszelkim ruchomym materiałem kulturowym z nimi związanym.

  Rejestr najlepszych praktyk w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Register of best safeguarding practices) – rejestr UNESCO najlepszych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, które najlepiej wypełniają cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

  Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony (ang.: List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding – USL) – lista zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych wymagających pilnych działań na rzecz ich ochrony. Lista, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), prowadzona jest przez UNESCO.

  Archeologia niedestrukcyjna, prospekcja przedwykopaliskowa – jest gałęzią archeologii wykorzystującą nieinwazyjne lub w niewielkim stopniu niszczące metody badań służące do lokalizacji i wstępnego rozpoznania stanowisk archeologicznych.

  Archeologia niedestrukcyjna, prospekcja przedwykopaliskowa – jest gałęzią archeologii wykorzystującą nieinwazyjne lub w niewielkim stopniu niszczące metody badań służące do lokalizacji i wstępnego rozpoznania stanowisk archeologicznych.

  Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) jest społeczną organizacją zrzeszającą polskich specjalistów w zakresie archeo­logii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współ­pracujących, działających w dziedzinie badań archeo­logicznych, ochrony i konserwacji za­bytków archeologicznych oraz muzealnictwa archeologicznego. Członkami wspierającymi mogą być również inne osoby zainteresowane archeologią.

  Dodano: 23.03.2011. 16:04  


  Najnowsze