• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dokumenty nt. Czerwca 1976 na serwerze Radomskiej Biblioteki Cyfrowej

  10.06.2011. 17:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 330 dokumentów dotyczących wydarzeń radomskiego Czerwca'76 udostępniono na serwerze Radomskiej Biblioteki Cyfrowej. Są wśród nich czasopisma, jednodniówki, dokumenty życia społecznego, notatki, pisma urzędowe, plakaty i ulotki.  Wszystkie dokumenty pochodzą ze zbiorów Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Jak powiedziała PAP kierownik działu promocji książki w tej placówce Ilona Michalska - Masiarz, w ten sposób biblioteka chce uczcić obchody 35. rocznicy protestu robotniczego w czerwcu 1976 roku w Radomiu.

  Aby zapoznać się z dokumentami, należy wejść na stronę internetową www.bc.mbpradom.pl/dlibra i po lewej stronie ekranu odnaleźć link z kolekcją "Czerwiec 1976".

  Michalska - Masiarz zapowiedziała, że w ciągu najbliższych dni ukaże się także czwarta część bibliografii "Czerwiec'76". Zestawienie to rejestruje książki i artykuły z czasopism nt. wydarzeń radomskich, które ukazały się w latach 2006-2011.

  Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu jest jedyną biblioteką publiczną na Mazowszu, która uruchomiła bibliotekę cyfrową. Działa ona od stycznia 2009 roku.

  Radomska Biblioteka Cyfrowa gromadzi dokumenty regionalne, rozproszone w innych bibliotekach i instytucjach. Zabezpiecza, chroni i archiwizuje cenne, stare zbiory regionalne oraz zapewnia czytelnikom dostęp do tych materiałów przez internet.

  Na serwerze Radomskiej Biblioteki Publicznej znajduje się obecnie 5 tys. publikacji. Jest wśród nich ponad 330 książek, przeszło 4,5 tys. numerów różnych czasopism i gazet, także szereg różnego rodzaju innych dokumentów i map.

  Najstarszym dokumentem umieszczonym na serwerze biblioteki jest pochodzące z 1694 r. "Kazanie na uroczystość Nayświętszey Panny Maryey, w Radomiu w Kościele Farnym". ILP

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – regionalna biblioteka cyfrowa z Pomorza. Utworzona 8 grudnia 2008 roku w Słupsku. W Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są cyfrowe wersje książek, czasopism oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych i dokumentów życia społecznego. Zadaniem Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej jest zapewnienie dostępu do materiałów dotyczących Pomorza, zabezpieczanie i udostępnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Koszalina. Jest największą na Pomorzu Środkowym biblioteką publiczną, której zbiory to 400 tysięcy pozycji książkowych, fonoteka (ponad 2800 płyt kompaktowych i 10 000 płyt analogowych), "książka mówiona" (2300 tytułów), 300 tytułów czasopism oraz ponad 15 000 oprawnych roczników, bogate zbiory dokumentów życia społecznego (ponad 14 500), wydawnictwa multimedialne. Korzysta z nich blisko 23 000 zarejestrowanych czytelników. Biblioteka i wszystkie procesy biblioteczne są w pełni skomputeryzowane. Czytelnicy mogą zamawiać i rezerwować książki przez internet. Morska Biblioteka Cyfrowa – biblioteka cyfrowa utworzona w marcu 2009 przez Polską Fundację Morską. Była pierwszą biblioteką wirtualną w województwie zachodniopomorskim. W Morskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane jest ponad 1700 publikacji – są to cyfrowe wersje książek, czasopism oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych, dokumentów i zbiorów multimedialnych.

  Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) - biblioteka cyfrowa tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego, Bibliotekę Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa należy do tej grupy bibliotek akademickich, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów cyfrowych. Plan zakłada rozbudowę infrastruktury dla regionalnej platformy elektronicznej, która będzie umożliwiała szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczała i popularyzowała cenne dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury polskiej i europejskiej. Koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego a biorą w nim udział instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe z miasta i regionu (biblioteki, archiwa, muzea, placówki naukowo-badawcze). Uniwersytet Zielonogórski wnosi do projektu infrastrukturę sprzętową, oprogramowanie i szkolenia. Jest jednocześnie pomysłodawcą idei i liderem grupy. ZBC działa w oparciu o oprogramowanie dLibra opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie – jedna z placówek kulturalnych miasta. Terenem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest Gmina Miasto Szczecin, na obszarze której rozmieszczone są trzydzieści cztery filie Biblioteki oraz Magazyn Rezerwy Zbiorów Bibliotecznych. Centralną siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest budynek znajdujący się przy ulicy Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 1. Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Bibliotekami publicznymi są Biblioteka Narodowa oraz biblioteki jednostek samorządu terytorialnego. Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury. Biblioteki publiczne są organizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych. Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Samorząd województwa organizuje i prowadzi co najmniej jedną wojewódzką bibliotekę publiczną. Biblioteki samorządowe mogą zawierać, za zgodą organizatora, porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk.

  Zbiory Dokumentów Życia Społecznego - zespoły obiektów wydzielone z ogólnych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 16 marca 1974, gromadzone, opracowywane, udostępniane i przechowywane przez Sekcję Dokumentów Życia Społecznego, jedną z siedmiu agend Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki. Zbiory obejmują różne pod względem formy i treści dokumenty o charakterze informacyjnym, normatywnym, reklamowym i propagandowym, będące wynikiem efemerycznych wydarzeń życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego regionu kujawsko-pomorskiego.Gromadzone są róże formy dokumentów: druki ulotne czyli zaproszenia, afisze, ulotki informacyjne, bilety ; druki zwarte: broszury, foldery, jednodniówki ; dokumenty ikonograficzne: fotografie, pocztówki, znaczki, naklejki ; dokumenty audiowizualne: filmy, nagrania dźwiękowe ; artefakty: medale, gadżety. Tego typu dokumentacja spełnia ważne funkcje w procesie komunikacji społecznej: przekazuje treści, informuje, reklamuje, propaguje. Zbiory stanowią cenne źródło do badań  regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie  zarówno nauk społecznych zajmujących się komunikacją, propagandą, reklamą, zjawiskami masowymi jak i  historii, historii literatury i historii sztuki, etnologii, socjologii, bibliologii, politologii. Śląska Biblioteka Cyfrowa – biblioteka cyfrowa, której zasób współtworzony jest przez instytucje z terenu historycznego Śląska oraz obecnych województw: śląskiego i opolskiego. Celem powstania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest promowanie kultury i nauki oraz zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych regionu.

  Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) – biblioteka cyfrowa zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Małopolski w postaci zdigitalizowanej. MBC powstała na skutek współpracy władz województwa małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców. Działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, a jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem takich portali, jak np.: Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana i Katalog WorldCat.

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku obejmuje swym obszarem działania województwo pomorskie. Ma specjalistyczny charakter i kontynuuje tradycje przedwojennych bibliotek dla nauczycieli, powstałych po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Służy przede wszystkim potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, ale jest otwarta dla wszystkich chętnych do korzystania z jej zbiorów. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia różne rodzaje zbiorów. Szczegółowe informacje o jej zasobach znajdują się w katalogach komputerowych. Czytelnik do dyspozycji ma cztery bazy informacji o zbiorach, obejmujące: książki, artykuły z czasopism, zbiory multimedialne, zbiory muzealne dotyczące historii oświaty pomorskiej. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną. W każdym roku szkolnym przygotowywana jest w bibliotece oferta edukacyjna skierowana do szkół, znajdujących się na terenie działania instytucji. Obejmuje ona warsztaty dla nauczycieli, lekcje biblioteczne, lekcje muzealne, lekcje regionalne, zajęcia z edukacji filmowej, zajęcia z zakresu promocji czytelnictwa. Co najmniej raz w roku organizowane są sesje metodyczne dla nauczycieli. Co roku w ramach Tygodnia Bibliotek prowadzone są różnego rodzaju działania popularyzujące czytelnictwo. Od 10 lat organizowane są imprezy popularyzujące wiedzę w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Jednostka macierzysta i filie prowadzą szeroką działalność kulturalną i oświatową, organizują różnego rodzaju spotkania, konkursy, koncerty. Stałym elementem są wystawy (ekspozycje stale i okolicznościowe). Biblioteka wydaje własne czasopismo „Exempli Gratia" (ISSN 1897-5348) o charakterze bibliotekarskim i oświatowym. PBW w Gdańsku jest jedną z instytucji tworzących zasoby Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie - powstała formalnie 26 maja 1907 roku. Biblioteką kierowało powołane 25 marca 1907 r. Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Sporą część tworzonego wtedy księgozbioru zasiliła zakupiona od sukcesorów Łopacińskiego kolekcja licząca 8 500 dzieł (11 775 tomów). Biblioteka jest publiczną biblioteką miejską i służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta Lublina oraz realizuje zadania określone w ustawie o bibliotekach. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - biblioteka publiczna i zarazem instytucja promująca rozwój kultury z siedzibą w Poznaniu, będąca następcą prawnym dawnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, istniejącej od 1948 r.

  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury, zajmującą się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, informującą o swoich i obcych materiałach bibliotecznych. Siedziba biblioteki mieści się w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa i działa na podstawie statutu, nadanego jej przez Radę m.st. Warszawy. Biblioteka, oprócz dziewięciu wypożyczalni książek dla dorosłych i dla dzieci, składa się z mediateki ("Przystanek książka"), Czytelni Naukowej oraz Wypożyczalni Książek Naukowych. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna jest główną i publiczną biblioteką miasta i powiatu Lwówek Śląski, a jej siedzibą jest piękny i zabytkowy ratusz. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje obecnie Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Pan Ludwik Kaziów, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zarząd Powiatu Lwóweckiego. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej i prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta Lwówek Śląski i Powiatu Lwóweckiego. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

  Biblioteka Załuskich, Biblioteka Publiczna Rzeczypospolitej, Biblioteka Publiczna Załuskich – biblioteka publiczna w Warszawie, od 1780 polska biblioteka narodowa, jedna z największych bibliotek świata drugiej połowy XVIII wieku, jedna z pierwszych w Europie (pierwsza w Polsce), które starały się realizować zadania biblioteki narodowej, gromadząc, katalogując i udostępniając możliwie pełny zasób narodowego piśmiennictwa.

  Dodano: 10.06.2011. 17:19  


  Najnowsze