• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dokumenty szefa komórki wywiadowczej AK trafiły do Archiwum Akt Nowych

  17.05.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Teczki osobowe i fotografie żołnierzy wywiadu AK oraz dokumenty biograficzne i korespondencja szefa komórki wywiadowej Armii Krajowej Kazimierza Leskiego "Bradla" trafiły do zasobów stołecznego Archiwum Akt Nowych.


  Archiwum Kazimierza Leskiego przekazała do zasobu Archiwum Akt Nowych (AAN) jego żona Bonifacja Maria Leska. "Kontakt z panią Marią nawiązaliśmy już ok. 2005 roku i od tego czasu systematycznie do naszych zasobów trafia spuścizna jej męża, na którą składają się materiały archiwalne obrazujące poszczególne etapy życia Kazimierza Leskiego. Są wśród nich m.in. dokumenty biograficzne, obszerna korespondencja, materiały archiwalne dotyczące budowy ORP "Orzeł", materiały o współpracownikach i kolegach z okresu okupacji, dotyczące komórki więziennej Pawiaka" - opowiadał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej kierownik Archiwów Społecznych AAN, Mariusz Olczak.

  Wśród przekazanych materiałów znalazły się także relacje żołnierzy z kompanii "Bradla", teczki osobowe żołnierzy Referatu 997 AK zajmującego się rozpracowywaniem struktur organizacyjnych niemieckich organizacji bezpieczeństwa oraz II Oddziału Komendy Głównej AK. Częścią archiwaliów są również dokumenty organizacji Muszkieterowie, archiwa podkomendnych Leskiego, materiały środowiska żołnierzy Batalionu "Miłosz", artykuły, opracowania i książki Kazimierza Leskiego. Zbiór uzupełniają fotografie żołnierzy wywiadu AK i organizacji Muszkieterowie, wspomnienia, dokumenty i fotografie siostry "Bradla" Anny Leskiej Daab, pilotującej podczas II wojny brytyjskie Halifaxy, a także materiały archiwalne środowiska żołnierzy Batalionu Saperów Praskich "Chwacki", którego wieloletnią przewodniczącą była żona Leskiego.

  Kazimierz Leski ps. Bradl urodził się w 1912 r. Po ukończeniu studiów inżynierskich wyjechał w 1936 r. do Holandii, gdzie pracował w centralnym biurze konstrukcyjnym okrętów wojennych w firmie Nederlandsche Vereenigde Scheepsbouw Bureaux w Hadze najpierw jako kreślarz, później w dziale budowy okrętów podwodnych. Uczestniczył w pracach nad okrętami zamówionymi przez rząd polski, zwłaszcza przy projektowaniu "ORP Orzeł". Obserwował też prace nad powstaniem ORP "Sęp".

  Wybuch wojny zaskoczył Leskiego w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Sadkowie pod Radomiem. 17 września 1939 r. został zestrzelony przez Sowietów pod Jagielnicą koło Bugu. Wzięty do niewoli, uciekł i przedostał się do Lwowa, a następnie do Warszawy, gdzie włączył się w działalność wywiadowczą organizacji konspiracyjnej "Muszkieterzy". Później wstąpił do ZWZ, a potem do II Oddziału Komendy Głównej AK.

  Od 1942 r. był kierownikiem Referatu 997, powołanego dla rozpracowywania struktur organizacyjnych, personaliów i metod pracy niemieckich władz bezpieczeństwa m.in. Gestapo i Abwehry. Brał udział w wyznaczaniu szlaków kurierskich na odcinku zachodnim. W przebraniu niemieckiego generała wojsk technicznych von Hellmana oraz gen. Karla Leopolda Jansena podróżował po Niemczech i Francji, zdobywając m.in. plany fragmentu umocnień Wału Atlantyckiego.

  Podczas Powstania Warszawskiego Leski walczył jako dowódca kompanii "Bradl", batalionu "Miłosz" na terenie Śródmieścia Południowego. Po kapitulacji Powstania powrócił do konspiracji jako szef Sztabu Obszaru Zachodniego AK, a później Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

  Po rozwiązaniu AK rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej. Po pierwszym aresztowaniu przez UB uciekł, jednak ponownie zatrzymany jeszcze w 1945 r. był jednym z oskarżonych w procesie I Komendy WiN. Skazany na 12 lat więzienia, wolność odzyskał w 1955 r. Dwa lata później został zrehabilitowany i podjął pracę w przemyśle okrętowym. Następnie został pracownikiem naukowym, a z czasem dyrektorem Ośrodka Informacji Naukowej PAN. Autor wielu patentów, ok. 150 prac naukowych i popularnej autobiografii "Życie niewłaściwie urozmaicone", honorowy prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

  Po 1989 r. został przewodniczącym Związku Powstańców Warszawskich. Zmarł w 2000 r.

  Przekazaniu archiwów towarzyszył wernisaż wystawy o okręcie podwodnym ORP "Orzeł" przygotowanej przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Materiały archiwalne (archiwalia) – są to, zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały archiwalne powstają m.in. w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się pod nadzorem właściwego archiwum państwowego. Zgodnie z Ustawą archiwa państwowe mają prawo objąć nadzorem jedynie państwowe jednostki organizacyjne. Przy obejmowaniu nadzorem archiwalnym jednostek organizacyjnych uwzględniany jest m.in.: rodzaj jednostki organizacyjnej, przedmiot i charakter jej działalności, znaczenie dla regionu lub kraju. W momencie objęcia nadzorem archiwum państwowego jednostka taka staje się wytwórcą materiałów archiwalnych.

  Archiwum Marynarki Wojennej – gromadzi, zabezpiecza, opracowuje i udostępniania materiały archiwalne związane z Marynarką Wojenną. W początkowym okresie swojej działalności Archiwum gromadziło akta przedwojennej Marynarki Wojennej, dzienniki okrętowe, dokumenty personalne, relacje uczestników walk z 1939 roku, korespondencje oraz fachowe czasopisma Marynarki Wojennej.

  Materiały archiwalne (archiwalia) – są to, zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały archiwalne powstają m.in. w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się pod nadzorem właściwego archiwum państwowego. Zgodnie z Ustawą archiwa państwowe mają prawo objąć nadzorem jedynie państwowe jednostki organizacyjne. Przy obejmowaniu nadzorem archiwalnym jednostek organizacyjnych uwzględniany jest m.in.: rodzaj jednostki organizacyjnej, przedmiot i charakter jej działalności, znaczenie dla regionu lub kraju. W momencie objęcia nadzorem archiwum państwowego jednostka taka staje się wytwórcą materiałów archiwalnych.

  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - organizacja powstała w 1989 r. skupiająca byłych żołnierzy Armii Krajowej. Wydaje miesięcznik Biuletyn Informacyjny AK. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zrzesza członków Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych podporządkowanych w czasie wojny legalnemu Rządowi RP na emigracji, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski. Grupuje również członków organizacji, które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK, a także - jako członków nadzwyczajnych - osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., po zorganizowaniu środowisk, kół i okręgów Związek liczył ponad 80 tys. członków, w roku 2008 – ok. 35 tys., a w 2010 r. - ok. 12 tys.

  Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu – wojenna nekropolia Żołnierzy Polskich utworzona w latach 1968-1970 jako miejsce spoczynku 603 żołnierzy polskich – uczestników Kampanii Wrześniowej zmarłych w niewoli niemieckiej a także poległych na froncie żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego.

  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - organizacja powstała w 1989 r. skupiająca byłych żołnierzy Armii Krajowej. Wydaje miesięcznik Biuletyn Informacyjny AK. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zrzesza członków Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych podporządkowanych w czasie wojny legalnemu Rządowi RP na emigracji, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski. Grupuje również członków organizacji, które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK, a także - jako członków nadzwyczajnych - osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., po zorganizowaniu środowisk, kół i okręgów Związek liczył ponad 80 tys. członków, w roku 2008 – ok. 35 tys., a w 2010 r. - ok. 12 tys.

  Batalion Chrobry I – batalion Armii Krajowej utworzony z oddziału powstałego w ramach Polskiej Organizacji Zbrojnej. Od 1942, włączonego w skład Armii Krajowej i przekształconego w batalion „Chrobry”. Wchodził w skład 4 Rejonu Obwodu Śródmieście AK jako IX Zgrupowanie. Oddziały batalionu walczyły w Postaniu warszawskim na Woli, Śródmieściu i Starym Mieście. W trakcie walk zginęło ponad 300 żołnierzy batalionu.

  Dodano: 17.05.2011. 00:04  


  Najnowsze