• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Forum Akademickie nagrodziło najciekawsze artykuły młodych naukowców

  25.01.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Magdalena Krajewska, antropolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwyciężyła w 6. edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Laureatkę nagrodzono za pracę o badaniach populacji Polski średniowiecznej i nowożytnej, prowadzonych na podstawie szkieletów dzieci.

  W konkursie zorganizowanym przez redakcję miesięcznika "Forum Akademickie" nagradzani są młodzi naukowcy - autorzy ciekawych artykułów o tematyce popularnonaukowej. Mogą wziąć w nim udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Patronem konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Tegoroczna zwyciężczyni zajmuje się badaniem stanu zdrowia i ogólnej kondycji biologicznej w populacjach pradziejowych i wczesnohistorycznych z terenu Polski. W 2007 roku przystąpiła do międzynarodowego projektu badawczego zainicjowanego przez zespół antropologów amerykańskich oraz międzynarodową grupę antropologów europejskich "Global History of Health Project".

  Uczestniczący w projekcie naukowcy mają zbadać, opisać i zgromadzić dane o statusie biologicznym i stanie zdrowia populacji ludzkich, które pojawiły się w ciągu 10 tysięcy lat historii Europy.

  W 2009 r. Krajewska w ramach rozprawy doktorskiej rozpoczęła pracę nad projektem "Dziecko i jego rozwój biologiczny oraz uwarunkowania stanu zdrowia w populacjach ludzkich z okresu średniowiecza oraz czasów nowożytnych". W jego ramach planuje przeprowadzenie badań około 900 szkieletów dzieci pozyskanych z dużych średniowiecznych i nowożytnych cmentarzysk z terenu Polski północnej.

  Drugie miejsce w konkursie zajęła Diana Krawczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego. Doceniono jej pracę o przydatności okrzemek w rekonstrukcji zmian oceaniczno-klimatycznych. Laureatem trzeciego miejsca został Piotr Korcyl, fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę o supersymetrii pomiędzy cząstkami elementarnymi.

  Równorzędne wyróżnienia w konkursie otrzymało również czterech młodych naukowców. Jerzego Kotlinowskiego, biotechnologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyróżniono za pracę "Jak poprawić funkcjonowanie naczyń krwionośnych w cukrzycy?".

  Piotr Skindzier, astrofizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał wyróżnienie za pracę pokazującą, że dynamikę wielu galaktyk można wyjaśnić bez założenia dominującej roli ciemnej materii.

  Laureata kolejnego wyróżnienia Michała Ślęzaka, neurobiologa z Instytutu Farmakologii PAN, doceniono za pracę o pozytywnej roli cholesterolu w tworzeniu połączeń synaptycznych. Bartosza Wojtasia, biotechnologa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wyróżniono zaś za pracę o badaniach nad wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu.

  Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Nagrodzone prace będą opublikowane w "Forum Akademickim". Szczegółowe informacje na temat nagrodzonych przyznanych nagród są dostępne na stronie: www.forumakademickie.pl/konkurs/

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 1996 roku. W jego skład wchodzi osiem instytutów i trzy katedry. W roku akademickim 2009/2010 na WZiKS kształci około 5,5 tys. studentów. Od lutego 2009 jego siedziba znajduje się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Łojasiewicza 4. Dziekanem wydziału jest dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ.

  Tomasz Józef Gąsowski (ur. 1947 w Krakowie) – polski historyk, profesor doktor habilitowany nauk historycznych (specjalności historia Polski XIX-XX w., stosunki polsko-żydowskie). Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Katedry Kultur Mniejszości Narodowych Akademii Ignatianum w Krakowie. Jego rozprawą habilitacyjną była praca Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX w., którą obronił w 1997 roku.

  Sławomir Sprawski - (ur. w 1965 w Krakowie) - historyk, specjalista z zakresu historii starożytnej. W 1995 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim Jazon z Feraj. Studium z dziejów Tessalii w I poł. IV w. p.n.e. (promotor: prof. Edward Dąbrowa), wydaną drukiem w 1999 roku. 2 lipca 2010 Rada Wydziału Historycznego UJ nadała mu stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy Tessalia. Tessalowie i ich sąsiedzi. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Michał Stachura (ur. 1968) - polski historyk, badacz dziejów antyku, bizantynolog. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Historii Bizancjum Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.


  Dodano: 25.01.2011. 00:11  


  Najnowsze