• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historycy Litwy, Polski, Białorusi i Ukrainy wydadzą książkę

  18.11.2010. 12:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Historycy Litwy, Polski, Białorusi i Ukrainy pracują nad wspólną publikacją, obejmującą okres Wielkiego Księstwa Litewskiego i wspólnej historii Polski i Litwy. Publikacja jest tematem spotkania historyków, które rozpoczęło się w Wilnie 17 listopada.

  Pierwszy tom dzieła w języku angielskim ukaże się prawdopodobnie w przyszłym roku. Ma obejmować okres od czasów jagiellońskich po III rozbiór Rzeczypospolitej.

  "Takie dzieło w znacznym stopniu może przyczynić się do uświadomienia wspólnej tożsamości historycznej i geopolitycznej naszych narodów. Dzisiaj bardzo ważne jest poszukiwanie tego, co nas łączy, a nie dzieli" - powiedziała w środę przewodnicząca litewskiego Sejmu Irena Degutiene na spotkaniu z historykami.

  Inicjatywa przygotowania wspólnego wydawnictwa historycznego zrodziła się podczas Zgromadzenia Poselskiego Litwy, Polski i Ukrainy, które obradowało w Lublinie w 2009 roku.

  Pierwsze spotkanie naukowców w sprawie publikacji odbyło się w Warszawie. Obecne spotkanie w Wilnie jest drugie.

  Jak odnotował litewski historyk prof. Zigmantas Kiaupa, "poglądy na niektóre zagadnienia historyczne bardzo się różnią, ale powoli następuje ich zbliżenie". "Natomiast w sprawie niektórych kwestii nigdy nie osiągniemy wspólnego stanowiska. Do tego też nie dążymy. Zostanie przedstawionych kilka stanowisk, a czytelnik sam będzie wyciągał wnioski" - powiedział.

  Ze strony polskiej nad historyczną publikacją pracują m.in.: Jerzy Kłoczowski, Hubert Łaszkiewicz, Andrzej Gil i Andrzej Deryło.

  PAP - Nauka w Polsce, Aleksandra Akińczo 

   mmp/ kar/ jbr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Księstwo Żmudzkie – księstwo podległe władcom Polski i Litwy, jednostka podziału terytorialnego Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1219 i I Rzeczypospolitej od 1569. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (ZCZW) – polska administracja cywilna na terenach Litwy, Białorusi i Wołynia ("byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego") nie inkorporowanych do Polski, a zajętych przez Wojsko Polskie w latach 1919-1920. Polski Uniwersytet Ludowy w Brześciu – niepaństwowa instytucja edukacyjna działająca na początku lat 90. XX wieku w Brześciu, która stawiała sobie za cel organizowanie życia intelektualnego mniejszości polskiej na Białorusi, pomoc w procesie odradzania jej tożsamości narodowej, a także popularyzowanie problematyki z zakresu historii, literatury i kultury polskiej; prowadziła swoją działalność przede wszystkim w formie comiesięcznych sesji, na których wykładali naukowcy z Polski we współpracy z uczonymi z Białorusi, Litwy i Ukrainy; pierwszy w czterech polskich uniwersytetów ludowych na Białorusi.

  Rozumienie terminu litewski bądź Litwin jest ze względu na skomplikowane dzieje Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego bardzo niejednoznaczne i można stwierdzić, że ma różny sens w zależności od kontekstu historycznego. Można wyróżnić cztery zasadnicze znaczenia tego terminu. Żmudź (łac. Samogitia, żmudz. Žemaitėjė, lit. Žemaitija) – jeden z pięciu regionów etnograficznych współczesnej Litwy, a także historyczna nazwa Dolnej Litwy. Dawna jednostka podziału terytorialnego (starostwo równoważne województwu) przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako Księstwo Żmudzkie należące do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od 1918 r. część Republiki litewskiej.

  Uniwersytet Polski w Wilnie, polski i polskojęzyczny uniwersytet założony w 1998 w Wilnie przy Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy z powodu pełnej lituanizacji Uniwersytetu Wileńskiego, współpracuje z Uniwersytetem w Białymstoku. Pogoń, lit. Vytis, biał. Паго́ня (Pahonia) – herb Wielkiego Księstwa Litewskiego, będący równocześnie tradycyjnym symbolem narodowym Litwy i Białorusi.

  Adligat, tzw. klocek introligatorski - dwa lub więcej dzieła wydane drukiem we wspólnej oprawie introligatorskiej (czyli w postaci kartek objętych wspólną okładką), przy czym każde z tych dzieł jest wydawnictwem samoistnym (czyli niezależnym od drugiego tytułem wydawniczym), i co za tym idzie, niezależną pozycją katalogową. Publikacja taka nie ma wspólnej karty tytułowej, ani spisu treści czy też noty od wydawcy. Dzukia (lit. Dzūkija) jest jednym z pięciu regionów etnograficznych Litwy. Rejon położony jest na południu kraju, częściowo też na terytorium Polski (województwo podlaskie) i Białorusi.

  Elekcja w Rzeczypospolitej w 1575 roku obyła się w związku z ucieczką króla Polski i wielkiego księcia Litwy Henryka Walezego nocą z 18 na 19 czerwca 1574 roku.

  Pomiara włóczna – reforma rolna na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego (obecnie Ukrainy, Białorusi, Litwy, Żmudzi i wschodniego Podlasia), przeprowadzona w 2. połowie XVI i na pocz. XVII w.; charakterystycznymi cechami była komasacja gruntów, zastąpienie świadczeń pobieranych od chłopów czynszem oraz wprowadzenie trójpolówki. Rozpoczęta przez Zygmunta I i Bonę, kontynuowana przez Zygmunta Augusta.

  Litewsko-Białoruska Republika Rad (Litbieł) (ros. Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика, Советская социалистическая республика Литвы и Белоруссии, lit. Lietuvos-Baltarusijos Tarybinė Socialistinė Respublika biał. Літоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка) – powołana przez bolszewików 27 lutego 1919 roku. Formalnie obejmowała obszar obecnej Litwy, Białorusi i część Polski (Suwalszczyzna, Podlasie), faktycznie jej władza nie sięgała Podlasia i zachodniej części Litwy. Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów – symbol unii Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czterodzielny herb o czerwonym tle zawierał dwa pola przedstawiające białego Orła w koronie, czyli symbol Korony i dwa z wizerunkiem Pogoni - herbu Litwy. Na tarczy sercowej znajdował się najczęściej herb rodowy panującego monarchy.

  Dodano: 18.11.2010. 12:47  


  Najnowsze