• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kurs archeologiczny na Uniwersytecie Otwartym UW

  30.08.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Niezwykłe pradzieje Polski" to tytuł nowego jesiennego kursu, jaki odbędzie się w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Celem zajęć jest zapoznanie z najstarszymi dziejami ziem Polski - od pojawienia się pierwszych ludzi w epoce kamienia, do przybycia Słowian u schyłku starożytności. To autorski program przygotowany przez pracownika Instytutu Archeologii UW, dr. Andrzeja Maciałowicza.

  Kurs, którego program przewiduje 30 godzin wykładów, połączonych z prezentacją bogatego materiału ilustracyjnego oraz wybranych zabytków lub ich kopii, rozpocznie się 4 października.

  Słuchacze kursu poznają najważniejsze zagadnienia archeologii starożytnej Polski ukazanych na tle europejskim. Przybyli nauczą się rozpoznawać i datować najważniejsze zabytki archeologiczne, odkrywane na ziemiach Polski.

  Kurs ma również rozbudzić świadomość na temat licznych, atrakcyjnych również pod względem turystycznym, stanowisk archeologicznych na terenie Polski. Wśród nich znajdują się kopalnie krzemienia, kamienne kręgi, kurhany czy grodziska.

  Na zakończenie kursu dla chętnych przewidziane jest wspólne zwiedzanie wystawy stałej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

  Kurs jest odpłatny. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej tutaj.

  Celem Uniwersytetu Otwartego UW, w ramach którego odbywa się opisywany kurs, jest zapewnienie osobom dorosłym różnych form kształcenia się na wysokim poziomie. Ośrodek ten ma ambicję zapewnienia dynamicznego rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Analiza ruchu celu – (ang. Target Motion Analysis - TMA). Zestaw technik używanych do oceny kursu, prędkości i odległości celów wojskowych, a także ustalenia prędkości, kursu i odległości przewidywanych. Po dokonaniu tych szacunków, w ramach procedur TMA opracowywane są decyzje o związanych celem optymalnych działaniach własnych. Sztywny kurs walutowy (ang. pegged exchange rate) – jest to powiązanie kursu waluty jednego kraju z walutą innego lub z koszykiem walut. Sztywny kurs walutowy ustalany jest przez rządy państw i niezmienny w dłuższych okresach. W przypadku tego kursu istnieje groźba importu inflacji lub deflacji. Określa tzw. dopuszczalny korytarz wahań waluty wokół kursu centralnego (parytetu). Jeżeli nadwyżka podaży lub popytu na daną walutę powoduje większe od dopuszczalnego odchylenia kursu walutowego od parytetu to bank centralny interweniuje, a jeżeli brak jest do tego środków to bank centralny ogłasza oficjalną dewaluację waluty własnej. Efektywny kurs walutowy - jest indeksem średnich ważonych kursu waluty krajowej, względem walut krajów będących partnerami handlowymi, udział poszczególnych kursów zależny jest od udziału danych krajów w wymianie handlowej, wagami są względne rozmiary handlu z danym krajem. W zależności od wyboru roku bazowego, wolumenu wymiany, czy też partnerów handlowych kurs ten będzie się różnił.

  Płynny kurs walutowy (ang. floating exchange rate) – jest jednym z rodzajów kursu walutowego. Jest on wynikiem gry sił rynku, a więc ustalany przez relacje popytu i podaży. Zmiany popytu i podaży danej waluty powodują odpowiednie, tzn. równoważące zmiany poziomu ceny jednej waluty wyrażonej w drugiej, zachodzące nieustannie z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę. Zjawisko obniżania się kursu płynnego danej waluty określa się jako deprecjację, a wzrostu kursu jako aprecjację. Kurs magnetyczny - kąt zawarty między północną częścią linii magnetycznej N-S, a dziobową częścią diametralnej statku. Z algebraicznego punktu widzenia kurs magnetyczny jest sumą kursu kompasowego i dewiacji. Zatem różnica między kursem kompasowym a magnetycznym związana jest z rodzajem materiałów, z których wykonany jest statek oraz z danym kursem, którym statek płynie.

  Kurs pełzający – technika utrzymywania kursu wymiennego danej waluty, na takim poziomie, który umożliwia tylko niewielki wzrost lub spadek (tzw. „pełzanie”) kursu w okresie jednodniowym lub tygodniowym (o np. 2,5% na tydzień). Zygzakowanie – manewr morski polegający na naprzemiennym odchylaniu kursu statku lub okrętu od kursu zasadniczego o 20-40°.

  Dewaluacja – reforma pieniężna, która polega na ustawowym obniżeniu sztywnego kursu waluty narodowej wobec innych walut przez narodowy bank centralny, np. w celu poprawienia bilansu płatniczego. Nie należy jej mylić z denominacją, ponieważ następuje tutaj realne obniżenie wartości waluty względem innych walut, podczas gdy w przypadku denominacji jest ono czysto nominalne i ma charakter wyłącznie usprawnienia technicznego. W przypadku stosowania płynnego kursu walutowego odpowiednikiem dewaluacji jest deprecjacja. Rewaluacja - jest to wzrost kursu waluty danego kraju względem waluty zagranicznej pod wpływem interwencji władzy monetarnej. Termin rewaluacja odnosi się tylko do systemu stałego kursu walutowego, ustalonego i zmienianego jedynie przez rząd w zależności od sytuacji na rynku międzynarodowym i od stanu jego rezerw dewizowych. W warunkach płynnego kursu walutowego odpowiednikiem rewaluacji waluty jest aprecjacja pieniądza.

  Polityka kursu walutowego – całokształt działań instytucji publicznych związany z kształtowaniem kursu walutowego oraz warunków działania rynku walutowego. Jest ona częścią polityki makroekonomicznej państwa. Polityka kursu walutowego nie jest częścią polityki pieniężnej, tylko odrębnym narzędziem polityki gospodarczej. Od stosowanych zasad polityki kursu walutowego zależny jest system walutowy określonego obszaru, a w konsekwencji reguły obrotu i wymienialności walut. Jest ona realizowana w środowisku międzynarodowego systemu walutowego.

  Manewr przeciwlotniczy - jest to wykonywanie ewolucji przez statek powietrzny (lub grupę statków powietrznych) połączonych ze zmianą ugrupowania bojowego, figur pilotażu, kursu, prędkości i wysokości lotu w celu uchylenia się od ataków lotnictwa nieprzyjaciela.

  Piotr Dyczek (ur. w 1956 r.) - polski archeolog, doktor hab. nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku w tymże Instytucie oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził liczne archeologiczne misje badawcze (m.in. w Egipcie, Sudanie, Bułgarii). Archeologiczne Zdjęcie Polski to nazwa realizowanego na terenie całej Polski od 1978 r. przedsięwzięcia poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich (związanych z ochroną zabytków). Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódzkich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowywana jest w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie.

  Otwarty Uniwersytet Cypru (gr. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου tur: Kıbrıs Açık Üniversitesi) – państwowy uniwersytet na Cyprze, mający swoją siedzibę w Nikozji, stolicy wyspy. Zgodnie z ideą "Otwartego Uniwersytetu" poświęcony jest wyłącznie zagadnieniom kształcenia ustawicznego oraz kształcenia na odległość. Dumping monetarny (ang. monetary dumping) – termin ekonomiczny, oznaczający sztuczne utrzymywanie niskiego kursu waluty. Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności cenowej towarów, które są oferowane przez krajowych przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych – innymi słowy pobudzenie eksportu. Niska siła nabywcza waluty powoduje, że ceny towarów danego kraju, wyrażone w walucie innego państwa są niższe – natomiast ceny obcych towarów wyrażone w walucie krajowej są wyższe niż przed obniżeniem kursu. Sytuacja taka musi być utrzymywana sztucznie, ponieważ tak zaniżony kurs nie ma uzasadnienia ze względu na realia ekonomiczne. Walka z tym zjawiskiem ekonomicznym jest nieskuteczna – rzadko leży ona w interesie gospodarki państwa go stosującego, natomiast nie istnieją międzynarodowe regulacje prawne, które pozwoliłyby na ograniczenie manipulowania kursem.

  Dodano: 30.08.2011. 00:04  


  Najnowsze