• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mikrofilmy z kampanii wrześniowej trafiły do Archiwum Akt Nowych

  31.01.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dokumentacja Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych i Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych znalazła się m.in. na niemieckich mikrofilmach powstałych we wrześniu 1939 r., które trafiły 28 stycznia do stołecznego Archiwum Akt Nowych.


  181 rolek mikrofilmów, czyli ok. 5,5 km taśmy tzw. Mikrofilmów Aleksandryjskich zostało zakupionych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w USA. "Od jakiegoś już czasu prowadzimy szeroko zakrojoną akcję odzyskiwania i pozyskiwania archiwaliów. Przekazywane dziś materiały dotyczące głównie wybuchu II wojny i działań zbrojnych prowadzonych na terenie Polski, mają szansę w istotny sposób wzbogacić naszą wiedzę o tym okresie i stać się cennym źródłem wiedzy historycznej" - powiedziała podczas uroczystości zastępca naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych Barbara Berska.

  Mikrofilmy Aleksandryjskie obejmują mikrofilmowe kopie dokumentów niemieckich (głównie III Rzeszy), które w końcu II wojny przejęli Amerykanie. Podczas blokady Berlina przerzucono je drogą lotniczą do Anglii, a później przewieziono do USA. W 1953 r. trafiły do Alexandrii koło Waszyngtonu (stąd nazwa), gdzie były opracowane i mikrofilmowane. Zbiór liczy ok. 75 tys. rolek mikrofilmów, do których sporządzone są przewodniki. W zbiorach w Polsce znajduje się ok. 24 tys. rolek, z czego ponad 7,6 tys. posiada Archiwum Akt Nowych.

  Wśród przekazanych archiwaliów znalazła się licząca 17 rolek (ok. 20 tys. klatek) dokumentacja Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych (Oberkommando der Wehrmachtu) - przede wszystkim oryginalne rozkazy, meldunki, mapy, szkice, wykresy i zestawienia. Częścią zbiorów są także liczące 31 rolek (ok. 35 tys. klatek) archiwa Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (Oberkommando des Heeres) - zawierające dokumentację Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych, poszczególnych oddziałów, zwłaszcza operacyjnego, kwatermistrzowskiego i rozpoznania. Są to głównie dzienniki bojowe tych oddziałów (Kriegstagebuecher) i załączniki do dzienników. Uzupełniają one wiedzę o przebiegu kampanii wrześniowej, planach agresji na Polskę i niemieckich informacjach na temat stanu polskiego przygotowania do działań zbrojnych.

  Do pozyskanych archiwaliów należy również licząca 27 rolek (30 tys. klatek) dokumentacja korpusów armijnych i struktur dowodzenia szczebla operacyjnego, wytworzona przez II, V, VIII i XXII Korpus Armijny. Przekazano także liczące 103 rolki (ok. 130 tys. klatek) archiwa dywizji piechoty, zmotoryzowanych i pancernych. Dokumentacja wytworzona przez te struktury taktyczne uzupełnia brakujące dzienniki bojowe wydziałów operacyjnych. Dotyczy to załączników wytworzonych przez wydziały kwatermistrzowskie czy lekarzy dywizyjnych.

  Zaprezentowano także pozyskane do zasobu Archiwum Akt Nowych oryginalne dokumenty oddziałów Armii Krajowej walczących w Powstaniu Warszawskim o Zamek Królewski, w tym wchodzących w skład Zgrupowania "Róg" - Batalionów "Bończa" i "Dzik".

  Odbyła się również promocja książki Andrzeja Rumianka "Batalion Bończa - relacje z walk w Powstaniu na Starówce, Powiślu i Śródmieściu". To pierwsza publikacja poświęcona temu batalionowi napisana i opracowana przez walczącego w jego szeregach żołnierza. Autor przez kilkadziesiąt lat zbierał relacje, wspomnienia i fotografie opisujące walki na Starym Mieście, które zdecydował się także przekazać do Archiwum Akt Nowych.

  "Ta publikacja jest ważnym elementem literatury historycznej dotyczącej Powstania tworzonej przez samych powstańców, która przedstawia wydarzenia z innej perspektywy niż wydawnictwa historyczne. Jest tam więcej emocji, indywidualnego spojrzenia przez pryzmat tamtych dni, nie ma takiego suchego badania jakie preferują historycy. To ciekawe źródło wiedzy o tamtym okresie" - powiedział PAP kierownik Oddziału Archiwów Społecznych Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak.

  W uroczystości przekazania archiwaliów, która odbyła się w piątek na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele środowiska żołnierzy Zgrupowania Armii Krajowej "Róg".

  PAP - Nauka w Polsce, Anna Kondek

  abe/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych.

  Ewidencja archiwum zakładowego całość dokumentacji przechowywanej w archiwum, czyli materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna musi być ujęta w ewidencji. Są dwojakiego rodzaju powody tego; ewidencja przechowywanych akt umożliwia określenie kategorii akt, ich ilości oraz stanu, jak również umożliwia odszukanie i ewentualne udostępnianie ich.

  Archeion – czasopismo naukowe poświęcone archiwistyce. Wydawane od 1927, jego pierwszym redaktorem był Stanisław Ptaszycki, a długoletnim redaktorem naczelnym Piotr Bańkowski, który był też współzałożycielem tego półrocznika. Pismo do 1951 r. było organem Wydziału Archiwów Państwowych, następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Tematyka "Archeionu" to przede wszystkim artykuły dot. teorii i praktyki archiwalnej (terminologia, metodyka opracowania, pomoce archiwalne), historii i zasobów archiwów (także zagranicznych), przedstawiano tu również omówienia rozmaitych zbiorów (zespołów archiwalnych) i wybranych grup archiwaliów. Na łamach pisma zamieszcza się też m.in. przeglądy literatury archiwalnej, recenzje, kronikę wydarzeń.

  Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC – centralne archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie, powstałe 8 marca 2008 wskutek przekształcenia istniejącego od 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Siedzibą Narodowego Archiwum jest kompleks budynków przy ulicy Hankiewicza 1, współdzielony z Archiwum Akt Nowych.

  Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC – centralne archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie, powstałe 8 marca 2008 wskutek przekształcenia istniejącego od 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Siedzibą Narodowego Archiwum jest kompleks budynków przy ulicy Hankiewicza 1, współdzielony z Archiwum Akt Nowych.

  AZAK (Archiwum ZAKładowe) – pierwszy system komputerowy wdrożony w polskich archiwach państwowych zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 stycznia 1985 r. Ankieta AZAK powstała w ramach pracy zespołu "Informatyka i archiwa" i stanowiła załącznik do protokołu pokontrolnego sporządzanego w ramach nadzoru archiwalnego archiwów państwowych nad archiwami zakładowymi. Ankieta zawierała 45 pytań dotyczących stanu zasobu kontrolowanego archiwum zakładowego dobranych pod kątem przydatności dla działu nadzoru Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Autorami tego systemu są mgr Krzysztof Urzędowski z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i dr inż. Krzysztof Wróblewski z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (obecnie Uniwersytet Pensylwanii w Filadelfii). System został uruchomiony i był eksploatowany na komputerze Mera 400 w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej. Oprogramowanie zostało napisane w języku Fortran i pracowało pod wielodostępnym systemem operacyjnym CROOK. System ten był eksploatowany do 1991 roku. W tym czasie wprowadzono do bazy danych ok. dziesięciu tysięcy ankiet, a więc zebrano dane dotyczące prawie wszystkich archiwów zakładowych podlegających nadzorowi państwowemu. W latach późniejszych powstała jego mutacja na komputery PC, a pod koniec lat 90. program przybrał formę bazy NADZÓR, wprowadzoną do obowiązkowego stosowania w archiwach państwowych. .

  Mamerki (niem. Mauerwald) – stanowisko dowodzenia Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH) w Mamerkach kryptonim "Anna".(OKH – ( Skrót od niem. ) Oberkommando des Heeres – Dowództwo Wojsk Lądowych).

  Dodano: 31.01.2011. 00:25  


  Najnowsze