• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Można zgłaszać referaty na I Konferencję Geoarcheologiczną

  08.06.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych" to temat przewodni I Konferencji Geoarcheologicznej, która odbędzie się 25 listopada w Instytucie Archeologii UKSW. Do 15 lipca można przesyłać propozycje referatów.

  Sympozjum to wspólna inicjatywa prekursorów polskiej geoarcheologii - dr. Fabiana Welca (Instytut Archeologii UKSW), dr Barbary Woronko (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) i dr. Jerzego Trzcińskiego (Wydział Geologii UW).

  Geoarcheologia jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną specjalizacją w ramach archeologii. Zajmuje się rekonstrukcją warunków środowiska naturalnego, w którym żył i które zmieniał człowiek.

  Jak informują organizatorzy nowego sympozjum, celem pierwszego z cyklicznych spotkań jest prezentacja wyników interdyscyplinarnych badań geoarcheologicznych szerokiej rzeszy specjalistów nauk humanistycznych i przyrodniczych. Ma być to ważne forum dla wymiany informacji i doświadczeń między archeologami a geologami, sedymentologami, geografami, klimatologami, pedologami oraz badaczami innych pokrewnych dziedzin. Konferencja ma przyczynić się do integracji różnych środowisk i stymulować nowe inicjatywy i projekty badawcze, poszerzające wiedzę z zakresu relacji między człowiekiem a środowiskiem naturalnym.

  "Tematyka tegorocznej konferencji jest odpowiedzią na szerokie zainteresowanie problematyką zmian klimatycznych. Badania paleoklimatyczne pozwalają lepiej zrozumieć mechanizm zachodzących obecnie zjawisk i anomalii pogodowych, mają więc znacznie uniwersalne" - informują organizatorzy.

  Podczas konferencji szczególny nacisk zostanie położony na prezentację zagadnień związanych z zapisem warunków klimatu w osadach naturalnych i antropogenicznych badanych na terenie różnych typów stanowisk archeologicznych w Europie, krajach Afryki Północnej oraz na Bliskim Wschodzie od paleolitu do wczesnego średniowiecza.

  Zgłaszane prezentacje mogą w szerokim spektrum metodologicznym omawiać wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. Istotne jest to, aby prezentowane wyniki wnosiły cenny wkład w badania nad klimatem w przeszłości lub miały silnie uwypuklony aspekt interakcji między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem naturalnym. Organizatorzy szczególnie zapraszają do udziału w konferencji specjalistów czynnie zaangażowanych w interdyscyplinarne projekty archeologiczne.

  Patronat merytoryczny nad sympozjum sprawują Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Polskie Towarzystwo Geologiczne i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest dr Fabian Welc z Instytutu Archeologii UKSW.

  Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy są dostępne na oficjalnej stronie sympozjum: http://www.konferencjageoarcheo.uksw.edu.pl/

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS). Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób.

  Archaeologia Polona jest polskim naukowym czasopismem archeologicznym, wydawanym w języku angielskim corocznie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, z przeznaczeniem dla szerokiego kręgu czytelników międzynarodowych. Głównym celem periodyku jest prezentacja szerokiego zakresu różnorodnych podejść do najważniejszych problemów współczesnej archeologii. Andrzej Gołembnik - archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych - rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego Konserwatora Zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych - pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS.

  SECAM - Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru) - struktura Kościoła katolickiego w Afryce, powołana do życia w r. 1969 podczas wizyty papieża Pawła VI w Ugandzie. Obejmuje krajowe Konferencje Episkopatów, dziewięć Regionalnych Związków Konferencji Episkopatów i zgromadzenia hierarchów katolickich obrządków wschodnich obecnych w Afryce. Posiada stałą Radę, składającą się z Przewodniczącego, dwóch Zastępców oraz członków z każdego z Regionalnych Związków Konferencji Episkopatów. Archeologia niedestrukcyjna, prospekcja przedwykopaliskowa – jest gałęzią archeologii wykorzystującą nieinwazyjne lub w niewielkim stopniu niszczące metody badań służące do lokalizacji i wstępnego rozpoznania stanowisk archeologicznych.

  Sprawozdania Archeologiczne - polskie naukowe czasopismo archeologiczne (rocznik) wydawane od 1955 roku przez Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie. Od 1955 do 1966 roku redaktorem tego czasopisma był prof. dr Stefan Nosek, w latach 1967-2003 - prof. dr. hab. Jan Machnik a od 2004 roku jest nim prof. dr hab. Sławomir Kadrow. W Sprawozdaniach Archeologicznych (od tomu 56) publikowane są artykuły, pisane w języku angielskim i niemieckim, związane z archeologią Polski oraz Europy środkowej i południowo-wschodniej. Do 2011 roku ukazały się 63 tomy Sprawozdań Archeologicznych. W latach 1958-1960 ukazywały się po trzy tomy w jednym roku, a w 1961 roku ukazały się dwa tomy czasopisma. W pozostałych latach w jednym roku ukazywał się 1 tom Sprawozdań Archeologicznych. Pismo znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH). Witold Świętosławski (ur. 1 stycznia 1956 w Zgierzu), archeolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 września 2012 r. dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Specjalista w dziedzinie badań archeologicznych średniowiecza oraz bronioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem śladów bytności ludów Wielkiego Stepu na terenach ziem polskich oraz kulturze materialnej średniowiecza w Polsce i państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Jest autorem kilku publikacji książkowych i ponad 100 artykułów.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Dodano: 08.06.2011. 00:19  


  Najnowsze