• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na UKSW o digitalizacji dziedzictwa archeologicznego

  05.11.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O tym, jak wykorzystywać nowe technologie w dokumentowaniu dorobku kulturowego będą rozmawiać uczestnicy konferencji "CYFROWA PRZESZŁOŚĆ. O standardach digitalizacji dziedzictwa archeologicznego". Spotkanie organizuje, w dniach 8-10 listopada, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Serwis PAP - Nauka w Polsce jest jednym z patronów medialnych imprezy.

  Celem konferencji jest przedstawienie doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej standaryzacji w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Mowa będzie nie tylko o dziedzictwie archeologicznym, ale i o dyscyplinach pokrewnych.

  Bo - jak zapowiadają organizatorzy - technologie cyfrowe stają się coraz bardziej istotne w działalności związanej z dziedzictwem kulturowym, m.in. w muzealnictwie, konserwatorstwie, restauratorstwie, inwentaryzacji, rekonstrukcji czy w turystyce.

  Celem spotkania ma być również wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń z zakresu stosowania nowych technologii cyfrowych w dyscyplinach oraz naukach o przeszłości i zabytkach, jak również propagowanie stosowania nowych technologii i upowszechniania wyników dotychczasowych badań.

  Konferencja jest skierowana m.in. do środowisk zajmujących się technologiami cyfrowymi - instytucji propagujących działania w zakresie społeczeństwa informatycznego, producentów sprzętu i oprogramowania, prasy, środowisk naukowo-badawczych, a także do środowisk, które te technologie w swoich pracach stosują.

  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.cyfrowaprzeszlosc.uksw.edu.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego w Warszawie (dawniej Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego) - powstały w 1962 r. z inicjatywy Sługi Bożego prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego (oraz m.in. ks. Antoniego Słomkowskiego i ks. Eugeniusza Werona), instytut badawczo-dydaktyczny zajmujący się kształceniem społeczeństwa w zakresie teologii duchowości. Celem Instytutu jest propagowanie wiedzy z zakresu teologii życia duchowego. Instytut organizuje wykłady, kursy i studia podyplomowe z zakresu rozwoju życia duchowego jak również duchowości nowych ruchów i wspólnot ewangelizacyjnych. Kierownikiem instytutu jest ks. dr Marek Szymula. Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony (ang.: List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding – USL) – lista zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych wymagających pilnych działań na rzecz ich ochrony. Lista, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), prowadzona jest przez UNESCO. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach − wojewódzka samorządowa instytucja kultury, która zajmuje się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie województwa śląskiego. Centrum realizuje zadania dotyczące zarówno sfery materialnej, jak i niematerialnej środowiska kulturowego zajmując się:

  Archeologia biblijna – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowego przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich, zawężone pod względem terytorialnym do miejsc związanych z wydarzeniami opisywanymi w Biblii lub mających bezpośredni związek z jej powstaniem. Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" - państwowa instytucja kultury, której celem jest promowanie polskiego dziedzictwa narodowego i upowszechniania dorobku historycznego i kulturowego stworzonego przez Polaków po II wojnie światowej.

  Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, FODŻ, została założona na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Żydowską ds. Restytucji i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Jej celem jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Do statutowych zadań FODŻ należy m.in. restytucja mienia dawnych gmin żydowskich (Fundacja działa tu jako pełnomocnik ZGWŻ) czyli synagog, cmentarzy żydowskich i innych obiektów, które służyły działalności religijnej, edukacyjnej, charytatywnej bądź społecznej (na podst. Ust. z dn. 27.02.1997 o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Dz. Ust. 41 poz. 251 ze zm.); zarządzanie odzyskanym mieniem oraz ochrona tych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają wyjątkowe znaczenie religijne lub historyczne. Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

  Instytut Kościuszki – niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy – think tank – o charakterze non profit, założony w 2000 r. w Krakowie. Misją Instytut Kościuszki jest kreowanie nowych idei dla Polski i Europy, promocja rozwiązań budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Instytut prowadzi projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy, rekomendacje programowe dla polskich i europejskich instytucji, organizuje konferencje, seminaria oraz szkolenia, a także prowadzi działalność wydawniczą (raporty i briefy programowe). Celem działalności naukowej Instytutu jest tworzenie podstaw dla reform legislacyjnych oraz tworzenie merytorycznego wsparcia dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje [1].

  Rejestr najlepszych praktyk w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Register of best safeguarding practices) – rejestr UNESCO najlepszych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, które najlepiej wypełniają cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

  Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

  Dodano: 05.11.2010. 00:19  


  Najnowsze