• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy podważają utarte poglądy na temat Renesansu

  29.11.2013. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja

  Zespół naukowców prowadzi przełomowe badania, poddając w wątpliwość postrzeganie Renesansu jako epoki zdominowanej przez myślenie świeckie.

  Celem projektu DD.POP (Domestic Devotions: The Place of Piety in the Italian Renaissance Home) jest wypracowanie nowego pojmowania tego okresu i podważenie założenia, iż była to epoka naznaczona sekularyzacją. Szczególny nacisk położony zostanie na uwolnienie się od tradycyjnego kanonu "wielkiej" literatury i sztuki. Zwłaszcza okres 1400-1600 będzie analizowany jako era duchowego - a nie tylko kulturalno-artystycznego - ożywienia.

  W skład zespołu wejdzie dziewięciu naukowców, wszyscy z Uniwersytetu w Cambridge, spośród których pracami nad projektem kierować będą: dr Mary Laven (historia), dr Abigail Brundin (z Wydziału Języków Nowożytnych i Średniowiecznych) oraz dr Deborah Howard (architektura i historia sztuki). Udało im się pozyskać grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) w zakresie synergii o wartości 2,3 mln EUR jako jednemu z zaledwie dwóch projektów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

  Profesor Laven twierdzi, że projekt polega tak naprawdę na wsparciu osób, które wniosą różne umiejętności i wiedzę specjalistyczną, aby rzucić światło na doświadczanie religii za drzwiami włoskich domów doby Renesansu.

  "Grant w zakresie synergii zapewni zasoby do podjęcia intensywnych prac w archiwach, muzeach i bibliotekach na całym Półwyspie Apenińskim" - wyjaśnia. "Nasze prace badawcze skupią się w szczególności na niedostatecznie zbadanych regionach Neapolu, Marche i kontynentalnej części Wenecji".

  "Co więcej grant ERBN umożliwi naukowcom zorganizowanie unikatowej wstawy, na której zaprezentowane zostaną szerszej publiczności wyniki naszych badań nad domową pobożnością".

  Dr Brundin dodaje: "Nasza wspólna wiedza i kompetencje mają kluczowe znaczenie dla tego projektu, który, w sposób właściwy badaniom w zakresie sztuki i nauk humanistycznych, zyskuje siłę i witalność poprzez zebranie zespołu i możliwość uzyskania perspektywy 360° na badane zagadnienie, co w pojedynkę byłoby niemożliwe do osiągnięcia".

  Pośród zakładanych beneficjentów projektu ma znaleźć się grono akademickie złożone z badaczy włoskiego Renesansu, historyków religii, kultury materialnej, czytelnictwa, przestrzeni domowej, rodziny i genderu. Ponadto międzynarodowa konferencja o szerokim zasięgu stworzy naukowcom specjalizującym się we wczesnym okresie nowożytnym okazję do dialogu i wymiany. Naukowcy przewidują także, że wskutek wystawy i powiązanych wydarzeń projektem zainteresuje się opinia publiczna.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Architektura barokowa w Rosji: Architektura na ziemiach rosyjskich przez długi okres rozwijała się niezależnie od drogi, przez którą przechodziły inne państwa europejskie. Dopiero pod panowaniem Piotra I nastąpiło zbliżenie do Europy Zachodniej i włączenie sztuki rosyjskiej w nurt przemian zachodzących na tym kontynencie. Jednak już wcześniej, zwłaszcza w okresie renesansu, widoczne były oddziaływania sztuki europejskiej na tradycje narodowe. Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 2 zakłady i 2 pracownie naukowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią refleksji nad kulturą, filozoficznymi i teoretycznymi podstawy tej refleksji oraz współczesnymi nurtami filozofii i teorii kultury. Prace badawcze Instytutu obejmują także wybrane problemy historii kultury (zwłaszcza najnowszej) oraz kultury współczesnej i jej wyspecjalizowanych dziedzin (komunikacji, sztuki, religii, obyczaju).

  Antoni Ziemba (ur. 1960) – polski historyk sztuki, specjalista w zakresie późnośredniowiecznej i nowożytnej sztuki europejskiej, prof. dr hab. Zygmunt Świechowski (ur. 18 lutego 1920 r. w Wilnie) – polski historyk sztuki (mediewista), fotograf, nauczyciel akademicki (profesor nauk technicznych) w zakresie historii architektury i konserwacji zabytków. Członek honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, były członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydział I - Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, założyciel i były prezes Patria Polonorum. Badacz sztuki romańskiej.

  Andrzej Witko (ur. 9 kwietnia 1966) – polski duchowny katolicki, historyk sztuki, teolog duchowości, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor teologii, członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych San Telmo w Hiszpanii, Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, członek czynny Towarzystwa Naukowego KUL, Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN. Institute for Advanced Studies in the Humanities – interdyscyplinarny instytut badawczy założony w 1969 roku przy Uniwersytecie Edynburskim. Głównym zadaniem instytutu jest promowanie badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. W tym celu co roku przyznawane są stypendia wyróżniającym się naukowcom. Od momentu swojego powstania instytut gościł ponad 700 stypendystów z 58 państw.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Folia Historiae Artium - rocznik istniejący od 1964 roku, wydawany przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Komisję Historii Sztuki PAU (od 1995, poprzednio przez Komisję Teorii i Historii Sztuki Oddziału PAN w Krakowie). Publikowane są w nim prace naukowe dotyczące zagadnień związanych z historią sztuki.

  Michel de Certeau (ur. 17 maja 1925, zm. 9 stycznia 1986 w Paryżu) - francuski historyk związane ze Szkołą Annales. Studiował w zakresie filozofii, literatury klasycznej, historii i teologii. W 1950 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, w którym przyjął święcenia kapłańskie w 1956 roku. Jako historyk badał teksty mistyczne od renesansu do klasycyzmu. Zajmował się metodami badawczymi antropologii, językoznawstwa i psychoanalizy. W 1984 roku powrócił z sześcioletniego pobytu na Uniwersytecie Kalifornijskim, aby objąć Katedrę Historycznej Antropologii Wierzeń w Wyższej Szkole Nauk Społecznych (EHESS).

  Collegium Artium (CA) - organizacja pożytku publicznego o statusie fundacji, której celem jest prowadzenie badań w dziedzinie nauk humanistycznych, wspieranie kultury i sztuki oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej.

  Wiesław Kaczanowicz (ur. 1949) - historyk, profesor w dziedzinie nauk humanistycznych (tytuł naukowy profesora nadany postanowieniem Prezydenta RP z 28 kwietnia 2000 r.), badacz dziejów historii starożytnej, szczególnie Cesarstwa rzymskiego. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Od września 2008 roku pełni także funkcję dziekana tego wydziału. Agnieszka Zabłocka-Kos (ur. 1957) – polski naukowiec z zakresu architektura i historia sztuki (dzieje miast w XIX i XX w., historia sztuki nowoczesnej); profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.

  Historia społeczna – dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami społeczeństw oraz funkcjonujących w ich ramach klas i grup społecznych. Szczególnie bliskie związki łączą ją z socjologią, antropologią, demografią historyczną, historią kultury materialnej oraz historią gospodarczą, z którą często jest określana wspólnie jako historia społeczno-gospodarcza Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna, jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych w zaskresie historii, nauk o polityce i filozofii oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

  Maciej Duszczyk (ur. 1971) – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. naukowych i programów badawczych Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rad Naukowych: Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Ośrodka Badań nad Migracjami, Instytutu Zachodniego. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami. Architektura renesansu we Włoszech: Włoskiej mentalności nigdy tak naprawdę nie odpowiadała architektura gotycka. Stąd włoskie budowle tej tak znacznie różniły się od dzieł powstających we Francji i Niemczech. Z chwilą pojawienia się nowych prądów w nauce, kulturze i obyczajach, artyści włoscy dość szybko odeszli od kanonów poprzedniej epoki a okres przejściowy pomiędzy gotykiem a renesansem (prorenesans) był stosunkowo krótki a jednym z niezbyt licznych przykładów zabytków tego okresu jest kościół San Miniato we Florencji, w mieście, w którym narodziła się sztuka renesansu.

  Bernardo Morando, Bernardino, Morandi (ur. około 1540 w Padwie lub Wenecji, zm. w 1600 w Zamościu) – włoski architekt, od 1569 roku pracujący w Polsce. Twórca projektu i do swojej śmierci wykonawca idealnego miasta twierdzy, Padwy północy, perły renesansu – Zamościa.

  Dodano: 29.11.2013. 18:37  


  Najnowsze