• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Portal Archeolog.pl zachęca do debaty na temat detektorystów

  31.08.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Na łamach nowo powstałego blogu redakcja portalu Archeolog.pl chce poprowadzić dyskusję na kontrowersyjny temat działalności użytkowników wykrywaczy metali, zwanych również archeologami-amatorami.

  Za nowe przedsięwzięcie odpowiedzialny jest Robert Wit Wyrostkiewicz - politolog, z zawodu dziennikarz (wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy), prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Exploratorzy.pl", uczestnik prac archeologicznych w Polsce i zagranicą.

  Na nowej podstronie portalu można poznać zarówno argumenty przemawiające na rzecz detektorystów, jak i przeciw nim. Jednak - jak zapowiadają twórcy - ma być to przede wszystkim platforma do wymiany poglądów obu stron, czego konsekwencją będzie powstanie spójnej strategii na rzecz rozstrzygnięcia tego palącego problemu.

  "Znane są argumenty przeciwko niszczeniu stanowisk archeologicznych, wyjmowaniu obiektów przy jednoczesnym niszczeniu kontekstu, chęci zysku, która kieruje niektórymi poszukiwaczami. Z drugiej strony słyszymy wciąż o odkryciach, jakich dokonują detektoryści wpisujący się chociażby w angielski program dobrowolnego zgłaszania znalezisk i prawa eksploracyjnego. Sami poszukiwacze dysponują także licznymi argumentami na swoją korzyść a kilka polskich stowarzyszeń doskonale współpracuje z wojewódzkimi konserwatorami zabytków" - czytamy na blogu.

  Pośród kluczowych tematów, wokół których ma się toczyć dyskusja, będą aspekty prawne odnoszące się do archeologów-amatorów, zagrożenia i szanse dla archeologii w związku z zaangażowaniem eksploratorów. Zarysowana zostanie również sylwetka detektorysty.

  Serwis rozpoczyna swoją działalność od prezentacji wywiadu ze znanym pisarzem, Andrzejem Pilipiukiem, który jest z wykształcenia archeologiem, a z zamiłowania również poszukiwaczem. Wkrótce pojawią się kolejne rozmowy: z archeologiem Witoldem Migalem z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie o archeologii doświadczalnej oraz współpracy z detektorystami oraz z dr. Wojciechem Muszyńskim, pracownikiem naukowym Instytutu Pamięci Narodowej na temat misji naukowych prowadzonych razem z archeologami w zakresie ekshumacji mogił z okresu II wojny światowej.

  Nie zabraknie wypowiedzi prawników. Dlatego o komentarz poproszono także mecenasa Piotra Niwińskiego, który nakreśli zagadnienie obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego używania wykrywaczy metalu. Natomiast z perspektywy poszukiwacza więcej dowiemy się od Adama Rudnickiego, pasjonata historii i właściciela sklepu z detektorami metalu.

  Poza tym na stronie sukcesywnie pojawiać będą się informacje z kraju i ze świata, galerie oraz filmy.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają: Sir Robert Eric Mortimer Wheeler (10 września 1890 - 22 lipca 1976), brytyjski archeolog, twórca metody siatki kwadratów (zwanej też siatką Wheelera) stosowanej przy eksploracji stanowisk archeologicznych. Był doskonałym organizatorem - założył kilka muzeów narodowych i służb archeologicznych w Wielkiej Brytanii i Indiach. Pisał również książki popularyzujące archeologię oraz był prekursorem w zakresie programów telewizyjnych poświęconych archeologii. Mother Tongue jest to coroczne wydawnictwo Association for the Study of Languages in Prehistory - ASLIP (Stowarzyszenia Badawczego Języków Starozytnych) wychodzące od 1995 roku. Celem stowarzyszenia jest zachęcanie do międzynarodowej i interdysplinarnej wymiany informacji, do debaty i dyskusji pomiędzy genetykami ewolucyjnymi hominidów, paleoantropologami, archeologami a językoznawcami historycznymi na temat wyłaniającej się syntezy języka źródłowego oraz prajęzyka. Umożliwia to, choć nie tylko, dyskusję nad lingwistycznymi hipotezami dotyczącymi zagadnień nadrodziny językowj.

  Dogmatyka prawa - dział nauk prawnych, zajmujący się badaniem prawa obowiązującego, w takiej postaci, w jakiej zostało ono ustanowione przez ustawodawcę. Mianem tym określa się zarówno działalność badawczą osób zajmujących się prawem (aspekt pragmatyczny), jak i wytwory (publikacje i zespół twierdzeń na temat prawa) tych działań (aspekt apragmatyczny). Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa.

  Andrzej Gołembnik - archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych - rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego Konserwatora Zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych - pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS. Polemika (gr. pólemos – wojna, spór; także od przymiotnika polemikós – wojowniczy, wrogi) – dyskusja (pisemna lub słowna) na sporny dla jej stron temat, najczęściej na temat związany z polityką, sportem, religią, socjologią, sztuką, literaturą itp.

  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP) – organizacja społeczna i zawodowa skupiająca dziennikarzy, utworzona po roku 1989 w miejsce istniejącego wcześniej, utworzonego po wprowadzeniu stanu wojennego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Jedno z działających w Polsce stowarzyszeń dziennikarskich, obok Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, utworzonego w 1951 r. (zdelegalizowanego po wprowadzeniu stanu wojennego i reaktywowanego w 1989), Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, utworzonego w 1991 i Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta, utworzonego w 1998. Polski Komitet Optoelektroniki (Polish Optoelectronics Committee), PKOpto - polska organizacja społeczna, przemysłowa i naukowo-techniczna o charakterze opiniotwórczym i doradczym, zrzeszająca decydentów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, osoby finansujące naukę, administratorów nauki oraz nauczycieli akademickich związanych z optyką, fotoniką i optoelektroniką. PKOpto jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich o uprawnieniach dotyczących działalności międzynarodowej. Komitet powstał w roku 1985, pod przewodnictwem profesora Adama K. Smolińskiego - czł rzecz.PAN, w wyniku uzgodnień pomiędzy SEP i PAN. PKOpto zrzesza kilkadziesiąt osób z administracji, uczelni i przemysłu (XI 2010). Celem organizacji są działania lobbystyczne, koordynacyjne i integracyjne na naukowym i technicznym oraz przemysłowym, krajowym i międzynarodowym rynku optyki, optoelektroniki i fotoniki, współpraca między-stowarzyszeniowa – z organizacjami pokrewnymi tematycznie, a także współpraca przemysłowa.

  Anna Teresa Pietraszek - polska reżyser, dokumentalista, operatorka, fotograf, dziennikarka i taterniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego [Instytut Dziennikarstwa], dypl. reż. dokumentu i operatorski, absolwentka Akademii Obrony Narodowej - PSOS[Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne} w r. 1993.. Członkini Polskiego Klubu Górskiego. Uczestniczka wielu wypraw wysokogórskich w góry Hindukuszu w Afganistanie i Pakistanie oraz w Himalaje w Nepalu i Indiach. Działała m.in. w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Członkini SFP, sekcja w TVP. Honorowa członkini IPA [International Police Association]. Jest członkinią Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, członek honorowy Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Exploratorzy.pl". Członkini Zarządu i współzałożycielka Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka oraz Fundacji Golgota Polska na Wschodzie. Inicjatorka i współzałożycielka wspólnoty modlitewnej Misjonarze bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

  Witold Świętosławski (ur. 1 stycznia 1956 w Zgierzu), archeolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 września 2012 r. dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Specjalista w dziedzinie badań archeologicznych średniowiecza oraz bronioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem śladów bytności ludów Wielkiego Stepu na terenach ziem polskich oraz kulturze materialnej średniowiecza w Polsce i państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Jest autorem kilku publikacji książkowych i ponad 100 artykułów.

  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) jest społeczną organizacją zrzeszającą polskich specjalistów w zakresie archeo­logii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współ­pracujących, działających w dziedzinie badań archeo­logicznych, ochrony i konserwacji za­bytków archeologicznych oraz muzealnictwa archeologicznego. Członkami wspierającymi mogą być również inne osoby zainteresowane archeologią. Katalog Profesorów Uniwersytetu w Rostocku: Katalog Profesorów Uniwersytetu w Rostocku jest ogólnie dostępnym leksykonem wszystkich profesorów związanych z Uniwersytetem w Rostocku. Katalog ten powstaje przy współpracy Działu Badawczego Historii Uniwersytetu wraz z Biblioteką Uniwersytecką. Celem Katalogu jest, udokumentowanie dat życia i działalności rostockich profesorów. Wszystkie wpisy do Katalogu obejmują okres, specjalizację i hierarchię profesury. Informacje te są dodatkowo uzupełnione (jeśli to tylko możliwe) danymi biograficznymi, naukowymi, a także danymi na temat aktywności na Uniwersytecie w Rostocku. Do każdego profilu dołączone zostały również zdjęcia, życiorysy, spis prac naukowych oraz inne źródła. Wpisy do Katalogu zostały połączone z innymi interaktywnymi zasobami jak na przykład z tzw. numerem GND (numer identyfikacyjny) i Portalem Immatrykulacyjnym Uniwersytetu w Rostocku.

  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, w skrócie CMWP (pełna nazwa Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, CMWP SDP; ang. Press Freedom Monitoring Center) – organ działający w strukturze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którego zadaniem jest publiczne zajmowanie stanowiska i udzielanie pomocy dziennikarzom w przypadkach zagrożenia wolności słowa i wypowiedzi. Dyskusja (od łac. discussio, aby to omówić) – jeden ze sposobów wymiany poglądów na określony temat, popartych argumentami, prowadzona w gronie dwóch lub więcej osób. Dyskusja może mieć formę ustną (komunikacja werbalna) lub pisemną. W wyniku dyskusji dochodzi do ścierania się różnych poglądów związanych z różnymi punktami widzenia osób prowadzących dyskusję. Określenie zbieżnego (wspólnego) stanowiska, o ile do tego dojdzie, może mieć formę kompromisu lub konsensu.

  Dodano: 31.08.2011. 00:04  


  Najnowsze