• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstaje Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem

  10.06.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Integrację środowiska akademickiego i edukatorów, którzy pracują w miejscach pamięci Holokaustu, stawia sobie za cel Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem. Konferencja inaugurująca działalność stowarzyszenia rozpocznie się w niedzielę w Krakowie.  Stowarzyszenie powołują Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Uniwersytet Jagielloński. "Zadaniem, które stawia przed sobą Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem jest, obok integracji środowiskowej, również standaryzacja jakości nauczania oraz inicjowanie współpracy i wymiany międzynarodowej" - powiedział w czwartek Bartosz Bartyzel z biura prasowego muzeum.

  Jego zdaniem powołanie do życia stowarzyszenia to także krok do profesjonalizacji badań naukowych prowadzonych nad Holokaustem w Europie. "Szczególnie istotne znaczenie ma fakt, że inicjatywa zostaje zrealizowana w Polsce - kraju wyjątkowo naznaczonym tragicznym doświadczeniem Holokaustu" - dodał.

  Bartyzel podkreślił, że znaczenie studiowania historii Holokaustu staje się coraz bardziej powszechnie rozumiane. W ostatnich latach wzrosła świadomość wagi badań nad tym trudnym zagadnieniem, czego dowodem jest coraz większa liczba badaczy, a także edukatorów pracujących w miejscach pamięci. Wiele uniwersytetów europejskich powołało jednostki akademickie, które zajmują się badaniami nad Holokaustem i innymi zbrodniami ludobójstwa w ujęciu naukowym, między innymi pod kątem historycznym, politologicznym, socjologicznym, czy teologicznym.

  Konferencja inaugurująca działalność stowarzyszenia rozpocznie się w niedzielę w Krakowie. Kolejne trzy dni uczestnicy spędzą w Oświęcimiu. "Konferencja jest efektem współpracy ekspertów i badaczy Holokaustu z Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemiec. Jej organizatorami są: Instytut Socjologii oraz Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau" - powiedział Bartyzel. SZF

  PAP - Nauka w Polsce

   mlu/ ura/ tot/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają: Franciszek Piper (ur. 1941) – polski historyk zajmujący się tematyką Holocaustu i obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jest autorem lub współautorem licznych prac naukowych nt. obozu. Piper wchodził w skład kolegium redakcyjnego Wydawnictwa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W latach 80-tych i do roku 2008 kierował Działem Historyczno-Badawczym Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Klub Jagielloński – stowarzyszenie, które powstało w Krakowie tuż po zakończeniu obrad okrągłego stołu, zrzeszające głównie studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także młodych naukowców z całego kraju. Klub Jagielloński stawia sobie za cel, przede wszystkim, podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym. Działalność stowarzyszenia nie ogranicza się do pojedynczych inicjatyw. Członkowie Klubu Jagiellońskiego zajmują się prowadzeniem badań, organizacją projektów o zróżnicowanej formie oraz wydawaniem kwartalnika „Pressje”. Siedziba stowarzyszenie znajduje się w Krakowie przy Rynku Głównym 39/9. Obecnie prezesem Klubu Jagiellońskiego jest Marcin Kędzierski. W przeszłości z organizacją współpracowali m.in. Jarosław Gowin, Jan Rokita, Paweł Kowal oraz Bogusław Sonik. W 2012 roku powstał i cały czas znajduje się na etapie kształtowania Oddział Śląski Klubu Jagiellońskiego, którego członkami są przede wszystkim studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Śląskiego.

  Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście - utworzone ww 2005 roku w ramach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, centrum rozwija wszystkie płaszczyzny edukacji realizowane w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau przez Muzeum. Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem – organizacja pozarządowa z siedzibą w Oświęcimiu, na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, powołana w 1983 r. przez byłych polskich więźniów politycznych KL Auschwitz. Posiada dziesięć oddziałów. Misją Towarzystwa jest opieka nad byłym hitlerowskim obozem zagłady Auschwitz-Birkenau oraz działania zmierzające do utrwalenia pamięci o tym obozie i innych obozach, zakładanych w okupowanej Polsce przez nazistowskie Niemcy (błędnie nazywanych „polskimi obozami koncentracyjnymi”). Towarzystwo opiekuje się byłymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau, prowadzi działalność oświatowo-popularyzatorską, współpracuje z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. W „Biuletynie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” (pierwszy numer ukazał się w styczniu 1987 r.) publikowane są m.in. prace historyków Muzeum, np.:

  Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek. Międzynarodowa Rada Oświęcimska – rada powołana przez premiera Jerzego Buzka w 2000 roku, która stała się ciałem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. Zastąpiła wcześniejszą Międzynarodową Radę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau działającą od roku 1990 na wniosek ministra kultury i sztuki. Rada zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z byłym hitlerowskim obozem Auschwitz-Birkenau, ale również w miarę potrzeby innymi b. obozami zagłady pozostawionymi przez nazistowskie Niemcy na terenie Polski. Rada pełni też funkcję wspomagającą prace Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

  Towarzystwo genealogiczne – stowarzyszenie zrzeszające miłośników genealogii, działające na określonym obszarze. Może być to zarówno stowarzyszenie rejestrowe jak i stowarzyszenie zwykłe. Działalność towarzystw opiera się na pracy społecznej członków. Towarzystwa utrzymują się z wpisowego i składek członkowskich. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – muzeum utworzone w 1947 staraniem byłych więźniów KL Auschwitz w celu zachowania "po wsze czasy" pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

  Stowarzyszenie Przymierze - jest organizacją działającą na terenie powiatu janowskiego której celem jest między innymi kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie osiągnięć Ziemi Janowskiej i jej zasłużonych mieszkańców oraz dokumentowanie historii i współczesności Ziemi Janowskie. Ponadto stowarzyszenia stawia sobie za cel organizowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, kulturalnego i wychowawczego dzieci i młodzieży oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji rozwijających Ziemię Janowską.

  Dodano: 10.06.2011. 00:19  


  Najnowsze