• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poznańscy archeolodzy wspomogli sudańskich naukowców

  15.03.2012. 07:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Z Chartumu powrócił zespół archeologów z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IP UAM), który w lutym przeprowadził cykl szkoleń dla dziewięciorga przedstawicieli Narodowej Korporacji Starożytności i Muzeów i Uniwersytetu Chartumskiego. Tematem przewodnim była archeologia krajobrazu, jej teorie i metody.

  "Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z teoretycznymi podejściami do studiów nad krajobrazami archeologicznymi, sposobami jego interpretowania w różnych nurtach współczesnej archeologii oraz metodami wykorzystywanymi w jego badaniach" - wyjaśnia Mariusz Drzewiecki, doktorant w IP UAM, współorganizator przedsięwzięcia.

  Uczestniczy szkolenia zapoznali się również z działaniem tachimetru elektronicznego, GPS-ów oraz tworzeniem baz danych w systemie GIS. Warsztaty odbywały się w Muzeum Narodowym w Chartumie (wykłady i laboratoria komputerowe) oraz w rejonie wzgórza Umm Marrahi około 30 km na północ od Chartumu (praktyki terenowe).

  "W trakcie zajęć terenowych uczestnicy rejestrowali twierdze ulokowane na szczycie wzgórza oraz stanowiska znajdujące się wokół przy użyciu wymienionych urządzeń. Przez ostatnie dwa dni warsztatów pracowali nad obróbką zebranych danych w systemie GIS przy użyciu Quantum GIS, który jest programem open source, nie wymagającym wykupu licencji" - opowiada Drzewiecki.

  Zdaniem organizatorów przedsięwzięcia, warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród Sudańczyków.

  Zajęcia prowadzili prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski, Mariusz Drzewiecki (doktorant IP UAM), Adrian Chlebowski (student IP UAM). Skrypty dydaktyczne przygotował Łukasz Banaszek, doktorant IP UAM.

  Przed rozpoczęciem warsztatów, Polacy przeprowadzili badania wokół wzgórza Umm Marrahi w rejonie VI Katarakty. Archeolodzy sporządzili dokumentację dwóch ufortyfikowanych założeń na jego szczycie oraz kolejnego, o nazwie Abu Nafisa, położonego około 4 km na północ od wyniesienia. Badania powierzchniowe ujawniły bogactwo archeologiczne sąsiadujących obszarów: w promieniu 2 km od wzgórza zarejestrowano 80 stanowisk archeologicznych, z których większość koncentrowała się wokół wzgórza.

  W tym sezonie prace archeologiczne były również prowadzone w rejonie V Katarakty, gdzie poznańscy archeolodzy zadokumentowali cztery założenia ufortyfikowane oraz liczne stanowiska wokół nich.

  "Jest to o tyle ważne, iż z początkiem lutego 2012 r. Sudańska Służba Starożytności ogłosiła apel o pomoc w ratowaniu dziedzictwa kulturowego rejonów III i V Katarakty. Planowane są budowy kolejnych zapór, co spowoduje, że obszary te w niedługim czasie zostaną zalane przez wody Nilu" - dodaje Drzewiecki.

  Warsztaty oraz badania twierdz są elementem projektu "Fortece Sudanu". Jego głównym celem jest przebadanie ufortyfikowanych założeń architektonicznych pomiędzy V i VI Kataraktą nilową w środkowym Sudanie.

  Wcześniej nie wykonano tutaj tak szeroko zakrojonego programu badawczego związanego z dziedzictwem archeologicznym. Równie ważnym elementem jest zawiązanie ścisłej współpracy z Sudańską Korporacją Starożytności.

  Postępy projektu można śledzić na bieżąco na oficjalnej stronie przedsięwzięcia: http://sudan.archeo.edu.pl/

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Archeologiczne Zdjęcie Polski to nazwa realizowanego na terenie całej Polski od 1978 r. przedsięwzięcia poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich (związanych z ochroną zabytków). Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódzkich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowywana jest w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie. Zespół Pieśni i Tańca "Łany" - reprezentacyjna grupa folklorystyczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działająca od 1974 roku. "Łany" skupiają wokół siebie studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego, jak również innych poznańskich uczelni. Głównym celem zespołu jest promowanie polskiego folkloru oraz polskich tańców narodowych.

  Trening interpersonalny: Jako początek treningu interpersonalnego wskazuje się warsztaty dla kadry kierowniczej, organizowane w roku 1946 w Connecticut. Prowadzono tam wykłady, seminaria oraz spotkania w kilkunastoosobowych grupach, na których omawiano problemy, jakie uczestnicy warsztatów napotykali w pracy. Spotkania prowadzili współpracownicy Kurta Lewina. Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Poznański Park Naukowo-Technologiczny – pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny, utworzony w maju 1995 r. w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym oferowane są usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, akustyki i informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych. PPNT wspiera również relacje sektora nauki i gospodarki, uczestniczy we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć oraz zapewnia przedsiębiorcom wynajem powierzchni, usługi okołobiznesowe i pomoc w pozyskiwaniu środków na innowacyjny rozwój. Andrzej Gołembnik - archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych - rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego Konserwatora Zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych - pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS.

  Badania sondażowe - metoda badawcza w archeologii polegająca na eksploracji niewielkiej części stanowiska archeologicznego. Badania prowadzone są tylko w wykopach o małej powierzchni. Inna wersja metody polega na przecinaniu powierzchni stanowiska wąskimi rowami sondażowymi. Sudański konflikt graniczny – konflikt między armią sudańską a południowosudańską Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu (SPLA) i rebeliantami popieranymi przez walczące kraje (Sudański Front Rewolucyjny wspierany przez Sudan Południowy i Armia Wyzwolenia Sudanu Południowego wspierana przez Sudan), rozpoczęty po aneksji spornego regionu Abyei przez armię Sudanu, na nowo powstałej granicy między Sudanem, a Sudanem Południowym.

  Slavia Antiqua - rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, wydawany przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział Historii i Nauk Społecznych), przy współpracy z Instytutem Prahistorii UAM. Ukazuje się od 1948 roku w Poznaniu. Publikowane są na jego łamach artykuły, drobne prace i materiały, recenzje i polemiki, kronika, nekrologi oraz wyniki prac archeologiczno-konserwatorskich oraz bibliografia polskich prac dotyczących Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach kongresowych.

  Zgromadzenie Wszystkich Istot – forma warsztatów (praktyk grupowych) zapoczątkowana przez Joannę Macy i Johna Seeda, które powstały przez połączenie elementów autorskich warsztatów Joanny Macy pod nazwą „Rozpacz i umocnienie” z założeniami filozofii głębokiej ekologii Arne Næssa. Warsztaty te mają na celu budzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zakładają że ignorancja czy obojętność ludzi na niszczenie Ziemi nie jest spowodowane brakiem informacji a brakiem zdolności przeżywania tych informacji, strachem przed uczuciem rozpaczy, które one mogą wywołać. Warsztaty odwołują się do zasad głębokiej ekologii, rytuałów pochodzących z różnych kultur oraz współczesnej psychologii.

  Henryk Machajewski (ur. 12 września 1952 w Środzie Wielkopolskiej) – polski archeolog, doktor (doktorat w 1988 roku) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie adiunkt w Zakładzie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz starszy wykładowca w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem badawczym Henryka Machajewskiego jest głównie okres przedrzymski, rzymski, oraz okres wędrówek ludów na Nizinie Europejskiej. Od 1977 roku prowadzi liczne badania archeologiczne na Pomorzu Środkowym, oraz w północnej Wielkopolsce, a w ostatnich latach na Wolinie. Jest autorem wielu publikacji, między innymi 4 książek i ponad 100 artykułów. Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Dodano: 15.03.2012. 07:19  


  Najnowsze