• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Ciałowicz nt. badań polskich archeologów na stanowisku Tell el-Farcha

  18.10.2010. 09:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O wynikach badań polskich archeologów na stanowisku Tell el-Farcha w Egipcie opowie 18 października w Krakowie prof. Krzysztof Ciałowicz. Spotkanie odbędzie się w ramach Kawiarni Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności, organizowanej przez PAU wspólnie z "Dziennikiem Polskim".

  "Tell el-Farcha nieznana stolica Egiptu? Najnowsze wyniki badań polskich archeologów" - to tytuł wystąpienia prof. Ciałowicza - dyrektora Instytutu Archeologii UJ i współkierownika polskiej ekspedycji archeologicznej pracującej na spektakularnym stanowisku w egipskiej Delcie Nilu - Tell el-Farcha.

  Prof. Ciałowicz wprowadzi przybyłych w najnowsze wyniki badań w Tell el-Farcha. To tutaj zlokalizowano jedne z najstarszych w Egipcie browarów. Naukowiec opowie o wczesnych (IV tysiąclecie p.n.e.) relacjach handlowych mieszkańców Delty Nilu. Wspomni również o przebadanej na stanowisku niezwykłej architekturze z cegły mułowej - monumentalnej rezydencji i mastabie.

  Nie zabraknie informacji o najbardziej spektakularnym dotychczas odkryciu na stanowisku: figurach wykonanych ze złotej folii i bogatych depozytach rytualnych składających się z mnóstwa figurek z kła hipopotama i kamieni. Omówione zostaną także zupełnie nowe ustalenia dotyczące odkryć serechów (symboli ukazujących w sposób schematyczny fasadę pałacu, które określały jedno z imion władcy) i wczesnej architektury.

  Kawiarnia Naukowa PAU to dyskusje popularnonaukowe, otwarte dla szerokiej publiczności. Wstęp jest bezpłatny.

  Poniedziałkowy wykład rozpocznie się o godz. 18.15 w Dużej Sali Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (ul. Sławkowska 17, I p.).

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Tell el-Farcha – stanowisko archeologiczne położone w północno-wschodniej Delcie Nilu (Egipt) ok. 120 km na północny zachód od Kairu, ok. 10 km od współczesnego miasta El Senbellawein i ok. 15 km od starożytnego Mendes, które odegrało znaczącą rolę w historii upadku Tell el-Farcha. Rafał Artur Habielski (ur. 5 czerwca 1957 w Warszawie) – prof. dr hab. nauk humanistycznych, prasoznawca, historyk o specjalności historia najnowsza, historia prasy polskiej. Członek Polskiej Akademii Umiejętności (Komisja do Badań Diaspory Polskiej). Członkowie Polskiej Akademii Nauk – jedno z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk zestawiono tabelarycznie.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Baloza - miejscowość w Egipcie, na północno-zachodniej części półwyspu Synaj w muhafazie Port Said, przy granicy z muhafazą Synaj Północny, przy drodze nr 30 prowadzonej z Al Kantary do Arisz oraz drodze nr 32 prowadzocej do Al-Tasa, i linii kolejowej do Arisz. Na północ od miejscowości znajdują się ruiny starożytnego miasta Peluzjum (Tell el-Farcha).

  Analiza pracy to systematyczne zbieranie danych opisujących zadania, które składają się na określoną pracę, oraz opisujących wiedzę, umiejętności, zdolności i inne cechy umożliwiające jednostce wykonanie zadań. Jest jednym z narzędzi służących w naukach o zarządzaniu usprawnianiu procesów wytwórczych. Metoda ta polega na obserwacji pracownika wykonującego czynności na danym stanowisku pracy. Dokładny opis czynności na danym stanowisku (najczęściej produkcyjnym) pozwala na ich optymalizację. Jerzy Antoni Janik (ur. 30 kwietnia 1927 we Lwowie, zm. 20 marca 2012) – polski fizyk, prof. zw. dr, specjalizował się w fizyce neutronowej, długoletni pracownik naukowy Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Norweskiej Akademii Nauk i Literatury, doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor honorowy Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. Przewodniczący Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU.

  Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – instytucja nauki i kultury, powstała 1856 roku. Włodzimierz Januszewicz (ur. 30 listopada 1927) – prof. dr hab. med., polski internista, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej w Warszawie, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Towarzystwa Internistów Polskich.

  Służba przygotowawcza – obejmuje teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pełnienia obowiązków służbowych przez pracownika samorządu terytorialnego. Jest to okres, w którym pracownik, będąc formalnie zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, ma zdobyć niezbędne umiejętności do wykonywania pracy. Z dniem 1 stycznia 2009 (data wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych) jednostki samorządu terytorialnego zostały objęte wymogiem przeprowadzenia służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym. Na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Zwolnienie z konieczności odbycia służby przygotowawczej nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z egzaminu ją kończącego.

  Etnografia Polska – półrocznik wydawany od 1956 roku w Warszawie przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Pismo publikuje najnowsze wyniki badań polskich etnologów, m.in. nad współczesnymi procesami zmian kulturowych, a także kronikę, recenzje i omówienia.

  Prof. Andrzej Staruszkiewicz (ur. 15 stycznia 1940 w Rymanowie Zdroju) – wykładowca Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk; ukończył studia z fizyki w roku 1961. Eksploracja stanowisk archeologicznych - pod tym pojęciem rozumiemy sposoby postępowania w trakcie wykopalisk. Metoda badawcza musi być dostosowana indywidualnie dla każdego rodzaju stanowiska. Inaczej wyglądają badania na stanowisku jednowarstwowym a inaczej na stanowisku wielowarstwowym. W czasie badań dąży się do odsłonięcia i zadokumentowania aktywności ludzkiej w przeszłości. Kiedy odsłaniane są jak największe fragmenty warstwy mówimy o wykopaliskach szerokopłaszczyznowych. Umożliwiają one rejestrację zmian w obrębie stanowiska poprzez dokumentację następstwa warstw w pionie, przekrojów, stratygrafii. Należy tak prowadzić eksplorację aby możliwe było odtworzenie trójwymiarowego obrazu nieodwracalnie zniszczonego przez nas w trakcie badań stanowiska archeologicznego. Celem pracy na stanowisku jest zgodna z rzeczywistością i jak najdokładniejsza rejestracja układu zabytków ruchomych i nieruchomych z ich kontekstem. Niezbędne do tego jest dokładne prowadzenie badań.

  Wojciech Antoni Froehlich (ur. 25 marca 1943, zm. 10 października 2013) – polski geograf, prof. dr hab., specialista w zakresie geomorfologii fluwialnej i hydrologii, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, członek Polskiej Akademii Nauk oraz członek Polskiej Akademii Umiejętności. Europejskie Stowarzyszenie Archeologów (European Association of Archaeologists – EAA) – organizacja powstała w 1994 roku, licząca obecnie ponad 1100 członków z 41 krajów europejskich i pozaeuropejskich. Skupia archeologów i innych współpracujących z archeologią specjalistów. Należą do niej naukowcy, dydaktycy, archeolodzy terenowi, konserwatorzy, muzealnicy i studenci archeologii. W 1999 EAA uzyskała status ciała konsultacyjnego Rady Europy.

  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) jest społeczną organizacją zrzeszającą polskich specjalistów w zakresie archeo­logii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współ­pracujących, działających w dziedzinie badań archeo­logicznych, ochrony i konserwacji za­bytków archeologicznych oraz muzealnictwa archeologicznego. Członkami wspierającymi mogą być również inne osoby zainteresowane archeologią. Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym – miesięcznik wydawany w Krakowie w latach 1863-1869 przez Michała Koczyńskiego - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pismo było organem Wydziału Prawa i Administracji krakowskiej uczelni, publikowano w nim wyniki badań historycznych, filozoficznych, politycznych i prawniczych, krytyki i analizy dzieł polskich i zagranicznych, a także bieżącą kronikę bibliograficzną dzieł prawniczych, nekrologi i zapowiedzi nowych publikacji. Poza profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego z pismem współpracowali także prof. Uniwersytetu Lwowskiego Józefat Zielonacki, radca sądu krajowego lwowskiego Karol Hillbricht, Ludwik Gumplowicz, Leon Blumenstock i krakowski filantrop Konstanty Hoszowski.

  Dodano: 18.10.2010. 09:47  


  Najnowsze