• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przekazanie archiwum polonijnego działacza do Archiwum Akt Nowych

  20.10.2010. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dokumenty, listy i fotografie stanowiące świadectwo życia i aktywności działacza polonijnego Władysława Zachariasiewicza zostały przez niego przekazane do zbiorów stołecznego Archiwum Akt Nowych.

  Wśród archiwaliów znalazła się głównie bogata korespondencja Zachariasiewicza, wieloletniego działacza Polonii amerykańskiej, z przedstawicielami władz USA m.in. z prezydentami Lyndonem Johnsonem i Jimmym Carterem; ze związanymi z administracją amerykańską Polakami, takimi jak Zbigniew Brzeziński, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA prezydenta Cartera i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Klemens Zabłocki, oraz z działaczami władz polskich na uchodźstwie m.in. premierami gen. Tadeuszem Borem-Komorowskim i Tomaszem Arciszewskim.

  Przekazane dokumenty są poświęcone, oprócz działalności polonijnej, także m.in. pracom przedwojennego Światowego Związku Polaków z Zagranicy, w którym pracował Zachariasiewicz. Opisują również obchody rocznic narodowych celebrowanych uroczyście przez Polaków na obczyźnie, w tym również obchody rocznic katyńskich oraz starania o wydanie przez amerykańską pocztę znaczka z orłem w koronie, krzyżem i datami 966-1966 z okazji Milenium Chrztu Polski.

  Na fotografiach, które znajdą się w Archiwum Akt Nowych można będzie zobaczyć m.in. dokumentację kilkunastu indywidualnych spotkań Zachariasiewicza z papieżem Janem Pawłem II i zdjęcia z dedykacjami prezydentów USA. Znalazły się tam także fotografie ze służby zagranicznej darczyńcy przed 1939 rokiem m.in. z obozów szkoleniowych dla liderów polonijnych w Zakopanem oraz zdjęcia obrazujące działalność Polonii m.in. z manifestacji przed Ambasadą PRL w Waszyngtonie w latach 60. i z parad Pułaskiego w Nowym Jorku.

  Podczas uroczystości symbolicznego przekazania archiwów, która odbyła się we wtorek w Senacie, marszałek izby wyższej Bogdan Borusewicz dziękując Zachariasiewiczowi za przekazanie zbiorów podkreślił, jak ważnym świadectwem historii są one dla współczesnych. "Zwłaszcza, że życiorys darczyńcy, pełen zarówno chwil radosnych, jak i trudnych, może służyć przykładem dla nas wszystkich" - dodał marszałek Senatu.

  "W wigilię pana urodzin dziękujemy za pana wizytę i dary, a przede wszystkim za przepiękny życiorys. Jest on dowodem na wielką miłość do ojczyzny, choć miłość przeważnie z oddali. Patrząc na te dary mam pełną świadomość jak Polsce bardzo potrzebne są dokumenty żywej historii, które są bardzo ważnym dla nas świadectwem i wypełniają tę lukę, która w przestrzeni dziedzictwa materialnego niestety się powtarza ze względu na losy państwa polskiego. Z tego też powodu ta darowizna ma wyjątkowe znaczenie" - mówił obecny na uroczystości minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

  Sam darczyńca zaznaczył swoje wielkie wzruszenie i radość, z możliwości przekazania do kraju swojego archiwum. "Mam nadzieję, że będzie ono świadectwem i przydatną pomocą dla badaczy i zwykłych pasjonatów historii. Liczę też, że mój przykład skłoni innych posiadaczy materiałów związanych z historią naszego kraju, rozsianych po świecie, do przekazania ich do ojczyzny" - powiedział Zachariasiewicz.

  Władysław Zachariasiewicz urodził się w 1911 r. w Krakowie. Podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim działał m.in. w Związku Obrony Kresów Wschodnich, odbył służbę wojskową i praktyki w polskich konsulatach w Lipsku i Rydze. W okresie międzywojennym współpracował ze Światowym Związkiem Polaków z Zagranicy, a po wybuchu wojny walczył w kampanii wrześniowej, aż do aresztowania po inwazji sowieckiej. Po ucieczce z niewoli próbował przedostać się do Rumunii, został ponownie aresztowany i zesłany do łagrów pod Archangielsk. Po amnestii w 1941 roku pracował m.in. w polskiej Ambasadzie w Kujbyszwie, został ponownie aresztowany, a po uwolnieniu nadal pracował w dyplomacji. Po wojnie trafił do USA, gdzie działał w strukturach opozycji niepodległościowej i w organizacjach polonijnych.AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ jbr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej – książka napisana przez Władysława (Waltera) Zachariasiewicza (ur. 1911), polskiego działacza polonijnego w Stanach Zjednoczonych, weterana II wojny światowej i więźnia łagrów sowieckich, opublikowana w 2005 r. w Warszawie, nakładem Oficyny Wydawniczej RYTM i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dokumenty życia społecznego w bibliotekarstwie to różne materiały, które ze względu na swój specyficzny charakter, nie są gromadzone i przechowywane w archiwach, lecz w bibliotekach. Dokumenty życia społecznego nie są bowiem dokumentami urzędowymi. Nie są również (zazwyczaj) rozpowszechniane w obiegu księgarskim. Są to przede wszystkim dokumenty o krótkotrwałej najczęściej wartości użytkowej, z reguły są świadectwem współczesnego życia danego społeczeństwa. Stanisław A. Blejwas w Stanach Zjednoczonych - Stanislaus A. Blejwas (ur. 5 października 1941 w Nowym Yorku, zm. 23 września 2001 w Canton w USA) – historyk i działacz Polonii amerykańskiej. Pochodził w rodziny imigrantów polskich w trzecim pokoleniu. Doktoryzował się na Columbia Uniwersity w 1973 z historii Polski i krajów Europy Wschodniej. Na Central Connecticent State University wykładał historię Europy Wschodniej, stosunków polsko-amerykańskich i polsko-żydowskich. Od 1997 roku kierował utworzoną wówczas katedrą historii Polski i Polonii. Był autorem wielu studiów w periodykach i pracach zbiorowych, członkiem redakcji czasopism: „Polin” oraz „Polish American Studies ”. Kilkakrotnie przebywał w Polsce jako badacz. Działał na rzecz zbliżenia między Polonią i krajem, Polakami i Żydami, Polską i USA. Był aktywny w Kongresie Polonii Amerykańskiej zerwał z nim kontakty w 1996 protestując przeciwko antysemickim akcentom w jego działalności. W 1994 roku został z nominacji prezydenta USA członkiem Amerykańskiej Rady Holocaust Memorial. Był prezesem Rady Stosunków Polsko-Żydowskich. W 1996 udekorowany przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i w 2000 przez ministra spraw zagranicznych dyplomem za promocję polskiej kultury za granicą.

  Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich powstało w 2001 r. w Poznaniu. Celem instytucji jest utrwalanie w pamięci społeczeństwa dorobku i tradycji polskich korporacji akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ideowo-wychowawczego. Archiwum gromadzi materiały, informacje i pamiątki związane z działającymi w okresie 1816-1989 polskimi korporacjami akademickimi oraz dane biograficzne zmarłych członków korporacji, a także wspiera rozwój współczesnych polskich korporacji akademickich. Od 2007 r. prowadzone jest Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.

  Literatura polska w okresie II wojny światowej - epoka w historii literatury polskiej przypadająca na lata okupacji niemieckiej oraz okupacji sowieckiej, kiedy zarówno twórczość polskich pisarzy jak i życie artystyczno-literackie zostały dramatycznie zagrożone. Wszelka legalna działalność wydawnicza bądź twórcza została zaprzepaszczona; instytucje związane z literaturą, wydawnictwa, stowarzyszenia, szkoły średnie i wyższe zmuszono do zaprzestania działalności. Środowisko pisarzy zostało więc chaotycznie rozproszone: część znalazła się w obozach koncentracyjnych, łagrach, gettach, została deportowana w inny rejon kraju, niektórzy wyemigrowali (Tuwim, Wierzyński). Wielu wstąpiło w szeregi wojska polskiego poza granicami kraju, wielu zostało zamordowanych lub zginęło w walce. Archiwum Marynarki Wojennej – gromadzi, zabezpiecza, opracowuje i udostępniania materiały archiwalne związane z Marynarką Wojenną. W początkowym okresie swojej działalności Archiwum gromadziło akta przedwojennej Marynarki Wojennej, dzienniki okrętowe, dokumenty personalne, relacje uczestników walk z 1939 roku, korespondencje oraz fachowe czasopisma Marynarki Wojennej.

  Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC – centralne archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie, powstałe 8 marca 2008 wskutek przekształcenia istniejącego od 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Siedzibą Narodowego Archiwum jest kompleks budynków przy ulicy Hankiewicza 1, współdzielony z Archiwum Akt Nowych. Władysław Walerian Zachariasiewicz (Walter Zachariasiewicz), (ur. 7 listopada 1911 r. w Krakowie) – polski działacz społeczno-polityczny Polonii amerykańskiej, weteran II wojny światowej.

  Tajne Archiwa Watykanu (łac. Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, wł. Archivio Segreto Vaticano) stanowią centralne archiwum wszystkich aktów wydanych przez Stolicę Apostolską Kościoła katolickiego, pisma dyplomatyczne oraz inną korespondencję z nią związaną na przestrzeni wieków. Są tu przechowywane najważniejsze dokumenty związane z pontyfikatem papieży.

  Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.

  Archeion – czasopismo naukowe poświęcone archiwistyce. Wydawane od 1927, jego pierwszym redaktorem był Stanisław Ptaszycki, a długoletnim redaktorem naczelnym Piotr Bańkowski, który był też współzałożycielem tego półrocznika. Pismo do 1951 r. było organem Wydziału Archiwów Państwowych, następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Tematyka "Archeionu" to przede wszystkim artykuły dot. teorii i praktyki archiwalnej (terminologia, metodyka opracowania, pomoce archiwalne), historii i zasobów archiwów (także zagranicznych), przedstawiano tu również omówienia rozmaitych zbiorów (zespołów archiwalnych) i wybranych grup archiwaliów. Na łamach pisma zamieszcza się też m.in. przeglądy literatury archiwalnej, recenzje, kronikę wydarzeń. Regina Oppmanowa z domu Remiszewskich (ur. 29 stycznia 1905 w Łęgu, zm. 10 września 1980 w Londynie) - polska historyk i archiwistka, żona Edmunda Oppmana. Absolwentka historii na UW. Następnie pracował w Archiwum Wojskowym w Warszawie . Po II wojnie światowej znalazła się na emigracji. Pracowała (od 1951 roku kierownik) w Archiwum Instytutu Historycznego im. W. Sikorskiego w Londynie. Doktor h. c. Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (1980).

  Archiwum zakładowe - komórka organizacyjna w urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie lub organizacji społecznej zajmująca się przejmowaniem materiałów archiwalnych niepotrzebnych do bieżącego urzędowania (działalności) i czasowym ich przechowywaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem, brakowaniem oraz przekazywaniem materiałów zasługujących na trwałe przechowywanie do właściwego archiwum. Stanisław Osada (ur. 14 kwietnia 1869 w Prychniku koło Jarosławia, zm. 28 lipca 1934 w Aleksandrowie Kujawskim) - działacz i historyk polonijny. Był samoukiem, w młodości był aktywny w kółkach niepodległościowych we Lwowie. Zagrożony aresztowaniem uciekł do Szwajcarii (sekretarz Towarzystwa Polskiego w Genewie), następnie w 1893 roku udał się do USA. Współpracownik rożnych pism polonijnych. Członek Ligi Narodowej, Związku Narodu Polskiego i Związku "Sokołów Polskich". Był bardzo płodny jako publicysta, jego prace historyczne mają charakter kompilacyjno - faktograficzny. Był również autorem powieści. Zmarł podczas pobytu w Polsce podczas Zjazdu Polaków z Zagranicy.

  Materiały archiwalne (archiwalia) – są to, zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały archiwalne powstają m.in. w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się pod nadzorem właściwego archiwum państwowego. Zgodnie z Ustawą archiwa państwowe mają prawo objąć nadzorem jedynie państwowe jednostki organizacyjne. Przy obejmowaniu nadzorem archiwalnym jednostek organizacyjnych uwzględniany jest m.in.: rodzaj jednostki organizacyjnej, przedmiot i charakter jej działalności, znaczenie dla regionu lub kraju. W momencie objęcia nadzorem archiwum państwowego jednostka taka staje się wytwórcą materiałów archiwalnych.

  Dodano: 20.10.2010. 00:11  


  Najnowsze