• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raporty Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dostępne on-line

  11.10.2010. 01:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Polish Archaeology in the Mediterranean" (PAM) to tytuł anglojęzycznego periodyku wydawanego co roku przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (CAŚ UW). Teraz jego treść dostępna jest nieodpłatnie na oficjalnej stronie instytucji.

  Czasopismo prezentuje dokonania polskich archeologów, geofizyków, konserwatorów, architektów pracujących na Bliskim Wschodzie i północno-wschodniej Afryce pod auspicjami CAŚ UW.

  W periodyku są opisywane prace polskich misji działających głównie w Sudanie, na Cyprze, Syrii, Libanie, Iranie, Kuwejcie, a przede wszystkim w Egipcie. Zasięg chronologiczny prezentowanych prac obejmuje wszystkie okresy - od pradziejów, poprzez okres protohistoryczny aż do ery islamskiej. Szczególnie bliskie autorom opracowań są zagadnienia związane z epoką grecko-rzymską i czasami wczesnego chrześcijaństwa.

  Głównym celem periodyku jest możliwość szybkiej prezentacji wyników bieżących badań terenowych szerokiej grupie odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów. Początkowo w jednym numerze zamieszczano około 10 raportów na 83 stronach, teraz liczba opracowań przekracza 60 artykułów wydrukowanych na 500 stronach.

  Pierwsze numery były drukowane czarno-biało, fotografie pojawiły się w numerze VIII, a wkładka kolorowa z rycinami pojawiła się od XV numeru. Periodyk ukazuje się obecnie nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

  Raporty były publikowane ze środków własnych Centrum, a od 2005 roku pieniądze na ten cel przeznacza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego (ang. Polish Centre of Mediterranean Archaeology, w skrócie PCMA) - samodzielna placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego. Pod obecną nazwą istnieje od 1990 roku. Do głównych celów Centrum należy organizacja oraz koordynacja badań archeologicznych, konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na Cyprze. Prace Centrum są prowadzone na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy, od czasów prehistorycznych, poprzez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, aż po późny antyk i arabskie wczesne średniowiecze. Oprócz prowadzenia badań terenowych do zadań Centrum należy kompleksowa dokumentacja znalezisk, publikacja wyników badań. Centrum zarządza Stacją Badawczą w Kairze. Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej. Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Studia Palmyreńskie – rocznik prezentujący wyniki badań archeologicznych w Palmyrze w Syrii. Periodyk wydaje od 1966 roku Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (PCMA). Inicjatorem powołania pisma był Kazimierz Michałowski.

  Archaeologia Polona jest polskim naukowym czasopismem archeologicznym, wydawanym w języku angielskim corocznie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, z przeznaczeniem dla szerokiego kręgu czytelników międzynarodowych. Głównym celem periodyku jest prezentacja szerokiego zakresu różnorodnych podejść do najważniejszych problemów współczesnej archeologii. Studia Podlaskie (Podlasie Studies), polskie czasopismo historyczne. Istnieje od 1990 roku. Redaktorem naczelnym w latach 1990-2011 był prof. Michał Gnatowski. Czasopismo wy-dawane jest przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W czasopiśmie zamieszczane są prace dotyczące Podlasie, Wschodniego Mazowsza i obszarów historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czasopismo posiada również dział recenzji. Obecnie „Studia Podlaskie” poszerzyły zakres swej tematyki o nauki polityczne. Redaktorem naczelnym jest prof. Józef Maroszek. Całość dorobku periodyku jest dostępna w wersji cyfrowej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Advances in Cognitive Psychology to czasopismo naukowe, poświęcone badaniom nad ludzkim umysłem. Właścicielem periodyku jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ze względu na międzynarodowy wymiar ACP przyjęto, że językiem publikacji będzie w tym przypadku język angielski. Począwszy od 2008 roku pismo wydawane jest w sposób ciągły w trybie on-line w oparciu o technologię Metapress. ACP znajduje się w wykazie czasopism naukowych polskich i zagranicznych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych z przyznaną liczbą sześciu punktów. Czasopismo jest notowane
  w bazach naukowych takich jak: PubMed, Scopus, EBSCO, PsychINFO oraz DOAJ.

  Sprawozdania Archeologiczne - polskie naukowe czasopismo archeologiczne (rocznik) wydawane od 1955 roku przez Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie. Od 1955 do 1966 roku redaktorem tego czasopisma był prof. dr Stefan Nosek, w latach 1967-2003 - prof. dr. hab. Jan Machnik a od 2004 roku jest nim prof. dr hab. Sławomir Kadrow. W Sprawozdaniach Archeologicznych (od tomu 56) publikowane są artykuły, pisane w języku angielskim i niemieckim, związane z archeologią Polski oraz Europy środkowej i południowo-wschodniej. Do 2011 roku ukazały się 63 tomy Sprawozdań Archeologicznych. W latach 1958-1960 ukazywały się po trzy tomy w jednym roku, a w 1961 roku ukazały się dwa tomy czasopisma. W pozostałych latach w jednym roku ukazywał się 1 tom Sprawozdań Archeologicznych. Pismo znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Woprosy fiłosofii (ros. Вопросы философии czyli Zagadnienia filozofii) – czołowe czasopismo filozoficzne w Rosji, wydawane pod patronatem prezydium Rosyjskiej Akademii Nauk. Ukazuje się od 1947 roku początkowo trzy razy rocznie. W roku 1951 częstotliwość się podwoiła, a od 1958 roku kolejne numery wydawane są co miesiąc. Zakres tematyki pisma obejmuje wszystkie dyscypliny filozoficzne: historię filozofii, epistemologię, metodologię nauk, itd. Obecnie czasopismo jest dostępne przede wszystkim w wersji papierowej, ale redakcja realizuje stopniową digitalizację opublikowanych już materiałów.

  Przegląd Archeologiczny - czasopismo wydawane od 1919 roku. Periodyk wydawany przez długi czas przez Polskie Towarzystwo Prehistoryczne i Komisję Archeologiczną Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Obecnym wydawcą jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Redakcja mieści się we Wrocławiu, gdzie znajduje się oddział Instytutu. Pismo prezentuje materiały z prac wykopaliskowych na terenie Polski. Ikonografia chrześcijańska – nauka pomocnicza archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki badająca treści i formy ogółu wyobrażeń plastycznych dotyczących wyznań chrześcijańskich.

  Kronos - kwartalnik kulturalno-filozoficzny. Ukazuje się od początku 2007 roku. Koncentruje się przede wszystkim na trzech polach problemowych: metafizyka, kultura, religia. W każdym numerze znajdują się następujące działy: Prezentacje w których umieszczane są przekłady ze światowej literatury filozoficznej; Eseje zawierają artykuły autorów współczesnych (polskich i obcojęzycznych); Archiwum filozofii polskiej przypomina prace filozofów polskich powstałe przed 1940 rokiem. Pismo tworzą osoby związane z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

  Dodano: 11.10.2010. 01:04  


  Najnowsze