• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Specjaliści dyskutowali w Warszawie o problemach obrotu dobrami kultury

  16.05.2011. 11:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kilkudziesięciu uczestników konferencji "Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Zapobieganie przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu" dyskutowało 11-12 maja w Sali Balowej hotelu Hyatt Regency w Warszawie. Organizatorem sympozjum był Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID).

  Spotkanie zgromadziło przedstawicieli policji wyspecjalizowanych w przestępczości wymierzonej w zabytki, muzealników, prawników, archeologów, urzędników Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, osoby związane z branżą turystyczną i serwisami aukcyjnymi.

  Wielokrotnie referenci podkreślali niską świadomość Polaków dotyczącą przepisów prawa, odnoszących się do sprzedaży, transportu za granice i pozyskiwania zabytków czy dzieł sztuki. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że należy szerzej promować podstawowe przepisy prawa odnoszące się do tej kwestii.

  Kilka z wystąpień poświęcono metodom budowania świadomości społecznej. Pomóc w tym mają, prezentowane przez uczestników konferencji, bazy danych przedmów skradzionych lub poszukiwanych oraz kampanie społeczne.

  W czasie konferencji podkreślano również bardzo istotną przy skutecznym egzekwowaniu prawa współpracę między organami ścigania a instytucjami ochrony dziedzictwa.

  Ważną częścią spotkania było omówienie sytuacji zabytków podczas wojen i konfliktów zbrojnych. Prof. Rafał Koliński z Instytutu Prahistorii podzielił się swoimi obserwacjami na temat sytuacji dziedzictwa archeologicznego w Iraku, natomiast Leif Pareli z Norweskiego Muzeum Historii Kultury przybliżył m.in. sytuację egipskich zabytków.

  Szeroko omówiono sposób współpracy między NID a serwisem Allegro, zmierzającej do eliminowania z rynku aukcyjnego przedmiotów pochodzących z nielegalnych źródeł, w tym rabunkowych wykopalisk. Obecnie funkcjonujące rozwiązania skutecznie utrudniły ten proceder.

  Analizie poddano również polski rynek dzieł sztuki i mnożące się w nim patologie, wśród których dominują fałszerstwa, ustalanie fikcyjnych cen, przestępstwa skarbowe czy przemyt.

  Duże zainteresowanie wzbudziły wystąpienia związane z przepisami prawnymi regulującymi obrót dóbr kultury. W tę tematykę wpisało się również omówienie konwencji UNESCO, dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury.

  Część konferencji poświęcono omówieniu dobrych praktyk w ochronie substancji zabytkowej, zwłaszcza w odniesieniu do stanowisk podwodnych.

  NID zorganizował konferencję wspólnie z Kulturrad, Riksantikvaren (Norwegia) oraz z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, jako część projektu "Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Platforma badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu". Projekt jest współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

  Więcej informacji na temat systemu ochrony zabytków w Polsce, praw i obowiązków posiadacza zabytku czy dzieła sztuki, a także formularz do zadawania pytań wprost do specjalistów, którzy pomogą rozstrzygnąć nasze rozterki dostępne na stronie: http://stop-heritage-crime.org/

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków (ZMiOZ) – komórka organizacyjna działająca w latach 60., 70. i 80. XX w. w ramach urzędu Ministerstwa Kultury i Sztuki, odpowiedzialna za realizację na szczeblu centralnym zadań wynikających z przepisów ochrony zabytków (do 1962 r. z rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, a od 1962 r. z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeów) i ustaw dotyczących muzealnictwa.

  ICCROM (skrót od ang. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Rome) - Międzynarodowy Ośrodek Studiów dla Poprawy i Rozwoju Metod Konserwacji Dziedzictwa Kultury powołany do życia podczas dziewiątej sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1956 r. Jest to to międzynarodowa organizacja mająca na celu rozwijanie i promowanie konserwacji dziedzictwa kultury, m.in. poprzez interdyscyplinarną współprace na polu ochrony dziedzictwa kultury przedstawicieli różnych nauk: konserwatorów, archeologów, muzealników, architektów i urbanistów, a także instytucji - takich jak muzea, biblioteki i archiwa.

  Rada Ochrony Zabytków – istniejący od początku lat 90. XX w. organ opiniodawczo-doradczy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2003 r. powoływany i działający na mocy art. 97 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ustawą do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących: założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony pomników historii, projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

  Dodano: 16.05.2011. 11:53  


  Najnowsze