• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE wspiera projekt badający wczesne osadnictwo w Europie

  29.06.2012. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unia Europejska zdecydowanie wspiera przedsięwzięcia młodych naukowców podejmowane w celu pogłębiania wiedzy i opracowywania innowacyjnych narzędzi w formie niezliczonych prac badawczych, niezależnie od dziedziny. Przykładem niech będzie finansowana z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, nowa, międzynarodowa sieć edukacyjna o nazwie BEAN (Wypełnianie luki między neolitem Europy i Anatolii: demografia, migracja i tryb życia u zarania cywilizacji). Projekt, który otrzymał grant sieci szkolenia początkowego Marie Curie o wartości ponad 2,5 mln EUR, ma zoptymalizować umiejętności nowego pokolenia naukowców w genetyce populacyjnej, modelowaniu komputerowym, antropologii, prehistorii i demografii.

  Partnerzy BEAN, pracujący pod kierunkiem zespołu antropologów z Johannes Gutenberg Universitaet Mainz w Niemczech, pochodzą z Francji, Niemiec, Serbii, Szwajcarii, Turcji i Wlk. Brytanii.

  Jednym z celów sieci jest rzucenie światła na pochodzenie pierwszych osad rolniczych, które około 8.000 lat temu były początkowo zakładane w Zachodniej Anatolii, powszechnie nazywanej Azją Mniejszą, i na Bałkanach. Pytanie dotyczy tego, skąd pochodzili ci ludzie. Czy byli to migranci ze Środkowego Wschodu i czy są naszymi przodkami?

  Łącznie nad projektem BEAN współpracuje siedem instytucji badawczych i dwa przedsiębiorstwa komercyjne, a dwóch czołowych naukowców pełni w sieci rolę konsultantów. Partnerzy powiążą nauczanie z pracami badawczymi w dziedzinie antropologii, genetyki, komputerowej symulacji i modelowania oraz archeologii prehistorycznej. Szczególny nacisk zostanie położony na zapewnienie szkoleń na zaawansowanym poziomie z paleogenomiki, modelowania matematycznego prehistorycznych zmian kulturowych oraz z demograficznych metod inferencji statystycznej.

  Zuzana Fajkošová, doktorantka, która studiowała na Uniwersytecie Masaryka i Uniwersytecie Karola w Czechach, będzie pierwszym z dwóch naukowców z sieci BEAN, którzy w lipcu rozpoczną pracę w Instytucie Antropologii w Moguncji. W swoich pracach skoncentruje się na analizie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) z kości ostatnich zbieraczy-myśliwych i pierwszych osiadłych rolników z regionu między Azją Mniejszą a Bałkanami. We współpracy z kolegami z Irlandii, Szwajcarii i Wlk. Brytanii, badaczka wykorzysta sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) do pozyskania danych genomicznych i opracowania modelu osadnictwa w Europie.

  "Możliwość pracy z tak znamienitymi naukowcami to dla mnie jednocześnie wielki zaszczyt i ogromna szansa" - mówi dr Fajkošová. "Już cieszę się na Moguncję, uczelnię i nowy budynek instytutu".

  Koordynator projektu BEAN, profesor Joachim Burger stwierdził: "Głównym czynnikiem, który przesądził o jej mianowaniu był fakt, że poza opanowanymi technikami biomolekularnymi, dysponuje również sporymi umiejętnościami programistycznymi. Kilka lat temu mniej lub bardziej samodzielnie położyliśmy podwaliny pod paleogenetykę neolityczną. Aczkolwiek podejmowanie projektów genomicznych jest możliwe jedynie z pomocą kolegów z zagranicy. Dlatego cieszymy się również, że tego typu sieci dają nam i naszym kolegom możliwość szkolenia młodych talentów badawczych".

  Młodzi naukowcy będą prowadzić prace akademickie i praktyczne we współpracy z dwoma przedsiębiorstwami z sieci.

  W ramach programu Działania Marie Curie są wybierani studenci, którzy wyjeżdżają ze swojego kraju ojczystego i prowadzą badania w innym kraju europejskim.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci: Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Połączenie sieci telekomunikacyjnych to termin prawniczy, którego definicja przewidziana jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami. Sieć badawcza (ang. research network) – układ powiązań między pojedynczymi naukowcami, niezależnymi badaczami, jednostkami naukowymi, organizacjami, przedsiębiorstwami, których określa się mianem przedstawicieli sieci. Sieć skupia prowadzone przez swoich przedstawicieli badania, koncentruje ich wysiłki badawcze. Przedstawiciele wymieniają się doświadczeniami badawczymi, wspólnie publikują, organizują konferencje, propagują swój dorobek itp.

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych. Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania

  Moving Anthropology Student Network (MASN) jest to międzynarodowa sieć zrzeszająca studentów i doktorantów zajmujących się tematyką antropologiczną. Organizacja ta założona została w 2005 roku w Wiedniu z inicjatywy około 20 studentów z 6 państw europejskich, celem promowania komunikacji i wymiany doświadczeń naukowo-badawczych między europejskimi studentami i absolwentami antropologii, etnologii oraz socjologii. Równolegle do aktywności w wirtualnej przestrzeni komunikacyjnej działalność MASN opiera się na dorocznych konferencjach, które dają możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów, podejmowania wspólnych projektów badawczych oraz promowania antropologii, jako dziedziny oferującej alternatywne spojrzenie na problemy współczesnego świata. Dotychczas odbyło się siedem zakończonych sukcesem konferencji MASN. Obecnie platforma internetowa MASN [1] jest medium komunikacji między antropologami przebywającymi w różnych rejonach świata. Terenowe Sieci Elektroenergetyczne (TSE) - określane też jako Rejonowe Sieci Elektroenergetyczne (RSE) są to sieci rozdzielcze zasilające wsi, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład TSE wchodzą: sieci 110 kV, sieci SN i sieci niskiego napięcia. Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi WSE.

  Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO) – niezależna instytucja i organizacja naukowa o zasięgu międzynarodowym, mająca na celu promowanie leśnictwa, rozwijanie badań leśnych. Pełni ważną rolę w tworzeniu sieci współpracy naukowej w leśnictwie i naukach pokrewnych.

  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych. Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  IEEE 802.1Q – standard opisujący działanie wirtualnych sieci LAN (VLAN) budowanych w środowisku transportującym ramki. Został utworzony w ramach standardu IEEE 802 i ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających wielokrotne wykorzystanie jednego fizycznego łącza do przezroczystego przesyłania informacji pochodzących z różnych sieci. Podczas przesyłania danych z jednej sieci nie następuje ich wyciek do pozostałych, wykorzystujących to samo fizyczne łącze. Nazwa IEEE 802.1Q jest również używana do określenia protokołu enkapsulacji, który używany jest w implementacji tego mechanizmu w sieci Ethernet. Topologia sieci komputerowej – model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.

  Dodano: 29.06.2012. 18:49  


  Najnowsze