• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ukazała się książka Mennictwo celtyckie na Kujawach

  25.02.2012. 08:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Publikację poświęconą dokonanym w ostatnich latach odkryciom monet celtyckich na Kujawach, wydali poznańscy archeolodzy Małgorzata i Mirosław Andrałojć z Pracowni Archeologicznej REFUGIUM z Poznania. Publikacja ukazała się jednocześnie w formie e-booka.

  Autorzy analizują odkrycia monet celtyckich znalezionych w północnej Polsce na szerszym tle, porównując ze znaleziskami ze Śląska, Małopolski i z okolic Kalisza. Wskazują argumenty świadczące o funkcjonowaniu na ziemiach polskich osobnej strefy schyłkowego mennictwa celtyckiego, w tym o wytwarzaniu dwóch zbliżonych typów staterów w rejonie Inowrocławia. Jest to według badaczy mennictwo Związku Lugijskiego, stworzone przez grupy Celtów (celto-dackie, bojskie, helweckie i gallo-belgijskie), zmuszone do migracji na teren ziem polskich w wyniku wojen z Burebistą i wojen gallijskich.

  Duży przyrost znanych monet, w tym celtyckich, jaki dokonuje się w ostatnich dekadach w Polsce związany jest z zastosowaniem przez badaczy nowoczesnego sprzętu pomiarowego - detektorów metali. Jednak, jak zauważają autorzy we wstępie, środowisko archeologiczne w Polsce nie wypracowało dotąd ani jednolitego stanowiska wobec tego problemu, ani nie podjęło wysiłku adaptacji detektorów metali dla potrzeb badań archeologicznych. Poznańscy archeolodzy próbują wypełnić tę lukę posiłkując się konkretnym przykładem - własnymi badaniami terenowymi i analizami gabinetowymi.

  Publikację wydano w wersji dwujęzycznej - angielskiej i polskiej. Można ją ściągnąć za darmo ze strony: http://archeo.edu.pl/mennictwoceltyckie/

  Autorzy książki to poznańscy archeolodzy Małgorzata i Mirosław Andrałojć, którzy opublikowali wiele prac z zakresu archeologii, numizmatyki i sfragistyki, m. in. dotyczące odkryć skarbów wczesnośredniowiecznych, pierwszej polskiej bulli książęcej i problematyki nieinwazyjnych badań archeologicznych.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wykopaliska stratygraficzne - jest to jedna z dwóch metod eksploracji stanowiska archeologicznego. Polega na usuwaniu warstw archeologicznych zgodnie z ich układem i konturami. Warstwy są usuwane w kolejności odwrotnej do tej w jakiej powstawały. Historia stanowiska jest odsłaniana od czasów najnowszych do czasów najdawniejszych. Archeolodzy posługują się tą metodą prowadzenia wykopalisk kiedy tylko możliwe jest rozróżnienie warstw. Warstwy archeologiczne mają różne kształty, niejednakową miąższość oraz różny przebieg. Warstwy często są zaburzone, przemieszane przez działalność człowieka. Prowadzenie badań tą metodą jest pracochłonne i żmudne, przynosi jednak najlepsze efekty. The Genesis Flood: The Biblical Record and Its Scientific Implications - (Potop z Księgi Rodzaju: Biblijny opis i jego naukowe implikacje). Książka wydana w 1961. Napisana przez starszy kościoła John C. Whitcomba i inżyniera hydrologii Henry M. Morrisa. Obaj autorzy byli kreacjonistami młodej Ziemi (wierzyli że Ziemia ma 6 tysięcy lat). Książka podawała naukowe wyjaśnienie potopu potwierdzające wersję biblijną. Publikacja ta odnowiła modę na dosłowną interpretację biblii w USA. Stała się tam bestsellerem wśród fundamentalistów chrześcijańskich. Przez 25 lat doczekała się 29 wydań i została sprzedana w 200 000 kopiach. Przetłumaczono ją na niemiecki, koreański, hiszpański i serbski. Wywarła duży wpływ na geologię kreacjonistyczną. Argumenty z tej książki są przytaczane w Muzeum Stworzenia w Petersburgu (Kentucky, USA). Wydawnictwo zwarte – publikacja ukazująca się jednokrotnie zaplanowana przez wydawcę lub autora jako całość wydawnicza składająca się z określonej (z góry zaplanowanej) liczby części (wydanych jednocześnie lub niejednocześnie) i rozpowszechniana w dowolnej formie produktu. Może nią być np. pojedyncza książka, arkusz mapy, rękopis itp. jak również np. książka wielotomowa, nagranie dźwiękowe złożone z wielu utworów itp.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań. Abstrakt – streszczenie publikacji naukowej lub książki, w którym w formie maksymalnie skondensowanej z jak największą liczbą słów kluczowych, zawarte są podstawowe informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań, najważniejszych wynikach oraz wnioskach. Jest publikacją pojawiającą się okresowo w celu skrótowego przedstawienia wyników badań w jakiejś dziedzinie nauki w jednym lub kilku krajach. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów.

  Kultura lateńska – sama nazwa pochodzi od eponimicznego stanowiska archeologicznego La Tène nad jeziorem Neuchâtel w Szwajcarii, w czasie badań archeologicznych w XIX wieku na tym stanowisku odkryto znaczne ilości zabytków związanych z ludnością celtycką. Archeolodzy terminem La Tène określają zbiór cech kulturowych charakterystycznych dla ludności celtyckiej, jednak kultura lateńska nie jest jednoznacznie tożsama z kulturą Celtów, gdyż niektóre grupy ludności celtyckiej znalazły się poza oddziaływaniem kultury lateńskiej (badania językowe). Kultura lateńska wykrystalizowała się na miejscowym podłożu kultury halsztackiej. Sławni Żeglarze – seria wydawnicza ukazująca się nakładem Wydawnictwa Morskiego w latach 1967-1988. Składała się z książek będących relacjami powstałymi po wyprawach żeglarskich, napisanych przez uczestników tych wypraw.

  Jezus z Nazaretu – książka autorstwa papieża Benedykta XVI. Jest to pierwsza publikacja książkowa tego autora po wstąpieniu na tron papieski. Wydana została 16 kwietnia 2007 roku, jako pierwszy z tomów zamierzonego cyklu o życiu Jezusa Chrystusa. W marcu 2011 ukazał się drugi tom, a w listopadzie 2012 - tom III. Okładka – jeden z dwóch podstawowych elementów tworzących wielostronicowy wyrób papierniczy lub publikację poligraficzną, a wcześniej także publikację pisaną ręcznie w formie kodeksu (czyli zbioru kart połączonych w grzbiecie).

  Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

  Egzemplarz żelazny – egzemplarz jakiegoś wydawnictwa, na przykład książki obowiązkowo przechowywany przez instytucję sprawczą wydania tejże publikacji (wydawnictwo). Egzemplarze te wykorzystuje się np. w sytuacji dodrukowywania danej publikacji po wyczerpaniu nakładu lub druku reprintów.

  Numizmatyka (z gr. νομισματική) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się badaniem monet, banknotów i innych znaków pieniężnych pod względem historycznym, estetycznym, a także technicznym. W ostatnich latach coraz częściej za dział numizmatyki uważana jest polityka monetarna (zwalczanie przestępczości monetarnej, polityka emisyjna, obieg pieniądza, jako wyraz świadomych działań emitenta). Pochodzenie słowa numizmatyka nie jest do końca jasne - nie wiadomo, czy pochodzi od łacińskiego nummus, czy też od greckiego nomisma. Numizmatyka ma swoje początki w XIV wieku, rozwinęła się w okresie renesansu. Największe w Polsce zbiory monet i medali znajdują się w muzeach narodowych w Warszawie i w Krakowie. Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym.

  Dodano: 25.02.2012. 08:47  


  Najnowsze