• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W maju odbędzie się VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej

  31.01.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od 19 do 21 maja w poznańskim Muzeum Archeologicznym odbędzie się "VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej. Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych". Chęć udziału w konferencji można zgłaszać do końca lutego. Organizatorzy zapraszają zarówno wygłaszających referaty, jak i słuchaczy oraz uczestników warsztatów.

  Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone w całości Systemom Informacji Geograficznej (Geographic Information System - GIS), czyli specjalistycznym narzędziom służącym zbieraniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i prezentacji danych geoprzestrzennych. Cechuje je możliwość łączenia i analizowania zróżnicowanych danych w celu pozyskiwania jakościowo nowych informacji. W konsekwencji naukowcy są w stanie wykonać złożone analizy m.in. dawnych krajobrazów kulturowych, struktur i relacji osadniczych, a także modelować procesy kulturowe jako uproszczone reprezentacje rzeczywistości.

  "Proponowana konferencja ma na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń badaczy stosujących Systemy Informacji Geograficznej w codziennej praktyce zawodowej oraz upowszechnienie powyższych metod w środowisku polskiej archeologii" - informują organizatorzy spotkania.

  Nieprzypadkowo to właśnie informacja przestrzenna stanowi podstawowy typ danych w badaniach archeologicznych, gdyż sposób jej zapisu i integracji danych przestrzennych wpływa na efektywność i interpretację. Dokumentacja i analiza źródeł archeologicznych prowadzone są coraz częściej z udziałem tachymetrii elektronicznej, cyfrowej fotogrametrii, pomiarów geofizycznych czy z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych.

  Sympozjum podzielono na dwie główne części - referatową i warsztatowo - szkoleniową prowadzoną przy stanowiskach komputerowych z zastosowaniem oprogramowania geoinformacyjnego. Odbędą się również warsztaty terenowe na Ostrowie Lednickim (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy).

  Organizatorzy proponują dyskusję wokół sześciu bloków tematycznych: analizy przestrzenne danych archeologicznych; metody geoinformacyjne wobec AZP - systemy przestrzennych baz danych w archeologii; analizy przestrzenne danych przyrodniczych i ich zastosowanie w archeologii; fotogrametria w procesie terenowych badań archeologicznych i kameralnych; kartograficzne i teledetekcyjne źródła danych przestrzennych i ich interpretacja w badaniach krajobrazu kulturowego i metody geofizyczne w badaniach stanowisk archeologicznych.

  Zgłoszenia udziału w sympozjum należy nadsyłać do dr Moniki Lutyńskiej( lutynska@amu.edu.pl). Ewentualnie pytania można kierować również na adres dr. Jarosława Jasiewicza (jarekj@amu.edu.pl) lub dr. hab. Mirosława Makohonienko (makoho@amu.edu.pl).

  Wszelkie informacje o sympozjum zamieszczane są na stronie internetowej: http://geoinfo.amu.edu.pl/gisarcheo/.

  W organizację konferencji zaangażowanych jest wiele placówek naukowych: Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Archeologiczna, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Sympozjum odbędzie się pod patronatem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Aleksandra Starzyńskiego.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Andrzej Gołembnik - archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych - rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego Konserwatora Zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych - pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS.

  Archeologia niedestrukcyjna, prospekcja przedwykopaliskowa – jest gałęzią archeologii wykorzystującą nieinwazyjne lub w niewielkim stopniu niszczące metody badań służące do lokalizacji i wstępnego rozpoznania stanowisk archeologicznych.

  Archeologia niedestrukcyjna, prospekcja przedwykopaliskowa – jest gałęzią archeologii wykorzystującą nieinwazyjne lub w niewielkim stopniu niszczące metody badań służące do lokalizacji i wstępnego rozpoznania stanowisk archeologicznych.

  SAM (Spatial Analysis in Macroecology) – bezpłatny program komputerowy służący do analizy danych przestrzennych. Zintegrowany z GIS.

  Analiza przestrzenna to procedura wykonywana na danych geograficznych z użyciem technik i metod dostępnych w oprogramowaniu do Systemów Informacji Geograficznej mająca na celu pozyskanie nowej informacji geograficznej. Analiza przestrzenna złożona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności. Bardzo często analizy przestrzenne wykonywane są w celu odpowiedzi na konkretne pytanie przy pewnych założeniach, np. Pokaż obszary położone w odległości nie większej niż X metrów od szkół podstawowych, których wartość jest mniejsza niż Y złotych za metr kwadratowy.

  Konserwator zabytków archeologicznych – zwyczajowo przyjęty tytuł pracownika służby ochrony zabytków odpowiedzialnego za ochronę zabytków archeologicznych. Do lat 90. XX w. tytuł ten związany był z funkcją kierownika wojewódzkiego ośrodka archeologiczno-konserwatorskiego (WOAK) lub kierownika albo pracownika właściwego działu wojewódzkiego ośrodka badań i dokumentacji zabytków (WOBiDZ) (w niektórych województwach funkcje KZA wykonywały na mocy odpowiedniego porozumienia muzea archeologiczne, np. Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie). Do połowy lat 90. XX w. KZA posiadali w stosunku do zabytków archeologicznych uprawnienia wojewódzkich konserwatorów zabytków. Od poł. lat 90. XX w. zaczął się proces "powrotu" zadań i uprawnień KZA do wojewódzkich oddziałów Państwowej Służby Ochrony Zabytków/Służby Ochrony Zabytków, a obecnie wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (WUOZ). Obecnie tytuł KZA używany jest coraz rzadziej i raczej czysto umownie wobec kierowników inspekcji archeologicznych w WUOZ lub osób pełniących funkcje inspektorów (specjalistów, gł. specjalistów) ds. zabytków archeologicznych.

  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – muzeum poświecone archeologii, zlokalizowane przy ulicy Wodnej w Poznaniu. Posiada cenne zbiory archeologiczne z terenów całej Polski oraz kolekcje pozaeuropejskie.

  Dodano: 31.01.2011. 00:04  


  Najnowsze