• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Poznaniu zawarto polsko-ukraińską umowę naukowo-badawczą

  11.02.2012. 10:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisał umowę naukowo-badawczą z Narodowym Rezerwatem Chersonez Tavriczeskij na lata 2012-2015 - poinformował PAP dr Andrzej B. Biernacki.

  Porozumienie parafowali 19 stycznia rektor UAM prof. Bronisław Marciniak, oraz ze strony ukraińskiej dyrektor generalny Rezerwatu Leonid M. Żunko.

  W myśl umowy naukowcy z Ukrainy i Polski będą kontynuować prace archeologiczne w obrębie Chersonezu Taurydzkiego. Jednocześnie specjaliści zajmą się na projektami konserwatorskimi oraz działaniami zmierzającymi do przystosowania obszaru rezerwatu dla ruchu turystycznego. Przewidziano również wspólne analizy i studia interdyscyplinarne nad pozyskanymi w czasie badań zabytkami.

  Zwieńczeniem działań ma być wydanie publikacji naukowych i monografii na temat stanowiska. Równie ważne postanowienie dotyczy szerszej popularyzacji wyników prac zarówno w Polsce i na Ukrainie. W myśl umowy przewidziano wymianę uniwersytecką badaczy i szkolenia polskich studentów.

  Podpisaniu porozumienia towarzyszyła wystawa fotograficzna w hallu Collegium Minus w Poznaniu, prezentująca dotychczasowe wyniki 15-letniej współpracy naukowo-badawczej między UAM i Narodowym Rezerwatem "Chersonez Tavriczeskij" w Sewastopolu. Ekspozycja prezentowana była również na terenie Collegium Historicum w Poznaniu.

  Chersonez Taurydzki jest dawną kolonią grecką położoną w południowo-zachodniej części Krymu. Miasto powstało w VI wieku p.n.e., ale przeżyło rozkwit dopiero wraz przybyciem osadników greckich w V wieku p.n.e., kiedy zaczęły powstawać liczne budynki publiczne wzniesione wokół precyzyjnie zaplanowanej siatki ulic. Z okresu średniowiecza zachowały się między innymi pozostałości kwartału zabudowy miejskiej z bizantyjskim kościołem pięcioabsydowym, nad którego pełną rewitalizacją pracuje polsko-ukraiński zespół badawczy składający się z archeologów, architektów i konserwatorów.

  Aktualnie realizowany projekt naukowo-badawczy dotyczy topografii Chersonezu Taurydzkiego i skoncentrowany jest głównie na zagadnieniach identyfikacji i zabudowy agory - centrum antycznego miasta. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ławeczka Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu – pomnik w formie ławki z siedzącą postacią jednego z założycieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. Józefa Kostrzewskiego, zlokalizowany w Poznaniu w Ogrodzie Zamkowym, w pobliżu Collegium Maius, Collegium Minus, w obrębie Dzielnicy Cesarskiej. Centrum Badań nad Terroryzmem – jednostka badawcza działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Powstało w czerwcu 2005 r. Działalność Centrum ma charakter naukowo – badawczy i analityczny. Tematyka, wokół której skupione są badania prowadzone w Centrum, związana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem. Centrum badań naukowo-technicznego potencjału i historii nauki im. G.M. Dobrowa – naukowo-badawczy instytut Oddziału informatyki Narodowej akademii nauk Ukrainy.

  Ławeczka Heliodora Święcickiego w Poznaniu – uliczny pomnik pierwszego rektora Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaHeliodora Święcickiego, zlokalizowany w Poznaniu przed Collegium Minus, przy ul. Wieniawskiego, w obrębie Dzielnicy Cesarskiej. Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IH UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 5 instytutów tworzących Wydział Historyczny UAM. Dzieli się na 16 zakładów i 3 pracownie naukowe oraz dwie techniczne. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i aspektach. Instytut oprócz „klasycznej” historii oferuje także studia z archiwistyki, kultury politycznej, socjoekonomiki, historii wojskowości, mediewistyki oraz studia w ramach specjalności nauczycielskiej. Aktualnie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym podejmuje je ponad 1300 studentów. Instytut wydaje własne czasopisma oraz posiada też własne wydawnictwo naukowe. Dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową z ok. 134 tys. woluminów wydawnictw zwartych i 40 tys. woluminów czasopism. Przy Instytucie Historii działają dwie ekspedycje archeologiczne (EA Łekno i EA Novae). Siedzibą Instytutu jest gmach Collegium Historicum przy ul. Święty Marcin 78. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – park technologiczny w Lublinie, znajdujący się w dzielnicy Felin. Jest centrum naukowo-badawczym, będącym miejscem spotkań dla instytucji naukowych z przedsiębiorstwami. W projekt ten włączyły się wszystkie lubelskie uczelnie wyższe oraz samorządy miasta i województwa. Celem są wspólne inwestycje w innowacyjne technologie. LPNT będzie kreował również nowe miejsca pracy na Lubelszczyźnie, tworząc warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki zarządzaniu infrastrukturą biurową i badawczą oraz świadczeniu pomocniczych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.

  Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - neorenesansowy budynek wzniesiony w latach 1905-1910 według projektu Edwarda Fürstenaua wraz z przylegajacym do niego od strony północnej Collegium Minus na potrzeby Akademii Królewskiej. W dniu 7 maja 1919 inaugurowała w niej swoją działaność Wszechnica Piastowska - późniejszy Uniwersytet Poznański, od 1955 występujący po nazwą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Ponadto z auli korzysta również, wywodzący się z Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniuneorenesansowy budynek wzniesiony w latach 1905-1910 według projektu Edwarda Fürstenaua wraz z przylegającym do niego od strony północnej Collegium Minus na potrzeby Akademii Królewskiej. W dniu 7 maja 1919 inaugurowała w niej swoją działalność Wszechnica Piastowska - późniejszy Uniwersytet Poznański, od 1955 występujący po nazwą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Ponadto z auli korzysta również, wywodzący się z Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Pracownia Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jednostka międzywydziałowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powołana od 1 listopada 2006 r. do organizowania badań i dydaktyki eksplorujących i przekraczających granice poszczególnych dyscyplin akademickich. Powstała na mocy uchwały Senatu UAM z dn. 30 października 2006 r., który zatwierdził jej regulamin. Siedziba Pracowni mieści się w Collegium Maius w Poznaniu.

  Irena Radtke (ur. 1923) – polska archiwistka, historyk, absolwentka historii na Uniwersytecie Poznańskim (1952), doktor nauk humanistycznych (promotor prof. Gerard Labuda) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1952 do 1998 archiwistka i pracownik naukowo-badawczy Archiwum Państwowego w Poznaniu (od 1974 docent), w latach 1975–1989 docent kontraktowy w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka ponad 100 publikacji (artykułów, rozdziałów podręczników, recenzji i komunikatów) z zakresu archiwistyki oraz dziejów kancelarii polskiej w średniowieczu. Publikowała głównie na łamach Archeionu. Od 1998 mieszka na stałe w Sopocie.

  Collegium im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – modernistyczny budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaadaptowany z biurowca fabryki H. Cegielski - Poznań (HCP). Położony jest przy ul. 28 Czerwca 1956 r., w otoczeniu zabudowań fabrycznych.

  Dodano: 11.02.2012. 10:19  


  Najnowsze