• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wczesnośredniowieczne zabytki odkryto w Wolinie

  23.01.2012. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Fragment palisady, drewniane elementy będące prawdopodobnie zabudowaniami gospodarczymi oraz szydła i przekłuwacze, które świadczą o pracy rzemieślniczej, to niektóre ze znalezisk archeologów pracujących w Wolinie. Zabytki wstępnie datowane są na XI-XII wiek. 

  Naukowcy znaleźli w tym miejscu również duże ilości wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej oraz kości zwierzęce, rybie łuski czy orzechy laskowe, którymi żywili się dawni mieszkańcy.

  Zabytki znaleziono na terenie budowy mariny nad Dziwną, gdzie odkryto nawarstwienia średniowieczne. Teren inwestycji znajduje się pod ochroną konserwatorską, nadzór archeologiczny sprawuje Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Prace budowlane zostały wstrzymane na czas badań archeologów.

  Wojciech Filipowiak z Pracowni Archeologicznej PAN w Wolinie powiedział, że miejsce, w którym odkryto zabytki nie było wcześniej badane przez archeologów. Zlokalizowane jest pomiędzy terenem starego miasta, w którym istniało we wczesnym średniowieczu centrum Wolina a południowym przedmieściem miasta wczesnośredniowiecznego. Zarówno w centrum jak i na terenie przedmieścia prowadzono już badania archeologiczne. Na terenie miasta zaczęto jeszcze przed wojną, a na terenie przedmieścia - po wojnie.

  Naukowcy spodziewają się dalszych odkryć. Będą prowadzone dodatkowe odwierty, które pomogą oszacować zasięg zalegających warstw średniowiecznych.

  ,,Badania nad przeszłością tego miasta mają ogromne znaczenie dla poznania przemian we wczesnym średniowieczu i średniowieczu na Pomorzu, roli Skandynawów jaką odegrali w powstawaniu miast na południowym wybrzeżu Bałtyku i jaką odegrali w tworzącej się polskiej państwowości. Naukowcy z całej Europy, szczególnie zaś z basenu Morza Bałtyckiego są niezwykle zainteresowani historią tej wczesnośredniowiecznej metropolii" - dodał Filipowiak.

  Wolin identyfikowany jest z legendarną Winetą i Jomsborgiem, był we wczesnym średniowieczu jednym z największych miast na Bałtyku, co wykazały badania historyczne i archeologiczne.

  Podczas prac znaleziono również fragmenty fundamentów przedwojennego obiektu. Prawdopodobnie są to pozostałości stoczni Otto Kneisego, które można obejrzeć na przedwojennych zdjęciach Wolina.

  PAP - Nauka w Polsce

  res/ ls/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów "Wolin-Jomsborg-Wineta" - stowarzyszenie zarejestrowane w Szczecinie 3 czerwca 2003 r., które działa na rzecz rozwoju i promocji Wolina - w szczególności poprzez budowę i promocję skansenu archeologicznego - rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej zabudowy - na wyspie Ostrów Recławski. Zabytki Gdyni: Z uwagi na młody wiek miasta Gdyni większość zabytków pojawiła się stosunkowo niedawno, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym - w czasie rozwoju nowo wybudowanego miasta i portu. Ponadto można znaleźć pojedyncze zabytki mające swoją genezę przed XX wiekiem. Zabytki zlokalizowane są głównie dzielnicach centralnych - Kamienna Góra (wille i pensjonaty) i Śródmieście (budynki portowe i użyteczności publicznej oraz kościoły, kamienice, budynki z czasów wsi i letniska) oraz w Orłowie (pensjonaty i wille). Zabytki przetrwały w oryginalnej postaci praktycznie nienaruszone przez działania wojenne. Te, które zostały zniszczone, zostały w okresie powojennym odbudowane (jak Zespół Hal Targowych). Zabytki Gdyni wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych. Sztuka Gruzji: Najdawniejsze zabytki sztuki narodów, zamieszkujących obszar dzisiejszej Gruzji, pochodzą z czasów przedhistorycznych. Odkryto zabytki kultury materialnej z czasów paleolitu i neolitu. Zabytki z epoki brązu świadczą już o wysokiej kulturze dawnych mieszkańców. W kurhanach znaleziono m. in. bogato zdobione srebrne naczynia. Styl zabytków wskazuje na wpływy kultury Urartu.

  Opactwo Cystersów w Łeknie fundacji Zbyluta z rodu Paluków powstaje w roku 1153 na wczesnośredniowiecznym grodzie Łekno.
  Dziś nie istniejące, we wczesnym średniowieczu było jednym z najzamożniejszych i szybko się rozwijających pośród Opactw cysterskich w Polsce. Przedmieście Ząbkowickie (niem.: Frankensteiner Vorstadt) - historyczne przedmieście (dzielnica) Kłodzka, położona w centralnej części miasta, na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej. Powstało jako jedno z pierwszych przedmieść miasta już w średniowieczu i oficjalnie zostało włączone do Kłodzka w XVI wieku. Zamieszkuje je ponad tysiąc mieszkańców.

  Europejskie Stowarzyszenie Archeologów (European Association of Archaeologists – EAA) – organizacja powstała w 1994 roku, licząca obecnie ponad 1100 członków z 41 krajów europejskich i pozaeuropejskich. Skupia archeologów i innych współpracujących z archeologią specjalistów. Należą do niej naukowcy, dydaktycy, archeolodzy terenowi, konserwatorzy, muzealnicy i studenci archeologii. W 1999 EAA uzyskała status ciała konsultacyjnego Rady Europy. Zabytkowe kamienice w Świdnicy: Świdnica posiada zabytkowy układ urbanistyczny starego miasta, który jest jednym z najlepiej zachowanych zespołów urbanistycznych w Polsce. Świdnicka starówka jest drugą po Wrocławiu pod względem ilości obiektów zabytkowych. Zabytki wymieniane i opisywane w haśle Zabytki Świdnicy uzupełniają świdnickie kamienice. Są one świetną dokumentacją zamożności i bogactwa miasta, dowodem jego tradycji i historii. Do zabytkowych kamienic należą głównie kamieniczki w Rynku i przy okolicznych ulicach.

  Zabytki Szczecina – poniżej przedstawione są zabytki chronione prawnie znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Szczecina. Zabytki podzielone są pomiędzy administracyjne dzielnice i osiedla wydzielone poprzez Urząd Miasta Szczecin. Dwór w Wolinie – barokowy, zabytkowy, dwór w Wolinie. Budynek znajduje się na tyłach urzędu miejskiego przy ulicy Zamkowej 23. Obecnie znajduje się tu Kulturalne Centrum Współpracy Międzynarodowej.

  Architektura Zamościa: Zamość to jedno z miast w Polsce, które wyróżnia unikatowy w skali światowej układ architektoniczno-urbanistyczny Starego Miasta, z zespołem budynków powstałych od okresu renesansu po wiek XX. Zabytki na Starym Mieście uzupełniają także nieliczne obiekty położone w pozostałych częściach miasta.

  Most w Wolinie – most drogowy nad cieśniną Dziwną w obwodnicy miasta Wolina w ciągu budowanej drogi ekspresowej S3 łączy wyspę Wolin ze stałym lądem. Most o długości 664,45 metra (165 metrów między podporami) był w chwili wybudowania największym mostem łukowym w Polsce. Obiekt oddano do użytku 2 grudnia 2003 roku. Budowę zrealizowało konsorcjum firm Nesco Entrecanales Cubiertas S.A.oraz Mostostal S.A.

  Jan Prostko-Prostyński - historyk polski, badacz dziejów Bizancjum. Absolwent historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią późnego Cesarstwa rzymskiego, historią Bizancjum, dziejami wczesnośredniowiecznej Italii i historią ludów barbarzyńskich w antyku i wczesnym średniowieczu. Przedmieście Szczecińskie -przedmieście Stargardu Szczecińskiego, dziś położone w centrum miasta, na zachód od dworca PKP, przy drodze krajowej nr 10. Na terenie przedmieścia znajdują się: dworzec PKS, zabytkowa zabudowa „czerwonych koszar”, Ośrodek Sportu i Rekreacji (z pływalnią i kortami tenisowymi), Dom Kultury Kolejarza oraz Gimnazjum nr 3. Obecnie trwają prace rozbiórkowe byłych warsztatów szkolnych ZS nr 1 w rozwidleniu ul. Szczecińskiej i 11 Listopada, gdzie powstanie kompleks handlowo-mieszkaniowy. W najbliższych latach na skrzyżowaniu Bema, Szczecińska, 11 Listopada, Towarowa, Wyszyńskiego ma powstać rondo, będące początkiem budowy centrum przesiadkowego PKP, PKS, MZK i busów.

  Półuncjała (Semiuncjała) była pierwszym pismem stworzonym w średniowieczu. Badacze pisma charakteryzują kilka odmian półuncjały, a różnice wynikają z rozbicia wczesnośredniowiecznej Europy na państwa narodowe i plemienne oraz z ukształtowania się kilku, utrzymujących bardzo słabe kontakty, ośrodków władzy i kultury. Sztuka Torunia – działalność artystyczna na terenie Torunia od pradziejów do historii najnowszej, zarówno w zakresie architektury oraz sztuk plastycznych w tym rzeźba, malarstwo i rzemiosło artystyczne. Bogate dziedzictwo artystyczne obrazuje liczne przemiany kulturalne i artystyczne podyktowane warunkami historycznie, jednakże niezależnie od nich już w średniowieczu Toruń stał się ważnym tyglem artystycznym, gdzie prócz miejscowej, krzyżackiej tradycji zaczęły docierać tendencje artystyczne związane m.in. ze sztuką basenu Morza Bałtyckiego i Niderlandów. W późnym średniowieczu i w dobie nowożytnej prócz wspomnianych obszarów, sztukę kształtowały także wpływy polskie. Z drugiej strony, już w średniowieczu artyści skłaniali się ku indywidualnym rozwiązaniom, co rzutowało na specyfikę sztuki toruńskiej i Ziemi Chełmińskiej. Stało się to dzięki dynamicznemu i wszechstronnemu rozwojowi, dzięki czemu Toruń w średniowieczu i nowożytności należał do bogatszych miast wpierw Prus Zakonnych, a następnie Korony Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej. Do XIX wieku życie artystyczne w Toruniu koncentrowało się wokół Starego i Nowego Miasta, następnie objęło swym zasięgiem sąsiednie obszary, głównie na zachód od Starego Miasta. Mimo licznych przemian na obszarze historycznego centrum, w Toruniu zachowało się jedno z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. Zachował się dawny układ urbanistyczny, fragmenty dawnego zamku, obwarowań, kilkadziesiąt gotyckich kamienic lub ich fragmentów, ratusz Staromiejski mieszczący obecnie Muzeum Okręgowe z cennymi zbiorem dzieł sztuki średniowiecznej i nowożytnej, kościoły Świętych Janów, NMP i Świętego Jakuba z bogatym wystrojem wnętrz, zaś poza historycznym centrum, od XIX wieku ukształtowało się na wysokim poziomie artystycznym budownictwo willowe.

  Dodano: 23.01.2012. 00:19  


  Najnowsze