• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zabytki sprzed 6 tys. lat przy budowie autostrady

  19.10.2010. 23:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kilka tysięcy zabytków sprzed ponad 6 tys. lat oraz grób niszowy przywódcy grupy ówczesnych pasterzy znaleźli archeolodzy podczas prac wykopaliskowych w Szczytnej koło Jarosławia (Podkarpackie) - poinformowała we wtorek archeolog Monika Hozer.  "W trakcie archeologicznych prac ratunkowych przy budowie autostrady A-4 natrafiliśmy na osadę i kurhan sprzed 6 tys. lat. Znaleziono także pochodzący z tego okresu grób niszowy, w którym prawdopodobnie został pochowany przywódca ludności zasiedlającej te tereny w okresie neolitu" - powiedziała Hozer.

  W grobie młodego mężczyzny były m.in.: mosiężne toporek i naszyjnik, zestaw narzędzi krzemiennych, zdobione naczynia. Mężczyznę pochowano ze zwierzęciem. Odkryte zabytki trafią do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

  W ocenie Hozer, przedmioty, z którymi pochowano mężczyznę, świadczą o jego przywódczej pozycji w grupie. Na tym terenie żyła wówczas ludność pasterska.

  Badania przy budowie autostrady prowadzi Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. KYC

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ jra/ krf/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Sztuka Gruzji: Najdawniejsze zabytki sztuki narodów, zamieszkujących obszar dzisiejszej Gruzji, pochodzą z czasów przedhistorycznych. Odkryto zabytki kultury materialnej z czasów paleolitu i neolitu. Zabytki z epoki brązu świadczą już o wysokiej kulturze dawnych mieszkańców. W kurhanach znaleziono m. in. bogato zdobione srebrne naczynia. Styl zabytków wskazuje na wpływy kultury Urartu. Dokumentacja prac archeologicznych, dokumentacja prac wykopaliskowych, dokumentacja archeologiczna - sporządzana jest na bieżąco w trakcie prac badawczych. Jej celem jest umożliwienie odtworzenia w przyszłości nie istniejącego stanowiska archeologicznego, które zostało rozkopane przez archeologów. Dokumentacja powinna być prowadzona w taki sposób który pozwoli trójwymiarowo zrekonstruować całe stanowisko wraz z lokalizacją i wyglądem zabytków, obiektów i przebiegiem warstw. Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli – jego budowę zainicjowano w sąsiedztwie powstających Zakładów Południowych i rosnącego przy fabryce osiedla wiosną 1938, kilka tygodni przed rozpoczęciem prac przy budowie obecnej SP1. Szkoła rozpoczęła swą działalność równocześnie z obecną PSP1 - 19 września 1938. Zlokalizowano w niej jednak nie szkołę powszechną, lecz Państwowe Liceum i Gimnazjum nr 616.

  Alphonse Couvreux (ur. 1820, zm. 1890) – konstruktor francuski, zamieszkały w Paryżu przy rue St. Martin 333; debiutuje w latach 40. XIX w. jako przedsiębiorca przy pracach budowlanych, głównie przy budowie kolei żelaznej. Dzięki swemu doświadczeniu w pracach ziemnych zgłosił 12 marca 1859 r. pierwszy patent na koparkę wielonaczyniową. Model takiej maszyny obecnie znajduje się w Muzeum Techniki – CNAM w Paryżu. W latach 1860-1863 koparki Couvreuxa były stosowane przy budowie kolei Ardeńskiej między Sedanem a Thionville we Francji. W 1863 r. jego maszyny zostały wybrane przez Kampanię Budowy Kanału Sueskiego do prac ziemnych przy drążeniu kanału. Przez trzy lata jego maszyny wydobyły 9 mln m³ ziemi. Schwetz (inne nazwy: Świecie, Kwidzyn, Weichsel) – meteoryt żelazny należący do oktaedrytów, klasyfikowany też jako IIIAB znaleziony wiosną 1850 roku. Meteoryt Schwetz znaleziono na lewym brzegu rzeki Wda niedaleko dzisiejszej miejscowości Świecie podczas prac niwelacyjnych przy budowie linii kolejowej. Okaz o masie 21,5 kg został wykopany z piaszczystego wzniesienia. Przekazany został do muzeum uniwersyteckiego w Berlinie, które dziś nosi imię Humboldta. Obecnie znajduje się tam fragment o masie 5,78 kg. Do Polski trafił w 1939 roku. Fragment o masie około 0,5 kg został podarowany Towarzystwu Muzeum Ziemi w Warszawie. Ocenia się, że meteoryt może pochodzić z planetoidy o średnicy około 200 km. Jego tempo stygnięcia wynosiło kilka stopni na milion lat.

  Andrzej Gołembnik - archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych - rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego Konserwatora Zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych - pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS. Grób typu kietrzańskiego – forma pochówku ciałopalnego bezpopielnicowego, stosowana przez ludność kultury łużyckiej. Na pierwsze tego typu pochówki natrafiono podczas prac archeologicznych na cmentarzysku w Kietrzu. Cechą charakterystyczną tego rodzaju pochówków było grzebanie – wcześniej przepalanych – kości zmarłego w drewnianej trumnie (wykonanej w pojedynczej kłodzie). Przeprowadzone badania wskazały, że ta forma pochówku występowała przede wszystkim w pierwszych okresach rozwoju kultury łużyckiej, tj. od ok. 1300 r. p.n.e. do ok. 900 p.n.e.

  Tell, także tall – typ stanowiska archeologicznego, utworzonego z nawarstwiających się wskutek długotrwałego osadnictwa, szczątków osad ludzkich. Po raz pierwszy zjawisko akumulacji poziomów stratygraficznych osadnictwa ludzkiego na stanowisku typu tell zostało zauważone przez Heinricha Schliemanna i Wilhelma Dörpfelda podczas prac wykopaliskowych w Troi w latach 70 i 80 XIX wieku. Pierwsze naukowe metody prac wykopaliskowych na tego typu stanowisku opracował William Flinders Petrie i Frederick J. Bliss podczas wykopalisk w Tell el-Hesi w latach 1890-1892. Ounjougou - stanowisko archeologiczne w centralnym Mali (Afryka), gdzie w latach 2002-2006 odnaleziono i datowano pozostałości najstarszej znanej ceramiki na świecie z epoki paleolitu (do tej pory za najstarsze uważano znaleziska ceramiki z Bliskiego Wschodu sprzed 10 tys. lat oraz z regionu Sahary środkowej i wschodniej sprzed 9-10 tys. lat). Na znalezisko składa się sześć fragmentów naczyń glinianych, znalezionych w warstwie sprzed 11.400 lat (rolnictwo w owym czasie nie było jeszcze znane). Niemniej same naczynia mogą być jeszcze starsze.

  Anatomia psa – nauka o budowie ciała psa, jego układów i narządów. Jest gałęzią anatomii zwierzęcej i w sposób szczegółowy opisuje budowę makroskopową i umiejscowienie w organizmie psa poszczególnych narządów, czy też układów. Nauka ta jest nieodzownym elementem studiów weterynaryjnych.

  Autostrady we Francji – We Francji jest sieć autostrad (fr. réseau autoroutier), składającą się ze 140 odcinków o całkowitej długości ok. 11 052 km, z czego 8472 km stanowią autostrady płatne, w zarządzie prywatnych, lub prywatno-publicznych operatorów, a 2580 km jest bezpłatne w ramach zarządzanej przez państwo sieci drogowej (dane z 1 stycznia 2008). Jednocześnie w budowie pozostaje 560 km autostrad, ponadto 1025 km dróg ekspresowych jest przewidziane do przebudowy do standardów autostradowych.

  Kolumna Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu (czes. Sloup Nejsvětější Trojice) – Kolumna Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu. Została wzniesiona w latach 1716–1754. Wszyscy artyści i rzemieślnicy pracujący przy budowie Kolumny byli obywatelami Ołomuńca, dlatego praca przy budowie była także wyrazem lokalnego patriotyzmu. Šemík – koń z czeskich legend. Jego panem był władyka neumetelski Horymír, którego Šemík uratował przed pewną śmiercią skacząc odważnie ze skały koło Wyszehradu. Sam przy tym zginął. Według legendy został pochowany Neumětelach, gdzie dotąd znajduje się jego grób. Horymír i jego koń Šemík nie występują w źródłach historycznych.

  Autostrada R7 – będąca obecnie w budowie autostrada na terenie Kosowa. Droga nosi imię Ibrahima Rugova i wraz z autostradą A1/SH5 w Albanii jest częścią projektu mającego połączyć Prisztinę z Tiraną i portem w Durrës. Budowa autostrady rozpoczęła się w kwietniu 2010 roku. Droga o długości 102,8 km ma przebiegać od Prisztiny do przejścia granicznego z Albanią w Morinë. W planach jest także wydłużenie autostrady od Prisztiny do przejścia granicznego z Serbią w Merdare. 12 listopada 2011 roku oddano pierwszy, 38-kilometrowy odcinek trasy od granicy z Albanią do miasta Suva Reka. Ukończenie całej autostrady do Prisztiny ma nastąpić w 2013 roku. Edward Steinhagen (ur. 1938) – długoletni współpracownik programu III Polskiego Radia (12 grudnia 1965 – 17 kwietnia 2002). Autor kilku tysięcy jednorazowych i cyklicznych audycji dotyczących jazzu tradycyjnego i swingu sprzed okresu be-bopu (czyli sprzed okresu 1946–1949). Z wykształcenia mgr historii.

  Inżynieria wojskowa - dziedzina wiedzy wojskowej, stanowiąca część sztuki wojennej i dział ogólnych nauk inżynieryjnych. Obejmuje: fortyfikacje, minerstwo, mostownictwo wojskowe, drogownictwo wojskowe, maskowanie techniczne, organizację i mechanizację prac inżynieryjnych, geologię i hydrotechnikę wojskową i in. Zajmuje się projektowaniem optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologią i organizacją prac przy budowie obiektów fortyfikacyjnych, mostów i dróg wojskowych, przy przedsięwzięciach minerskich, maskowniczych itp.

  Dodano: 19.10.2010. 23:47  


  Najnowsze