• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 12 stypendiów czeka na doktorantów z Mazowsza

  10.11.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  12 rocznych stypendiów dla doktorantów z województwa mazowieckiego przewidziano w ramach konkursu Fundacji Przedsiębiorczości Akademickiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 listopada.

  Laureaci konkursu - 7 doktorantek i 5 doktorantów I, II lub III roku studiów doktoranckich - przez rok otrzymywać będą miesięczne stypendia w wysokości 3 tys. zł brutto.

  Konkurs, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczony jest dla osób kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa mazowieckiego, a więc m.in. biologia molekularna i biotechnologia, bioinżynieria, inżynieria biomedyczna, genetyka roślin i zwierząt, biomateriały do zastosowań medycznych, medycyna molekularna, biosensory, chemia, fizyka czy technologie informacyjne.

  Kryteriami przyznawania stypendiów są m.in. znaczenie badań w ramach doktoratu dla przemysłu, poziom naukowy projektu, atrakcyjność badań z punktu widzenia rozwoju danej dziedziny nauki, sytuacja materialna osoby ubiegającej się o stypendium, średnia ocen uzyskanych na etapie studiów magisterskich, dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich.

  Regulamin określający zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów oraz wszystkie potrzebne formularze znajdują się na stronie: http://www.fpa.org.pl/pl/PO-KL-Warszawa,181.html.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest najwyższym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów polskich, jako krajowa reprezentacja doktorantów w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. KRD powołuje dwóch swoich przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Medycyna molekularna – dziedzina medycyny wyłaniająca się z potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej i oparta na metodologii biologii molekularnej, mającej zastosowanie w działach związanych z biologią medyczną takich jak: biotechnologia, biochemia, biofizyka, biologia komórki, bioinżynieria, biologia systemowa, bioinformatyka, nanotechnologia, terapia genowa. Rozwój nowej dziedziny został zapoczątkowany publikacją Linusa Pulinga z roku 1949, dotyczącą różnic miedzy hemoglobiną osób zdrowych i hemoglobiną u chorych na anemię sierpowatą. Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN - utworzony w 1918 roku w Warszawie, jest ważnym centrum badań biologicznych w Polsce, podległym Polskiej Akademii Nauk. Instytut zajmuje się biologią molekularną i komórkową, biochemią oraz neurobiologią. Leszek Jan Kaczmarek (ur. 31 maja 1957 w Warszawie) – biolog molekularny, profesor nauk biologicznych, kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

  Wolfson College - jedno z kolegiów wchodzących w skład University of Oxford, przeznaczone wyłącznie dla magistrantów i doktorantów, nie przyjmujące natomiast słuchaczy studiów licencjackich. Liczy ok. 600 studentów (2012). Polska Sekcja IEEE (PS IEEE) polska organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów (także studentów i doktorantów) elektryków, elektroników, mechatroników, technologów materiałów, informatyków, fizyków, managerów nauki i przemysłu, ekonomistów i innych specjalistów z dziedzin pokrewnych oraz obszarów w których wykorzystywane są techniki informacyjne (energetyka, przemysł motoryzacyjny, lotniczy, morski, automatyka i robotyka, technologie jądrowe, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i obronność, matematyka, fizyka, biologia i medycyna). Jest częścią międzynarodowego Instytutu IEEE z siedzibą zarządu w Nowym Jorku – największej organizacji zawodowej na świecie. PS IEEE powstała w roku 1972 pod przewodnictwem profesora Adama K.Smolińskiego.

  Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego – stowarzyszenie, którego celem jest popieranie rozwoju zastosowań fizyki w medycynie, inżynierii biomedycznej, ochronie przed promieniowaniem oraz popularyzacja tych zastosowań. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (IA UW) - instytut Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Wydziału Historycznego, kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

  Cell (ang. komórka) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Główne dziedziny biologii reprezentowane w czasopiśmie to m.in. biologia molekularna, genetyka, biologia strukturalna, biologia komórki, biochemia, rozwój, neurobiologia oraz immunologia.

  University of Southern California (Uniwersytet Południowej Kalifornii, USC) – uczelnia o statusie świeckiego uniwersytetu prywatnego, z siedzibą w Los Angeles w stanie Kalifornia, która powstała w 1880 roku. Obecnie USC kształci ok. 34,8 tysiąca studentów, w tym ok. 16,8 tysięcy słuchaczy studiów licencjackich oraz 18 tysięcy magistrantów i doktorantów. Uczelnia zatrudnia ok. 10,8 tysiąca osób, w tym ok. 4700 pracowników naukowych.

  Worcester College w Oksfordzie – jedno z kolegiów wchodzących w skład University of Oxford. W dzisiejszej postaci powstało w 1714 roku, jednak w tym samym miejscu w latach 1283-1539 działało inne kolegium, Gloucester College. Obecnie do kolegium należy 400 słuchaczy studiów licencjackich oraz 180 magistrantów i doktorantów. Od 2011 funkcję dziekana kolegium pełni historyk literatury, prof. Jonathan Bate. Instytut Allerhanda – prawniczy think thank działający w formie fundacji.Jest niezależną, pozauniwersytecką i apolityczną jednostką naukowo-badawczą i ekspercką. Celem Instytutu są interdyscyplinarne i porównawcze studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku, zarówno z punktu widzenia kształtu danej regulacji, jak i ram instytucjonalnych jej tworzenia. Inicjatorem, pomysłodawcą i założycielem Instytutu jest dr Arkadiusz Radwan.

  Dodano: 10.11.2011. 00:19  


  Najnowsze