• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydatka w konkursie Popularyzator Nauki 2010 - dr hab. Danuta Chmielowska

  12.11.2010. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od 30 lat dr hab. Danuta Chmielowska popularyzuje wiedzę o Turcji i Bliskim Wschodzie. Tłumaczy, jak na przestrzeni wieków kształtowały się związki Polaków z tamtejszymi państwami, rozszerza krąg ludzi zainteresowanych kulturą, literaturą, polityką i sprawami społecznymi Orientu. Dyplomatka i pracownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (UW) kandyduje - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VI edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Jak podkreśla rekomendujące tę kandydaturę Stowarzyszenie Edukacja i Nauka, dr hab. Danuta Chmielowska kilkakrotnie brała udział w organizowanych przez Instytut Orientalistyczny UW Festiwalach Nauki. Omawiała wątki miłosne w literaturze tureckiej (proza II połowy wieku XIX), mówiła też o malarzach polskich i ich fascynacji Turcją na przykładzie polskiej malarki współczesnej Marii Wollenberg-Kluzy.

  Nie obawia się popularyzować wiedzy nawet wśród posłów i senatorów. Wykłady tematyczne wygłaszała na zaproszenie wielu uczelni w Polsce i zagranicą. m.in. Wyższej Szkoły im. Łazarskiego w Warszawie z okazji Dni Tureckich, Fundacji Schumana, Fundacji Willy Branta. Współpracuje z XXIII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie na warszawskim Grochowie. Towarzystwo Polska-Turcja pomaga uczniom w zgłębieniu tajników Orientu, organizując wraz z Ambasadą Turecką m.in. konkursy wiedzy o Turcji z nagrodami i spotkania z ciekawymi ludźmi Orientu.

  Uczona koordynuje prace Naukowego Koła Studentów Turkologii działającego na UW. Starając się dotrzeć do studentów też spoza swego wydziału prowadzi od lat zajęcia ogólnouniwersyteckie m.in. Wiedza o społeczeństwie tureckim; Współczesna literatura turecka i Wprowadzenie do kultury współczesnej Turcji.

  Na przestrzeni lat otrzymała kilka nagród Rektora UW, ostatnią w roku 2008. Pełniąc funkcję konsula generalnego RP w Stambule w latach 1995-1998 wykładała Kulturę Polską oraz prowadziła ćwiczenia językowe w Katedrze Języka i Literatury Polskiej na tamtejszym uniwersytecie.

  "Do dnia dzisiejszego utrzymuje kontakt z większością swych byłych studentów zagranicznych ciesząc się z każdego ich sukcesu. Jest jedną z najczęściej zapraszanych orientalistek do programów telewizyjnych i radiowych, podczas których usłyszeć można jej komentarze na temat aktualnej sytuacji w kulturze i polityce Turcji i krajów sąsiednich" - piszą członkowie Stowarzyszenia Edukacja i Nauka.

  Dr hab. Danuta Chmielowska zna biegle język turecki, francuski i rosyjski. Od lat jest członkiem zagranicznych stowarzyszeń naukowych, m.in. Towarzystwa ds. Badań Folkloru Tureckiego z siedzibą w Ankarze. W Polsce natomiast należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Polsko-Tureckiej Rady Gospodarczej przy KIG, jest prezesem Towarzystwa Polska-Turcja. Bierze udział w licznych kongresach i seminariach przedkładając referaty na temat historycznych związków Polski z krajami Orientu (Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej), kultury i literatury.

  Ma na swoim koncie ponad 100 artykułów zamieszczonych tak w polskich, jak i w zagranicznych pismach naukowych i popularnonaukowych. Jej książki to m.in. "Rajski Statek. Antologia Opowiadań Tureckich", "La famme Turc dans les ouvres du Nabi, Vehbi et Enderunlu Vasif", "Obiad nad Bosforem. Kuchnia turecka", "Problemy moralno-polityczne społeczeństwa tureckiego w tetralogii Kumala Tapira", "Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie międzywojennym 1918-1938", "Turcja. Przewodnik. Autor: Dominique de la Tour (tłumaczenie z j. francuskiego i adaptacja)".

  Na polskim rynku czytelniczym znana jest z przekładów z języka tureckiego licznych opowiadań oraz powieści Orhana Pamuka (laureata literackiej nagrody Nobla w zakresie literatury 2006) "Nazywam się czerwień". Tłumaczenie zyskało bardzo dobre recenzje krytyków i uznanie czytelników, podobnie jak przełożona przez nią powieść współczesnej pisarki tureckiej Solmaz Kamuran pt. "Kiraze. Droga do haremu".

  Jako pracownik naukowo-dydaktyczny dr hab. Chmielowska współpracuje z wydawnictwami jako konsultant, służąc wiedzą i doświadczeniem. Organizuje międzynarodowe seminaria i kongresy turkologiczne. W czerwcu 2010 w Pałacu Staszica (budynku PAN w Warszawie) odbyło się z jej inicjatywy seminarium poświęcone stosunkom polsko-tureckim. Poza polskimi naukowcami uczestniczyło w nim 36 uczonych tureckich, którzy wygłosili referaty dotyczące historii, literatury i sztuki.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Towarzystwo Polsko-Tureckie (tr. Polonya-Türkiye Derneği) jest organizacją działającą od 2001 roku, mającą na celu umocnienie stosunków obu krajów. Stowarzyszenie to podejmuje działania w kierunku promowania Polski w Turcji i na odwrót, jako przyjaznego turystom kraju. Stowarzyszenie swym działaniem chce pogłębić świadomość tureckiego społeczeństwa w tematyce związanej z kulturą oraz historią Polski. Stowarzyszenie dba również o to, by wzmocniły się relacje i współpraca Polski z Turcją. Przemysław Wacław Turek (ur. 1960) – polski językoznawca arabista i polonista, pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostce Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku.
  Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013).
  Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990).
  Doktorat w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”.
  Habilitacja w 2011 r. na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”.
  Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego od 2003.
  W latach 2005-2007 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.
  Od 2012 członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego".
  W latach 1985-1986 stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria).
  W latach 1988-1989 tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii.
  W latach 1996-1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA).
  Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.
  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka. Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (Photonics Society of Poland, PSP) - polska organizacja zrzeszająca naukowców, przedsiębiorców, administratorów nauki oraz studentów i doktorantów związanych z fotoniką i optoelektroniką. Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie, fotoniki, rozwijanie więzi pomiędzy fizykami i inżynierami, naukowcami i praktykami pracującymi w tej dziedzinie, integracja i reprezentacja krajowego środowiska nauki i techniki. Powstało w dniu 18.10.2007 z przekształcenia Polskiej Sekcji SPIE działającej od 1988 roku. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami zawodowymi: Sekcją Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskim Komitetem Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Sekcją Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Polską Sekcją IEEE oraz SPIE. Współdziała przy organizacji w kraju konferencji naukowych i przemysłowych z dziedziny optoelektroniki i fotoniki. PSP zrzesza ponad 300 członków w kraju i zagranicą.

  Krzysztof Gerc – doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to: psychologia rehabilitacji, problematyka psychologiczna osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, tanatopsychologia, psychologia zarządzania oraz metodologia nauk społecznych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w recenzowanych periodykach naukowych polskich i zagranicznych. W 2006 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W ramach pracy badawczej okresowo współpracuje z PAN oraz międzynarodowymi instytutami naukowymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trakcie studiów doktoranckich, realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracował równolegle jako konsultant w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie k. Krakowa. Instytut Języka Tureckiego (tur. Türk Dil Kurumu, TDK) – oficjalny regulator języka tureckiego, założony 12 lipca 1932 roku i mający swą siedzibę w Ankarze - stolicy Turcji. Instytut ma za zadanie regulowanie i ujednolicanie języka tureckiego oraz innych języków tureckich, oraz wydaje swój słownik języka tureckiego - Güncel Türkçe Sözlük.

  Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (IFP UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstały w jako jeden z pierwszych instytutów w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dzieli się na 6 zakładów. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z literaturą staropolską i okresu późnego oświecenia, zagadnieniami przełomu oświeceniowo-romantycznego, literaturą i kulturą XX wieku, wybranymi zagadnieniami z teorii i socjologii literatury, badaniami literatury emigracyjnej, zmianami w polszczyźnie w relacjach do współczesnej kultury, komunikacją językową w aspekcie kulturowym i socjologicznym, onomastyką i dialektologią - badaniami w Polsce południowo-wschodniej, badaniami nad treściami kształcenia polonijnego w szkołach średnich i wyższych, szkolnictwem polskim w Stanach Zjednoczonych. Polsko-Turecka Izba Gospodarcza (Polonya-Türkiye Ticaret Odasi) której celem jest wsparcie firm członkowskich, a także innych zainteresowanych firm w podejmowaniu wzajemnie korzystnej współpracy z partnerami z obydwu krajów, a w rezultacie wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską i Turcją, a także między regionami polskimi i tureckimi.

  Maciej Świerkocki - ur. w 1961 w Łodzi. Pisarz, scenarzysta, krytyk i tłumacz literatury anglojęzycznej. Ukończył filologię angielską (1985) i filozofię (absolutorium 1988) na Uniwersytecie Łódzkim. Od roku 1987 asystent w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu na UŁ. Doktorat w roku 1995. Od października 2011 roku zrezygnował ze stałej pracy akademickiej i utrzymuje się wyłącznie z pisania. Współpracownik takich pism, jak: "Literatura na świecie", "Bestseller", "ExLibris", "Playboy", "Film", "Film na świecie", "Odra", "Kalejdoskop", "Zagadnienia Rodzajów Literackich". Stały współpracownik, jako tłumacz na język angielski, Muzeum Sztuki w Łodzi, łódzkiej Galerii FF oraz innych muzeów i galerii sztuki w Polsce. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Filmowej. Od 2010 roku przewodniczący jury anglojęzycznego konkursu translatorskiego, organizowanego w ramach festiwalu "Puls Literatury".

  Beata Dorosz (ur. 1956) – historyk literatury, dr. Adiunkt w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się literaturą polską i życiem kulturalnym na emigracji po 1939 roku, dokumentacją literacką (biografistyka i bibliografia), edytorstwem naukowym, życiem kulturalno-literackim emigracji w kręgu Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. Dwukrotna stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1998 i 2000). Laureatka nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (2009) za opracowania naukowe dotyczące literatury emigracyjnej. Opublikowała ponad 100 szkiców i artykułów z dziedziny dokumentacji literackiej oraz polskiej kultury i literatury na emigracji po II wojnie światowej w tomach zbiorowych i czasopismach m.in. „Archiwum Emigracji”, „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” oraz w pismach nowojorskich: „The Polish Review” i „Przegląd Polski”.

  Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania. Michał Kuziak (ur. w 1970)- polski historyk literatury, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Zakładzie Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej. Skończył Instytut Filologii Polskiej UJ UJ, tam też obronił rozprawę doktorską i habilitacyjną. Autor książek poświęconych Mickiewiczowi, Słowackiemu i retoryce, a także prac dotyczących literatury romantycznej, literatury współczesnej oraz teorii literatury i komparatystyki literackiej, publikowanych w kraju i za granicą (m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”). Członek rady wydawniczej serii „Polonistik im Kontext” (LIT Verlag). W latach 2001-2002 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

  Teresa Halik – polska sinolog i wietnamistka, doktor nauk filologicznych. Pracuje w Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. Badaczka mniejszości wietnamskiej w Polsce, autorka licznych prac poświęconych problematyce wietnamskiej kultury, mentalności, a także integracji Wietnamczyków z polskim społeczeństwem. Współautorka pierwszego wydanego w Polsce podręcznika do nauki języka wietnamskiego (wraz z Hoang Thu Oanh). Wykłada język wietnamski na filologii wietnamsko-tajskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Neşe Taluy Yüce - współczesna tłumaczka literatury polskiej na język turecki, profesor, pracownik naukowy na Uniwersytecie w Ankarze (jedyna w Turcji Katedra Filologii Polskiej), tłumaczyła m. in.: Leopolda Staffa, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Juliana Tuwima, Juliana Przybosia, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławę Szymborską, Zbigniewa Herberta, Stanisława Grochowiaka, Ernesta Brylla, Edwarda Stachurę, Stanisława Barańczaka, Sławomira Mrożka, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego czy klasyków Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. Współpracuje z Zeszytami Poetyckimi, w których ogłosiła "Ślady surrealizmu w poezji tureckiej". Za swój wkład w przybliżanie literatury polskiej oraz tłumaczenie polskich dzieł poezji i prozy otrzymała specjalne odznaczenie od ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera.

  Teoria literatury – nauka, której przedmiotem badań jest literatura, ale która w odróżnieniu od historii literatury nie skupia się na periodyzacji zjawisk literackich, a w odróżnieniu od poetyki nie zajmuje się samą budową dzieła literackiego. Teoria literatury badając konkretne utwory i fakty literackie próbuje wykryć pewne ogólne prawidłowości nimi rządzące oraz określające ich charakter. Pojęcie pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku w pracach badaczy angielskich. We współczesnej teorii literatury daje się zauważyć następujące tendencje: Galeria Scena – galeria sztuki współczesnej w Koszalinie; założona przez Roberta Knutha jako miejsce alternatywne, służące eksperymentom z zakresu sztuki wizualnej, muzycznej i teatralnej. Dotychczas w galerii odbywały się występy parateatralne, koncerty, pokazy filmów, wystawy, spotkania i debaty na temat sztuki współczesnej i jej roli społecznej. Scena jest twórcą festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej „Koszart”. Promuje artystów nowoczesnych z Koszalina na różnych pokazach w instytucjach kultury w Polsce.

  Dodano: 12.11.2010. 09:04  


  Najnowsze