• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydatura w konkursie Popularyzator Nauki 2011 - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

  21.12.2011. 08:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Sekrety kryminalistyki, wiedza o uprawnieniach i obowiązkach służb mundurowych, przebieg procesów sądowych - to tylko niektóre aspekty prawa popularyzowane przez Wydział Prawa uniwersytetu w Białymstoku. Z inicjatywy wydziału odbywają się bezpłatne festiwale filmowe, otwarte wykłady wybitnych ekspertów, polityków i świadków ważnych wydarzeń. Nie bez znaczenia jest działalność społeczna jednostki, m.in. upowszechnianie wiedzy prawniczej wśród niezamożnej części społeczeństwa w studenckiej poradni prawnej, a nawet inicjatywy edukacyjne kierowane do... więźniów. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jest kandydatem - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jako samodzielna jednostka działa dopiero od 1990 roku. Powstał z przekształcenia Instytutu Prawa funkcjonującego wówczas w ramach Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Jego dziekanem jest prof. Leonard Etel.

   

  "Nasze wysiłki na rzecz popularyzowania nauki nie mają charakteru spektakularnych przedsięwzięć o ogólnopolskiej skali. To raczej systematyczna i konsekwentna +mrówcza praca+: wykorzystywanie każdego pretekstu i sposobności dla upowszechniania efektów naszych badań i dydaktyki oraz ich praktycznego wykorzystania. Staramy się ponadto budować i rozwijać relacje z podmiotami i osobami zaangażowanymi w stanowienie prawa, a przede wszystkim z tymi, którzy prawo stosują. Stawiamy sobie za cel upowszechnianie wiedzy o prawie, administracji, Unii Europejskiej i bezpieczeństwie narodowym w różnych środowiskach i wśród osób z różnych grup wiekowych" - tłumaczy specjalistka ds. promocji wydziału Katarzyna Dziedzik.

  W minionym roku akademickim odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne "Stalking - Czy możemy się przed tym bronić?" zorganizowane przez studentów ze stowarzyszenia ELSA Białystok. Zajęcia dla dzieci w ramach akcji "Wielkie prawa małych ludzi" prowadzili studenci z Koła Nauk Cywilistycznych. Studenci z Koła Naukowego Prawa Pracy byli autorami kampanii informacyjnej dla kobiet "Jej prawo". Na bezpłatnych otwartych seansach w ramach Studenckiej Nocy Filmowej przygotowanej przez studentów z ELSY. prezentowane były filmy poruszające problematykę wymiaru sprawiedliwości i prawno-etycznych dylematów współczesnych społeczeństw. Objazdowy Festiwal Filmowy "Watch Docs. Prawa człowieka w filmie" zorganizowano we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

  Kilka tysięcy osób wzięło udział w pikniku militarnym Dzień Munduru 2011 zorganizowanym centrum Białegostoku przez Wydział Prawa UwB wspólnie ze Stowarzyszeniem Kreatywne Podlasie. Impreza popularyzowała wiedzę o służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ich uprawnieniach.

  W maju 2011 r. odbyły się Dni Wydziału Prawa. Mieszkańcy Białegostoku zostali zaproszeni na pokazy i prezentacje dotyczące kryminalistyki przygotowane we współpracy z policją i strażą graniczną. Działające na Wydziale Centrum Praktyk Sądowych przygotowało symulacje rozpraw sądowych z udziałem studentów. Tegoroczna symulacja pod hasłem "Trefne auto" dotyczyła sprawy cywilnej. W 2010 r. symulowano rozprawę w systemie common law z udziałem sędziów z Wood Green Crown Cort w Wielkiej Brytanii. W 2009 r. odbyła się natomiast symulacja rozprawy sądowej z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Dwie ostatnie imprezy miały miejsce w największej sali rozpraw Sądu Rejonowego; zgromadziły po ok. 300 widzów.

  Wydział przez cały rok organizował otwarte wykłady i spotkania z interesującymi ludźmi. Zorganizowano wystąpienia zastępcy szefa ABW Jacka Mąki, szefa CBA Pawła Wojtunika, prof. Isabel Marcus z Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku w Buffalo, prokuratora krajowego Andrzeja Seremeta, komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. Leszka Elasa oraz Carla Wilkensa, świadka ludobójstwa w Rwandzie. W poprzednim roku akademickim z wykładami gościli m.in. Władysław Bartoszewski, Andrzej Olechowski, Radosław Sikorski i Jerzy Szmajdziński (który z potem zginął w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem).

  Większość konferencji i seminariów naukowych jest organizowana z myślą o praktykach. Ich głównym celem jest pomoc w analizie, interpretowaniu i stosowaniu przepisów prawa. Do udziału w tych przedsięwzięciach zapraszani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, administracji, jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych. Często też konferencje i seminaria organizowane są we współpracy z praktykami - sędziami, pracownikami administracji.

  Wydział jest też organizatorem konferencji naukowych otwartych dla wszystkich zainteresowanych prezentowaną podczas nich tematyką. Taki charakter miały m.in.: międzynarodowa konferencja "Partnerstwo Wschodnie - Polska promotorem realnej integracji", międzynarodowa konferencja "Ewolucja konstytucjonalizmu w Państwach Grupy Wyszehradzkiej", cykl 7 międzynarodowych konferencji organizowanych od kilku lat przez tutejsze organizacje studenckie i doktoranckie.

  Z inicjatywy i przy merytorycznym wsparciu Wydziału Prawa UwB utworzono Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu w Białymstoku. W jego zbiorach znajduje się aktualnie blisko 4 tys. woluminów, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

  Systematycznie ukazuje się Biuletyn Wydziału Prawa - dwumiesięcznik, w którym swoje teksty (większość to artykuły analizujące wybrane zagadnienia prawne - także od strony praktycznej) publikują głównie studenci i doktoranci. Biuletyn w formie elektronicznej jest ogólnie dostępny w internecie.

  Wydział koordynuje projekt "Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Należy on do grona tzw. klastrów wiedzy, opierających się na współpracy świata nauki i biznesu. Realizacja tego wieloletniego projektu ma przyczynić się z jednej strony do rozwoju przedsiębiorczości w regionie i konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw (poprzez transfer wiedzy z sektora nauki do sektora biznesu). Z drugiej - poszerza możliwości współpracy UwB z prywatnymi przedsiębiorstwami w zakresie organizacji praktyk i staży studenckich.

  Studenci Wydziału Prawa UwB angażują się w popularyzację nauki, m.in. organizując olimpiady i konkursy przedmiotowe: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Prawa Konstytucyjnego, Finał XV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, Finał Ogólnopolskiej Olimpiady "System Prawa Unii Europejskiej", Olimpiadę Wiedzy o Świecie Antycznym.

  Od 3 lat Koło Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi realizuje projekt "Projektuj kreatywnie - działaj pozytywnie". Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat pozyskiwania funduszy UE i zarządzania projektami, a także aktywizacja młodzieży szkolnej poprzez umożliwienie jej zrealizowania własnych kreatywnych i innowacyjnych projektów odpowiadających potrzebom ich otoczenia.

  Poza tym, wydział zatrudnił osobę, która z zakresie obowiązków ma także współpracę z mediami. Dzięki temu popularyzowanie efektów działań naukowych i dydaktycznych ma charakter systemowy.

  Jak podkreśla Katarzyna Dziedzik, wydział podejmuje inicjatywy, których nie można traktować jako popularyzowanie nauki w sposób bezpośredni, jednak działania te przyczyniają się do budowania atmosfery akceptacji i uznania dla instytucji nauki i środowiska naukowego.

  Taki charakter miały m.in. trzy edycje akcji "Książka dla więźnia" organizowanej przez studentów z Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii. Podczas ostatniej akcji udało się zebrać ok. 3 tysięcy woluminów (gł. beletrystyka, wydawnictwa popularnonaukowe, podręczniki do nauki języków obcych) dla bibliotek w aresztach śledczych i zakładach karnych na terenie województwa podlaskiego. Studenci pomagali powodzianom, a prawnicy uczestniczą w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych skierowanych do podlaskich przedsiębiorców.

  "Społecznej odpowiedzialności Wydziału dowodzi też działalność Studenckiej Poradni Prawnej uruchomionej w 1998 r. Jest to forma pomocy osom ubogim, których nie stać na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, wskutek czego często nie dochodzą one przysługujących im praw bądź też rozwiązanie ich problemu w urzędach lub sądzie trwa o wiele dłużej niż powinno" - dodaje Dziedzik.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 21.12.2011. 08:04  


  Najnowsze