• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Matematyczny sukces w Radomiu

  27.01.2009. 14:01
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 24 " 27 stycznia br. w Radomiu, w Liceum Ogólnokształcącym im. Dr Tytusa Chałubińskiego, odbyła się XVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. W wydarzeniu uczestniczyło 500 nauczycieli matematyki z całej Polski. Podczas konferencji odbyły się wykłady oraz cykl warsztatów nt. wykorzystania kalkulatorów w pracy z uczniami o różnych zdolnościach, a także prezentacje kalkulatorów graficznych.

  Uroczyste otwarcie konferencji, której towarzyszy hasło "Geometria przede wszystkim", odbyło się o w Sali Koncertowej Urzędu Miasta. Wykład inauguracyjny pt. "Od geometrii euklidesowej do komputerowej" wygłosił prof. Tomasz Szemberg z Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

  Program XVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki obejmował prelekcje, wystąpienia i warsztaty prowadzone przez naukowców z Polski i ze świata. Do Radomia przybyli także goście z zagranicy, m.in. prezes Łotewskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki " Pan Arnis Rudins, prof. Rudite Andersone oraz prof. Istvan Lenart z ELTE University w Budapeszcie.

  Konferencja w Radomiu to jedno z najważniejszych wydarzeń matematycznych w roku. Tegoroczne spotkanie było bardzo udane, zarówno pod względem liczby uczestników, jak i zagadnień poruszanych podczas wykładów i warsztatów. Organizacja takich konferencji jest wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z Polski i zagranicy oraz podniesienia swoich kwalifikacji " uważa Piotr Tomczak, matematyk, specjalista ds. kalkulatorów CASIO.

  Jednym z elementów konferencji był cykl 19 warsztatów organizowanych przez przedstawicieli firmy Zibi. Podczas zajęć zaprezentowano podstawowe funkcje kalkulatorów graficznych oraz możliwości ich wykorzystania w pracy z uczniami o różnych zdolnościach. Zainteresowanie przybyłych na warsztaty wzbudziły prelekcje na temat zastosowania kalkulatora do realizacji programów edukacyjnych wydawców podręczników i opracowań dla uczniów.

  Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli. Zebraliśmy mnóstwo pozytywnych opinii na temat wykorzystania kalkulatorów graficznych w pracy z uczniami. Urządzenia te są alternatywą dla drogich pracowni komputerowych, na które nie mogą sobie pozwolić wszystkie szkoły " dodaje Tomczak.

  Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, które skupia pedagogów z całej Polski. XVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki została objęta honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, panią Katarzynę Hall.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie. Profesor oświaty – tytuł honorowy przeznaczony dla nauczycieli szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego (nauczycieli liceum, technikum, szkoły zawodowej). "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób. Awans zawodowy nauczycieli – proces obejmowania przez nauczycieli kolejnych stanowisk w hierarchii zawodowej potwierdzający podnoszenie przez nich kwalifikacji i służący poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Uregulowany jest przede wszystkim w art. 9a-9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393). Wprowadzony został w roku 2000.

  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. (z połączenia dwóch jednostek MEN) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Nakaz pracy – przymus pracy wprowadzany przez władzę w krajach rządzonych przez partie komunistyczne. Miał on na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego kraju, zlikwidowanie bezrobocia oraz zwiększenie poparcia dla władzy. Jednym z popularniejszych miejsc pracy był PGR. Nakaz pracy miał bezpośredni związek z likwidacją klas społecznych. Kolejnym celem nakazów pracy (wśród nauczycieli) była likwidacja gwar i języków mniejszości. W tym celu ściągano nauczycieli z innych rejonów Polski. Natomiast wśród milicjantów miał zapobiegać korupcji. Międzynarodowa Akademia Nauczycieli Esperantystów (esp. Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI) - międzynarodowe stowarzyszenie nauczycieli-esperantystów oraz nauczycieli języka esperanto, założone w 1949 roku. Jako organizacja pozarządowa utrzymuje oficjalne kontakty z UNESCO. Aktualnie prezesem jest Stefan MacGill z Węgier.

  Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie – nawiązuje do tradycji Związku Zawodowego Literatów Polskich, podejmowanych w obronie godności i suwerenności literatury narodowej, praw ludzkich i swobody tworzenia. Zrzesza nie tylko nauczycieli ale wszelkich chętnych twórców z terenu Podkarpacia. Zarejestrowane w 1998 r. Współtwórcami i założycielami tego stowarzyszenia byli Józef Janowski, Józef Giergielewicz, Krystyna Kulman, Danuta Drzewicka. Prezesem został wybrany dr Józef Janowski.

  Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad.

  Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, CODN – polska publiczna instytucja edukacyjna podlegająca Ministerstwu Edukacji Narodowej mająca wspierać nauczycieli w doskonaleniu ich umiejętności pedagogicznych poprzez promocję nowoczesnych form pracy z młodzieżą.

  Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" – ogólnopolska organizacja przygotowująca katolików świeckich do służby Kościołowi i narodowi. Jest kontynuacją stowarzyszenia PAX, które zmieniło nazwę i zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako stowarzyszenie katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997. Stanowi ono integralną cześć wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich, mająca na celu w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko-społecznej w Polsce.

  Biblioteka pedagogiczna - biblioteka służąca kształceniu i doskonaleniu pracowników pedagogicznych i pedagogizacji społeczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli. Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Dodano: 27.01.2009. 14:01  


  Najnowsze