• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • NCN: 280 mln zł na badania naukowe

  16.09.2015. 18:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Narodowe Centrum Nauki otworzyło dziesiątą już edycję konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, w których do zdobycia jest 240 mln zł. NCN po raz pierwszy ogłosiło również konkurs POLONEZ dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach. Budżet tego konkursu to aż 40 mln zł.

  POLONEZ 1 to najnowszy konkurs NCN, dzięki któremu naukowcy z zagranicy będą mogli przyjechać do Polski na roczny lub dwuletni staż badawczy. Jest on adresowany zarówno do obcokrajowców, jak i Polaków pracujących poza granicami kraju. Aby zakwalifikować się do konkursu, wnioskodawca musi spełnić dwa warunki: posiadać stopień doktora lub 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w okresie 15 września 2012-15 września 2015 nie mieszkać, nie pracować ani nie studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

  – POLONEZ to pierwszy program skierowany do naukowców przebywających za granicami Polski, który dzięki współfinansowaniu z europejskiego programu Horyzont 2020 oferuje tak atrakcyjne warunki finansowe. Mamy nadzieję, że dzięki niemu uda się ściągnąć do Polski zdolnych i ambitnych badaczy, którzy będą swoistym zastrzykiem energii i motywacji dla polskiej nauki – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

  Zwycięzcy mają zagwarantowane środki na zatrudnienie w jednostkach w wysokości 31,5 tys. euro rocznie oraz grant badawczy do 160 tys. zł rocznie. Dodatkowo mogą liczyć na ponad 20 tys. euro rocznie z tytułu pokrycia kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania, dodatek rodzinny (w przypadku przyjazdu do Polski z rodziną) oraz pakiet szkoleń organizowanych przez NCN. Jednostka przyjmująca laureata otrzyma 20% kosztów pośrednich. Program POLONEZ 1 jest współfinansowany z programu Horyzont 2020 w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (COFUND).

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło również trzy konkursy cieszące się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród polskich naukowców: OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10.

  W konkursie PRELUDIUM 10 o pieniądze na prowadzenie badań mogą ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 30 mln zł. PRELUDIUM to konkurs unikatowy w skali światowej: w niewielu krajach na świecie doktorant ma możliwość otrzymania środków na prowadzenie własnego projektu badawczego i zdobycia doświadczenia w roli kierownika projektu. Jak pokazują statystyki, większość wniosków w poprzednich edycjach tego konkursu spływała od doktorantów.

  – Staramy się w miarę możliwości wspierać tych młodych naukowców, którzy mają dobre pomysły na badania. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja doktorantów w polskiej nauce jest bardzo trudna. System finansowania studiów doktoranckich nie działa dobrze, tylko nieznaczny procent studentów otrzymuje stypendia, w szczególności w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. W efekcie niewielu kończy studia doktoratem. Rada NCN wystosowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego apel o podjęcie pilnych prac mających na celu szybkie wprowadzenie koniecznych, całościowych zmian w tym zakresie – podkreśla prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

  W konkursie OPUS 10 o granty na realizację badań podstawowych może ubiegać się każdy naukowiec, niezależnie od wieku i doświadczenia. Dzięki środkom z konkursu może stworzyć spory zespół badawczy, w którym znajdą się zarówno badacze zatrudnieni na stanowiskach typu post-doc, jak i doktoranci otrzymujący stypendia. W ramach konkursu można również zaplanować zakup aparatury niezbędnej do realizacji badań.

  SONATA 10 to konkurs przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które mają już stopień naukowy doktora. Dotychczas w konkursach tego typu mogły brać udział osoby, które otrzymały stopień doktora w okresie ostatnich 5 lat przed rokiem złożenia wniosku. Ze względu na niedawną zmianę ustawy o zasadach finansowania nauki, w konkursie SONATA 10 mogą brać udział osoby, które zrobiły doktorat w okresie ostatnich 7 lat przed rokiem złożenia wniosku, a więc w tym przypadku w latach 2008-2015. Pula konkursowa to 30 mln zł.

  W ramach ogłoszonych właśnie konkursów Narodowe Centrum Nauki będzie mogło ponownie udzielać pomocy publicznej na finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych oraz pomocy de minimis na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia doktora odbywanych u przedsiębiorcy przez osoby rozpoczynające karierę naukową.

  Wnioski można składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 grudnia 2015 r. Wyniki konkursów będą znane do połowy czerwca 2016 r.

  O Narodowym Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

  Szczegółowe informacje na temat konkursów i działalności Narodowego Centrum Nauki dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl.


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowe Centrum Nauki – państwowa agencja wykonawcza z siedzibą w Krakowie, która powstała na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. NCN jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która finansuje badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. Narodowe Centrum Nauki oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011 r. Centrum Nauki Experyment w Gdyni – centrum nauki, edukacyjna instytucja popularyzująca naukę w formie interaktywnych instalacji i pokazów. Stawia sobie za cel łączenie nauki i zabawy oraz prowadzenie działań upowszechniających naukę. Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Dodano: 16.09.2015. 18:27  


  Najnowsze