• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyznano nagrody Przeglądu Wschodniego za rok 2011

  21.03.2012. 07:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Historycy Arkadiusz Janicki, Łukasz Adamski i Rudolf Pichoja zostali uhonorowani nagrodami "Przeglądu Wschodniego" za rok 2011, przyznawanymi "najwybitniejszym książkom naukowym dotyczącym problematyki wschodnioeuropejskiej".

  Historyk z Uniwersytetu Gdańskiego Arkadiusz Janicki został uhonorowany w kategorii "Dzieła krajowe" za publikację "Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości".

  W tej samej kategorii nagrodzono także historyka z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Łukasza Adamskiego za wydawnictwo "Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków".

  W kategorii "Dzieła Zagraniczne" nagrodę otrzymał rosyjski historyk, były dyrektor Archiwów Państwowych Federacji Rosyjskiej Rudolf Pichoja za "Historię władzy w Związku Radzieckim 1945-1991".

  Nagroda im. Aleksandra Gieysztora została także pośmiertnie przyznana byłemu sekretarzowi Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzejowi Przewoźnikowi.

  Podczas wręczenia nagród, które odbędzie się w sobotę w stołecznym Pałacu Potockich, nagroda specjalna "Przeglądu Wschodniego" zostanie wręczona również historykowi, dyrektorowi Instytutu Studiów Politycznych PAN prof. Wojciechowi Materskimu za "całokształt badań i twórczości naukowej".

  Nagrody Przeglądu Wschodniego przyznało jury w składzie: Olga Iwaniak, Adolf Juzwenko, Andrzej Krzysztof Kunert, Jan Malicki, Stanisław Mossakowski, Elżbieta Smułkowa i Leszek Zasztowt.

  "Przegląd Wschodni" to powstałe w 1991 r. czasopismo niezależne wydawane we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego; jest to kwartalnik naukowy poświęcony dziejom Europy Wschodniej, historii i współczesności Polaków mieszkających na Wschodzie oraz związkom Polski i Polaków z Europą Wschodnią i innymi narodami regionu. 

  PAP - Nauka w Polsce

  akn/ abe/ krf/bsz



  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  "Przegląd Wschodni" - kwartalnik naukowy ukazujący się od 1991, poświęcony dziejom Europy Wschodniej, historii i współczesności Polaków żyjących na Wschodzie oraz związków Polski i Polaków z Europą Wschodnią i narodami tego regionu. Nagroda Przeglądu Wschodniego – nagroda za najlepszą książkę naukową o tematyce wschodnioeuropejskiej, przyznawana od 1994 przez "Przegląd Wschodni". Przegląd Historyczny - polskie czasopismo historyczne. Jest wydawane od lat 1905 - 1907 . Obecnie jest wydawane przez Wydawnictwo DiG we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie oraz Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszym redaktorem naczelnym był Jan Karol Kochanowski.

  Przegląd Biblioteczny – najstarsze polskie czasopismo naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa, założone w 1927 r. jako kwartalnik – organ naukowy Związku Bibliotekarzy Polskich (obecnie: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – SBP). Na jego łamach publikowane są artykuły przede wszystkim z zakresu współczesnego bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przegląd Zachodni - interdyscyplinarne czasopismo naukowe Instytutu Zachodniego wydawane od lipca 1945. Wykazy tekstów wydano jako tomy "Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego". Obecny nakład 500 egz.

  Zestawienie przegląd dzieł Williama Szekspira omawia pod względem gatunkowym, a także przedstawia w układzie tabelarycznym utwory napisane przez Williama Szekspira. Obejmuje tylko te, co do których nie ma wątpliwości, iż zostały napisane przynajmniej w części przez barda ze Stratford (akceptowane są także sztuki stworzone we współpracy z innymi dramaturgami). Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (SEW UW) (wcześniej Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej) - powstało w 1990 przy Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawą organizacji Studium było powołane pod kierownictwem profesora Tadeusza Majdy Seminarium Problemów Narodowościowych Związku Radzieckiego i Europy Środkowej. Inicjatorami powstania seminarium oprócz Majdy byli Andrzej Ananicz oraz Jan Malicki. Studium prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną z krajami byłego bloku komunistycznego.

  Jan Malicki (ur. 24 czerwca 1958 w Dębach Szlacheckich) – historyk, w okresie PRL działacz opozycyjny i publicysta wydawnictw podziemnych, współorganizator i od 1990 dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod Patronatem Prezesa Rady Ministrów RP (biał. Стыпендыяльная праграма Ураду Рэспублікі Польшча імя Кастуся Каліноўскага пад патранатам Старшыні Рады Міністраў РП, Stypiendyjalnaja prahrama Uradu Respubliki Polszcza imia Kastusia Kalinouskaha pad patranatam Starszyni Rady Ministrau RP) – utworzony w marcu 2006 polski państwowy program pomocowy dla białoruskiej młodzieży. Początkowo przeznaczony dla studentów relegowanych z białoruskich uczelni z przyczyn politycznych, z biegiem czasu objął także osoby, które nie mogą studiować na Białorusi ze względu na swoje poglądy polityczne i zaangażowanie w obronę demokracji i praw człowieka. Jest to największy w Europie program tego rodzaju. Merytorycznie koordynowany jest przez Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Dyrektorem i koordynatorem Programu, kierującym pracami biura i pracami komisji kwalifikujących kandydatów na studia, jest dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki. Program finansowany jest z budżetu państwa – w 2008 roku Minister Spraw Zagranicznych Polski przekazał na jego kontynuację 1,2 miliona euro.

  Przegląd Historyczno-Wojskowy (PHW), Wojskowy Przegląd Historyczny (WPH) – kwartalnik poświęcony polskiej i powszechnej historii wojskowej. W latach 1929-1939 wydawany przez Wojskowe Biuro Historyczne jako "Przegląd Historyczno-Wojskowy", a w latach 1956-1997 przez Wojskowy Instytut Historyczny pod nazwą "Wojskowy Przegląd Historyczny". W 2000 wznowiono edycję kwartalnika pod nazwą "Przegląd Historyczno-Wojskowy" z zachowaniem tradycji obu poprzedników i ciągłości numeracji zeszytów (numerów) od 1929. Do 2007 wydano łącznie 216 zeszytów kwartalnika.

  Przegląd Artystyczny – czasopismo ukazujące się w latach 1946-1973 poświęcone głównie zagadnieniem polskiej sztuki współczesnej.

  Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, (BABIN) – kwartalnik dotyczący piśmiennictwa zagranicznego, dodawany do Przeglądu Bibliotecznego. Jest opracowywany w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej w Warszawie. Początkowo publikowana jako Przegląd Piśmiennictwa o Książce (1951-1969). Następnie od roku 1969 publikacja zmieniła nazwę na BABIN. Przegląd Orientalistyczny – kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne w Warszawie, mające siedzibę przy Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego . Zawiera artykuły, recenzje, przekłady literatury oraz kronikę. Czasopismo wydawane jest w języku polskim (spis treści także po angielsku). Czasopismo powstało na skutek przekształcenia Myśli Karaimskiej przez pierwszego redaktora naczelnego prof. Ananiasza Zajączkowskiego oraz przekazanie tytułu Polskiemu Towarzystwu Orientalistycznemu przez Karaimski Związek Religijny w RP.

  Przegląd Lekarski - jedno z najstarszych polskojęzycznych fachowych czasopism medycznych, wydawane w Krakowie od 1862 r., obecnie przez | Wydawnictwo Przegląd Lekarski. Współcześnie jest miesięcznikiem o charakterze ogólnolekarskim, w przeszłości był tygodnikiem. Zamieszcza prace poświęcone głównie różnym działom medycyny klinicznej, a także z zakresu medycyny teoretycznej, doświadczalnej, etyki, deontologii i historii medycyny jak również materiały z sympozjów, kongresów oraz artykuły sponsorowane. Przegląd piśmiennictwa – praca naukowa, mająca na celu dokonanie przeglądu najważniejszych publikacji związanych z jakąś dziedziną wiedzy oraz przedstawienie wynikających z tych publikacji syntetycznych wniosków.

  Przegląd Oniryczny – bezpłatny nieregularnik filozoficzno-socjologiczny. Tworzą go studenci Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przegląd wydawany jest od listopada 2004 i do 2008 ukazało się 7 numerów. Po 3 latach studenci postanowili wznowić wydawanie Przeglądu Onirycznego. Nowa Redakcja: Grzegorz Błaszczyk (ur. 19 września 1953 w Poznaniu) – historyk, badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i historii Litwy. W latach 1979–2009 był pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii UAM (Zakład Historii Europy Wschodniej) w Poznaniu (przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta do profesora zwyczajnego). Od 1 września 2009 r. jest profesorem zwyczajnym na UAM, w tym samym dniu przeniósł się wraz ze swoim zakładem z Instytutu Historii do Instytutu Wschodniego UAM.

  Dodano: 21.03.2012. 07:19  


  Najnowsze