• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siedmiu uczonych nagrodzonych przez Wydział Nauk Technicznych PAN

  08.12.2011. 14:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Siedmiu uczonych zostało laureatami tegorocznych Nagród Naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wyróżnienia wręczono 8 grudnia w Warszawie. Nagroda jest corocznym, indywidualnym wyróżnieniem za twórczą pracę naukową lub cykl prac z dziedziny nauk technicznych.

  Dra inż. Jerzego Błaszczyńskiego z Politechniki Poznańskiej nagrodzono za rozprawę doktorską "Rule models of ordinal classification in variable consistency rough set approaches" oraz jedenaście prac tematycznie z nią związanych.

  Drugi z nagrodzonych - dr hab. inż. Stanisław Czapp z Politechniki Gdańskiej - otrzymał nagrodę za rozprawę habilitacyjną "Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwporażeniowej przy odkształconym prądzie różnicowym" oraz cykl prac związanych tematycznie z rozprawą.

  Kolejnym laureatem jest dr hab. inż. Jarosław Domaradzki z Politechniki Wrocławskiej - autor cyklu 11 prac pod wspólnym tytułem: "Metody modyfikacji, charakteryzacji oraz zastosowania funkcjonalnych warstw na bazie Ti2O", w tym rozprawy habilitacyjnej "Powłoki optyczne na bazie Ti2O".

  Jedyną kobietą w gronie nagrodzonych jest dr inż. Anna Gancarczyk z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Nagrodzono ją za pracę doktorską "Hydrodynamika reaktora trójfazowego pracującego w warunkach wymuszonego przepływu pulsacyjnego".

  Dr hab. inż. Krzysztof Patan z Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał nagrodę za monografię habilitacyjną "Artificial Neural Networks for the modeling and fault diagnosis of technical process" oraz cykl ośmiu artykułów.

  Dra inż. Mariusza Zycha z Politechniki Krakowskiej wyróżniono za pracę doktorską "Analiza pracy ścian zbiorników żelbetowych we wczesnym okresie dojrzewania betonu w aspekcie ich wodoszczelności".

  Dr inż. Grzegorz Żywica z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN otrzymał nagrodę za pracę doktorską "Analiza defektów konstrukcji podpierającej w odniesieniu do stanu dynamicznego maszyny wirnikowej".

  O nagrodę mogą ubiegać się polscy badacze, którzy w roku opublikowania pracy zgłoszonej do nagrody lub ostatniej z cyklu zgłoszonych prac nie przekroczyli 45. roku życia, nie mają tytułu profesora i nie byli dotychczas wyróżnieni taką nagrodą.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  TUZ-3 – język programowania przeznaczony dla minikomputerów MKJ-25. Jest to język symboliczny – asembler, przygotowany dla tego modelu komputera. Język TUZ-3 i asembler (translator języka TUZ-3 na język maszynowy) powstały w ramach prac nad oprogramowaniem dla komputera MKJ-25 prowadzonych w zespole Instytutu Kompleksowych Systemów Sterowania Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej z Gliwic. Zespołem kierował prof. Dr inż. Stefan Węgrzyn, a w jego składzie byli między innymi: dr inż. M. Bargielski, mgr inż. A. Bober, mgr inż. J. Czapnik, mgr Inż. Z. Czech, dr inż. K. Nałęcki, mgr inż. A. Wakulicz-Deja, mgr inż. S. Wołek. prof. dr hab inż. Marek Kuna-Broniowski (ur. 1948) – polski naukowiec, profesor doktor habilitowany nauk rolniczych. 2 kwietnia 1980 roku uzyskał stopień doktora w zakresie nauk technicznych rozprawą doktorską Wpływ rozkładu dwuwymiarowego pola elektromagnetycznego na charakterystyki mechaniczne silników asynchronicznych o wirniku cylindrycznym na Politechnice Szczecińskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej uzyskał 17 czerwca 1999 roku rozprawą habilitacyjną Nowe metody prognozowania i wczesnego wykrywania chorób roślin na Akademii Rolniczej w Lublinie. 18 kwietnia 2005 roku decyzją Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora doktora habilitowanego. Mąż Izabeli Kuny-Broniowskiej, z którą ma troje dzieci: Kamila, Damiana i Agnieszkę. Krystian Kazimierz Andrzej Żymełka (ur. 1946 w Rybniku) - mgr inż. elektryk-automatyk (1970 - Wydział Automatyki Politechniki Śląskiej, specjalność Systemy Kompleksowego Sterowania), dr nauk technicznych - informatyka (1987 - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej).

  Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej – jeden z czterech wydziałów Politechniki Koszalińskiej, będący jednostką naukowo-dydaktyczną znajdującą się przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie. Dziekanem jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski. prof.zw.dr hab.inż. Bogdan Mizieliński - urodził się 4 marca 1938r. W Warszawie. Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1965 roku. Rozpoczyna karierę naukową uzyskując kolejno: w 1975r – tytuł doktora, w 1984r – doktora habilitowanego a w 2001 tytuł profesora i w 2007r profesora zwyczajnego PW.

  Jan Kosendiak (ur. 1953 we Wrocławiu) – inżynier informatyk (absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej), doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, autor ponad 50 prac naukowych i metodyczno-naukowych opublikowanych w sześciu krajach. Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego – nagroda przyznawana przez Wydział I (Nauk Społecznych) Polskiej Akademii Nauk za najlepszą publikację filozoficzną w okresie dwóch lat poprzedzających przyznanie nagrody.

  Plagiat (łac. plagium - kradzież) - skopiowanie cudzej pracy/pomysłu (lub jej części) i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. Splagiatowaną pracą może być np. obraz, grafika, fotografia, odkrycie, piosenka, wiersz, wynalazek, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni. Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  Tomasz Żyro (ur. 1955 w Warszawie) - profesor doktor habilitowany nauk politycznych i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej . Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał i obronił rozprawę doktorską: - Myślenie utopijne w amerykańskiej tradycji i współczesności społeczno-politycznej (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1986. W latach 1987-1989 był redaktorem PWN. W 1989 został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. W 1990 i 1991 w Committee on Social Thought (Chicago University). Od 1992 do 1995 był dyrektorem programowym fundacji - Instytut Polityczny. W 1995 konsultant dla Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.). W roku 2002 napisał i obronił rozprawę habilitacyjną:- Ideologia Americana. U źródeł przekonań politycznych (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od 1997 adiunkt Instytutu Nauk Politycznych UW. Aktualnie jest także profesorem zwyczajnym (tytuł odebrany w dniu 9 czerwca 2010 r. z rąk pełniacego obowiązki prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (SWPS) w Warszawie.

  Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej – jeden z czterech wydziałów Politechniki Koszalińskiej, będący jednostką naukowo-dydaktyczną znajdującą się przy ulicy Racławickiej 15-17 w Koszalinie. Jednostka powstała w 1968 roku. Dziekanem jest prof. nzw. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz.

  Michał Bohosiewicz (ur. 25 marca 1914 w Banila (Rumunia), zm. 30 czerwca 1998) – polski lekarz weterynarii, toksykolog . Edukację rozpoczął jeszcze w Rumunii, tam ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. W 1933 r. rozpoczął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Był zmuszony do ich przerwania z powodu choroby, jak również rozpoczętej wojny. W 1939 r. zmobilizowany został do armii rumuńskiej, gdzie pełnił służbę w formacjach weterynaryjnych do 1944 r. W 1946 r. został repatriowany do Polski gdzie dostał się na ostatni rok studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1948 r. Już w 1947 r. rozpoczął pracę w Katedrze Farmakologii, w roku 1962 obronił pracę habilitacyjną z zakresu toksykologii weterynaryjnej, a w 1972 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W roku 1963 został mianowany kierownikiem Zakładu Toksykologii. Specjalizował się w toksykologii weterynaryjnej, głównie w laboratoryjnej diagnostyce zatruć, był współorganizatorem laboratorium toksykologicznego w katedrze które do 1960 r. było jedyną tego typu placówką w Polsce. Autor i współautor 141 prac doświadczalnych i kazuistycznych, twórca podręcznika Toksykologia weterynaryjna. Był promotorem 3 doktoratów, opracował 14 recenzji prac doktorskich i 3 recenzje prac habilitacyjnych. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Jarosław Daszkewycz (ur. 13 grudnia 1926 we Lwowie, zm. 25 lutego 2010) - ukraiński historyk, mediewista. Urodził się jako syn Romana Daszkewycza, generała armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i Ołeny Stepaniw. W 1949 roku ukończył wydział filologiczny Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego. 10 grudnia 1949 roku został aresztowany jako: syn znanej ukraińskiej nacjonalistki, byłej sotnik strzelców galicyjskich Ołeny Stepaniw oraz za posiadanie i kolportaż kontrrewolucyjnej literatury. Poby w wiezieniu trwał do 1956 roku. W 1957 roku pracował jako bibliograf na Wydziale Historii Ukrainy w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Nauk ZSRR. W 1963 obronił pracę kandydata nauk w Erywaniu (Kolonie ormiańskie na Ukrainie w świetle źródeł i literatury od XV do XIX wieku). Od 1980 do 1990 roku był bez pracy. Publikował artykuły z zakresu źródłoznawstwa w czasopismach naukowych wydawanych w Moskwie, Warszawie, Erywaniu, na Harvardzie i w Paryżu. W 1988 roku jego wystąpienie w czasie dyskusji o Mychajle Hruszewskimw kijowskim klubie Spadszczyna wywołało burzę oklasków. Dopiero w 1990 roku został przywrócony do pracy w Instytucie Nauk Społecznych (obecnie Instytut Ukrainoznawstwa). W 1994 roku Daszkewycz otrzymał tytuł doktora nauk za całokształt dorobku naukowego. W roku 1995 został rehabilitowany jako ofiara represji politycznych. Autor ponad tysiąca prac naukowych. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

  Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker. Wydział Chemiczny to jeden z dziewięciu wydziałów Politechniki Gdańskiej kształcący w zakresie nauk technicznych i przyrodniczych.

  Jan Tadeusz Szargut (ur. 9 września 1923 we Lwowie) – polski inżynier, specjalista w zakresie energetyki i termodynamiki, profesor nauk technicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, dziekan Wydziału Mechanicznego–Energetycznego Politechniki Śląskiej w latach 1960–1963 oraz dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w latach 1971–1993. Prof. inż. Antoni Biegus jest pracownikiem naukowym Katedry Konstrukcji Metalowych Politechniki Wrocławskiej. Jest z nią związany jest od 1971 roku, kiedy to ukończył studia budowlane i uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego.

  Dodano: 08.12.2011. 14:19  


  Najnowsze