• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania pokazują, że zanieczyszczenie powietrza obniża zdolności umysłowe dzieci

  11.05.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań sugerują, że na zdolności poznawcze dzieci może mieć wpływ ekspozycja matki na działanie zanieczyszczonego powietrza. Badania przeprowadzone w Krakowie, Polska, pod kierunkiem Columbia Center for Children's Environmental Health (CCCEH) w Nowym Jorku, USA potwierdzają wcześniejsze odkrycia dokonane w ramach podobnych badań przeprowadzonych zeszłego roku w Nowym Jorku. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Environmental Health Perspective, dostarczają dalszych dowodów na wpływ zanieczyszczeń w powietrzu miejskim na zdrowie człowieka.

  W ramach badań sprawdzano, czy dzieci wystawione na oddziaływanie wysokich stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) wykazywały się słabszymi umiejętnościami myślenia i rozumowania. WWA są uwalniane do atmosfery w czasie spalania paliw kopalnych na potrzeby transportu i ogrzewania oraz produkcji energii.

  Badania objęły 214 dzieci urodzonych w latach 2001-2006 w Krakowie, drugim co do wielkości mieście w Polsce. Wszystkie badane dzieci miały zdrowe, niepalące matki, które w czasie ciąży nosiły w plecakach osobiste wskaźniki kontrolne powietrza mierzące poziom zanieczyszczeń. W ramach badań od matek pobrano również próbki krwi i poproszono je o wypełnienie ankiet.

  Jako medianę przyjęto zanieczyszczenie powietrza na poziomie 17,96 nanogramów (1 nanogram odpowiada 1 milionowej grama) na metr sześcienny. Wyższe poziomy były klasyfikowane jako wysoka ekspozycja, a niższe jako niska ekspozycja.

  Po urodzeniu dzieci były monitorowane do piątego roku życia, w którym przeprowadzono test o nazwie Test Kolorowych Matryc Progresywnych Ravena (CPM), mierzący zdolność myślenia i opracowany dla dzieci od wieku pięciu lat wzwyż. Uwzględniono również inne czynniki możliwie przyczyniające się do niskiego poziomu zdolności poznawczych, takie jak stężenie ołowiu, oddziaływanie dymu papierosowego czy poziom wykształcenia matki.

  Naukowcy odkryli, że dzieci wystawione na wysokie stężenia WWA cechowały się znacząco słabszymi zdolnościami rozumowania i myślenia w testach w porównaniu do dzieci narażonych na minimalną ekspozycję.

  "Wpływ na inteligencję był porównywalny z tym, jaki zaobserwowano u dzieci z Nowego Jorku wystawionych w okresie prenatalnym na te same zanieczyszczenia powietrza" - wyjaśnia współautor, profesor Frederica Perera, Dyrektor CCCEH przy Wydziale Mailman School of Public Health Uniwersytetu Columbia. "Odkrycia budzą niepokój, ponieważ IQ (iloraz inteligencji) jest istotnym prognostykiem przyszłych postępów w nauce, a WWA są powszechne w środowiskach miejskich na całym świecie."

  W wypowiedzi na temat wyników badań, naczelna autorka dr Susan Edwards stwierdza: "Wyniki powiększają łączny korpus opublikowanych dowodów na powiązanie poziomu zanieczyszczenia otaczającego powietrza z negatywnym wpływem na zdrowie dzieci i są bezsprzecznie istotne dla sektora publicznej opieki zdrowotnej."

  CCCEH doszło do podobnych wniosków po przeprowadzeniu w 2009 r. testu na grupie niepalących kobiet pochodzenia afroamerykańskiego i dominikańskiego.

  "Zanieczyszczenie powietrza nie zna granic" - mówi Linda Birnbaum, Dyrektor Narodowego Instytutu Nauk Zdrowia Środowiskowego, który sfinansował ostatnie badania. "Naukowcy na całym świecie odkrywają, że zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla rozwoju dzieci."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Monitoring powietrza atmosferycznego – monitoring, pozwalający uzyskać dane o stężeniach składników powietrza (np. ozon, CO2) – w tym zanieczyszczeń – na określonym obszarze (skala lokalna, regionalna, krajowa, globalna). W przypadku zanieczyszczenia powietrza bierze się pod uwagę wzajemnie uzupełniające się wyniki kontroli emisji (ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery) i imisji (aktualne stężenia zanieczyszczeń). Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli. Smog (ang. fog intensified by smoke, mgła wzmocniona przez dym) – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.

  Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (początkowo „Ochrona Powietrza”) – polski kwartalnik (początkowo dwumiesięcznik) wydawany od 1967 roku poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom i urządzeniom do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i ilości odpadów, metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska, procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów lub problemom zarządzania środowiskowego. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza – wartości emisji zanieczyszczeń, odniesione do jednostkowej ilości surowca, przetwarzanego w instalacji określonego rodzaju, lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu.

  Filtr sprężonego powietrza: Filtr sprężonego powietrza – urządzenia ciśnieniowe przeznaczone do usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń z powietrza wytwarzanego przez sprężarkę. Filtry te występują w czterech podstawowych rodzajach: pyłowe, koalescencyjne, węglowe i sterylne.
  Linowy plac zabaw – tzw. linarium, jest to wydzielone miejsce przeznaczone do zabawy i rekreacji dzieci (najczęściej starszych - powyżej 5 lat), na którym dominują struktury z połączonych ze sobą specjalnych lin, rozwijające spryt i kreatywność. Przyczyniają się one znacząco do rozwoju fizycznego dzieci.

  Kompleks Medei – podświadoma wrogość matki wobec swych dzieci, połączona z mimowolnym pragnieniem ich śmierci, uwarunkowana potrzebą zemsty na ojcu dzieci. Animizm (łac. anima) – cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie "duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom. Jest to cecha charakteryzująca dzieci w początkowym okresie wczesnego dzieciństwa lat (zdaniem Jeana Piaget w okresie wyobrażeń przedoperacyjnych (inteligencji reprezentującej)). Piaget (1973) sugerował, że dzieci posiadają tę cechę w wieku 2-4 lat, jednakże Subbotsky (2000) podsumował, że dzieci nawet do 6 roku życia mogą wykazywać animizm.

  Polish Journal of Environmental Studies – polski dwumiesięcznik wydawany w języku angielskim od 1996 r., poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska (atmosfera, hydrosfera, gleba, materiały biologiczne), procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w środowisku, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów i rekultywacji gruntów lub problemom zarządzania środowiskowego. Publikowane są:

  Tło zanieczyszczeń powietrza (niem. Vorbelastung, ang. basic levels of pollution, background level of pollution) – zawartość gazów lub pyłów w zanieczyszczonym powietrzu atmosferycznym, określana jako wartość średnia odniesiona do roku. Jest wyznaczana przede wszystkim dla tych zanieczyszczeń, dla których ustalono dopuszczalne wartości stężeń.

  Slender Man (z ang. smukły mężczyzna) – miejska legenda traktująca o tajemniczej postaci pojawiającej się niespodziewanie i budzącej przerażenie wśród dzieci lub ujawniającej się na zdjęciach. Znany jest również pod pseudonimem Slender. Skala Denver, The Denver Developmental Screening Test (DDST) – powszechnie używany test skyningowy wykorzystywany do wyszukiwania zaburzeń na tle rozwoju psychoruchowego u dzieci w wieku przedszkolnym. Test został skonstruowany przez Williama K. Frankenburga i po raz pierwszy wprowadzony przez Josiah B. Dobbs’a w 1967 roku. Zrewidowany Test Denver (DENVER II), który służy ocenie dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 5 roku życia, jest obecnie sprzedawany przez Denver Developmental Materials, Inc., w Denver w stanie Colorado.

  Profil psychoedukacyjny, PEP – test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Dla osób powyżej 12 roku przeznaczony jest profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP). Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności niemieckiej. Według szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci.

  Standardy zapachowej jakości powietrza – wartości określające poziom uciążliwości niepożądanych zapachów powietrza atmosferycznego, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu. Ochrona zapachowej jakości powietrza jest elementem opieki zdrowotnej, zgodnie z definicją zdrowia, sformułowaną przez WHO w roku 1948 – odrzucającą postrzeganie zdrowia i choroby wyłącznie w kategoriach biologiczno-medycznych, a przywiązującą wagę do wymiaru psychicznego i społecznego (w kolejnych latach wprowadzono bardziej rozbudowane pojęcie „dobrostanu”). Co ty na to, tato? – oryginalna nazwa "Parental Control", amerykański program rozrywkowy o zdesperowanych rodzicach szukających nowych partnerów życiowych dla swoich pociech. Ponieważ dotychczasowi partnerzy ich dzieci nie do końca im odpowiadają i jedynym sposobem na pozbycie się tej drugiej osoby jest podsunięcie synowi/córce ciekawych nowych osób, które być może zdołają zainteresować ich dzieci na tyle, że te zdecydują się porzucić dla nich swojego dotychczasowego partnera/partnerkę. Wyboru nowej miłości dokonują zarówno ojcowie, jak i matki. Potem oni i dotychczasowa dziewczyna/chłopak ich pociechy podglądają i komentują poszczególne randki ich synów lub córek z potencjalnymi kandydatkami i kandydatami na przyszłych partnerów, nie szczędząc kąśliwych komentarzy na temat kandydatów. Pod koniec programu dzieci wybierają, z kim mają zostać: z dotychczasowym partnerem czy z nowo poznaną osobą.

  M. in. USEPA i CDC uznały zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych za jedno z pięciu najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Badania zainicjowane przez NASA w latach 70. XX wieku pokazały, że popularne rośliny doniczkowe posiadają potencjał oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wykorzystanie doświadczeń NASA oraz późniejszych zespołów badawczych pozwoliło na stworzenie listy roślin oczyszczających powietrze w pomieszczeniach. Jak pokazały doświadczenia, niektóre mechaniczne systemy oczyszczania powietrza mogą zwiększać stężenie szkodliwych związków jak ozon, dlatego rośliny stanowią korzystniejsze rozwiązanie. Łysienie u dzieci – dolegliwość chorobowa występująca u niemowląt bądź dzieci starszych. Choroba ujawnia się w okresie dzieciństwa. Najczęściej występującą formą łysienia u dzieci jest wypadanie włosów kwalifikowane do stanu łysienia plackowatego. Wyróżniona została również oddzielna jednostka chorobowa znana pod nazwą hypotrichosis simplex.

  Dodano: 11.05.2010. 20:12  


  Najnowsze