• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania słuchu, wzroku i mowy we wspólnej Europie

  27.06.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Warszawie podpisano porozumienie między krajami Unii Europejskiej, dotyczące wprowadzenia badań słuchu, wzroku i mowy wśród dzieci w wieku szkolnym. Wprowadzenie tych badań ma być priorytetem rozpoczynającej się 1 lipca polskiej prezydencji.  "Podczas prezydencji będziemy ambasadorem wszystkiego, co dobre zaczęło się pod kierunkiem pana prof. Henryka Skarżyńskiego" - mówiła minister zdrowia, Ewa Kopacz - "Ale też będziemy chcieli zarazić wszystkich ideą badań przesiewowych - tym, że warto badać dzieci - zwłaszcza w wieku przedszkolnym i szkolnym - a potem skutecznie leczyć. To daje im szansę na lepszy rozwój intelektualny, na lepsze życie lepszą pozycję społeczną. Jako pediatra, chciałabym tego dla wszystkich dzieci. Warto inwestować w młodych ludzi".

  Do podpisania porozumienia doszło podczas kongresu EFAS (European Federation of Audiology Societies), organizacji, której zadaniem jest międzynarodowa współpraca dotycząca leczenia zaburzeń słuchu. Dziesiąty kongres EFAS odbywa się w Warszawie przy okazji 15. rocznicy powstania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

  Stworzony przez prof. Henryka Skarżyńskiego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął działania w zakresie badań przesiewowych prawie 18 lat temu. W latach 1995-98, we współpracy z 70 różnymi krajowymi placówkami medycznymi opracowano standard prowadzenia badań słuchu u noworodków w skali powszechnej. W latach 1999 i 2000 Instytut przeprowadził pilotażowy program wykrywania wad słuchu i mowy na podstawie populacji 5 600 dzieci w wieku szkolnym z 82 szkół na terenie całego kraju.

  Zaburzenia słuchu, wzroku i mowy są jedną z głównych przyczyn opóźnień w nauce, trudności w nabywaniu umiejętności językowych, inteligencji oraz w efektywnym komunikowaniu się z otoczeniem - w szkole i poza nią. Jak wynika z badań prowadzonych od lat przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z jednostkami naukowymi z Polski oraz innych krajów, co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem, co trzecie wykazuje problemy ze wzrokiem, co czwarte ma zaburzenia artykulacji. Alarmujący jest fakt, że 60 proc. rodziców dzieci, u których stwierdzono niedosłuch nie było świadomych istnienia problemu.

  Jednym z najskuteczniejszych narzędzi pozwalających na wczesne rozpoznawanie dzieci zagrożonych trudnościami w uczeniu się z powodu zaburzeń słuchu, wzroku i mowy są powszechne badania przesiewowe. Dzięki nim można podjąć właściwą terapię - najpóźniej w momencie rozpoczęcia nauki w szkole.

  Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej stwarza niepowtarzalną okazję do zaprezentowania na forum instytucji unijnych i rządów Państw Członkowskich polskich doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie organizacji programów badań przesiewowych na dużą skalę, a także do dyskusji na temat problemu zaburzeń komunikacyjnych u dzieci. Zgłoszony przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, we współpracy z Departamentem Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, temat "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi" został przyjęty, jako integralna część priorytetu "Zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy".

  W trakcie półrocznej prezydencji dużo uwagi poświęcone zostanie zastosowaniu innowacyjnych technologii i telemedycyny w leczeniu zaburzeń komunikacyjnych, a także współpracy w ramach tworzenia europejskich centrów referencyjnych.

  PAP - Nauka w Polsce

  pmw/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Alalia - rozwojowe zaburzenie mowy, powstające w wyniku uszkodzenia struktur korowych mózgu jeszcze przed opanowaniem mowy, z zachowaniem prawidłowego słuchu. Akustyka fizjologiczna – drugi obok psychoakustyki dział akustyki słuchu. Przedmiotem badań akustyki fizjologicznej jest poznanie praw rządzących pracą układu słuchowego.

  Henryk Skarżyński (ur. 3 stycznia 1954 w Rosochate-Kościelne) – polski lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Psychologia słuchu (dawniej psychologia dźwięku) - dziedzina psychologii oraz muzykologii systematycznej mocno powiązana z psychologią muzyki oraz fizjologią głosu i słuchu. Zajmuje się ona zagadnieniami wykorzystywania zmysłu słuchu w postrzeganiu oraz interpretacji informacji.

  Próba Webera (ang. Weber test) – subiektywna metoda badania słuchu polegająca na przyłożeniu wprawionego w drgania stroika do czoła lub szczytu czaszki pacjenta. Zadaniem chorego jest określenie w którym uchu dźwięk słyszany jest głośniej. W przypadku zdrowych badanych dźwięk słyszany jest jednakowo w obu uszach. Badanemu z przewodzeniowym uszkodzeniem słuchu dźwięk wyda się głośniejszy w chorym uchu. Dzieje się tak ponieważ ucho to nie słyszy dźwięków otoczenia i może skupić się wyłącznie na odbiorze dźwięków przewodzonych drogą kostną. Taka sytuacja może być nawet uzyskana eksperymentalnie poprzez zatkanie jednego ucha palcem. Natomiast chory z odbiorczym uszkodzeniem słuchu będzie lepiej słyszał stroik w uchu zdrowym. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Niedosłuch (łac. hypoacusis) – zaburzenie ze strony narządu słuchu polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków. Częstość występowania niedosłuchu rośnie z wiekiem: Audiometria tonalna (ang. Pure Tone Audiometry, PTA) – jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu.

  Głuchoślepota – równoczesne, poważne uszkodzenie słuchu i wzroku. Osoba głuchoniewidoma ma duże trudności w poruszaniu się i komunikowaniu z otoczeniem. Korzysta z pomocy przewodnika, używa np. alfabetu Lorma.

  Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego – placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu mieszcząca się przy placu Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie.

  Neuropatia słuchowa - inaczej: zaburzenie synchronizacji neuronalnej; jedna z postaci pozaślimakowych zaburzeń słuchu, która w znaczny sposób ogranicza korzyści z używania aparatów słuchowych. Neuropatię słuchową można rozpoznać u pacjentów,u których obserwuje się nieprawidłowości zapisu wywołanych potencjałów słuchowych pnia mózgu (ABR) i brak odruchów strzemiączkowych w audiometrii impedancyjnej mimo rejestracji otoemisji akustycznych. Pacjenci z tym zaburzeniem mają duże trudności z rozumieniem mowy, szczególnie w hałasie. Wyrównanie głośności lub objaw wyrównania głośności zwany inaczej efektem wyrównania głośności (ang. loudness recruitment) – jest to zjawisko fizjologiczne występujące w przypadku uszkodzenia słuchu, związane z szybszym przyrostem odczuwanej głośności wraz ze wzrostem natężenia bodźca akustycznego, niż w uchu prawidłowo słyszącym. Termin wyrównanie głośności został wprowadzony przez Edmunda Fowlera w 1937 roku.


  Wojskowy Instytut Prawniczy - instytut utworzony w 1961. W 1970 przekształcony w Zakład Prawa Wojennego i Wojskowego Instytutu Badań Społecznych Wojskowej Akademii Politycznej. Instytut działalność naukowo-badawczą w zakresie prawa wojskowego. Organizował pomoc naukową w szkoleniu oficerów wojskowej służby sprawiedliwości, m.in. w formie seminariów doktoranckich w ramach współpracy z wydziałami prawa niektórych uniwersytetów oraz poprzez popularyzację i nauczanie prawa w wojsku. WIP współpracował z niektórymi placówkami naukowymi w kraju i za granicą. Siedziba instytutu znajdowała sie przy ul. Stefana Banacha 2 w Warszawie. Audiometria impedancyjna – metoda audiometrii obiektywnej, opierająca się na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężeniu błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania słuchu.

  Audiometr – (łac. audio → słyszę, gr. metréō → mierzę) urządzenie akustyczne służące do diagnostyki zaburzeń organicznych narządu słuchu.

  Dodano: 27.06.2011. 00:19  


  Najnowsze