• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania unijne potwierdzają, że ludzie wolą słuchać prawym uchem

  25.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy mają świadomość, że ludzie wolą słuchać prawym, a nie lewym uchem. Niemniej ich wnioski zawsze opierały się na kontrolowanych badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, a nie naturalnych. W tym miejscu do akcji wchodzi finansowany ze środków unijnych zespół włoskich naukowców, którzy zrealizowali trzy projekty badawcze dotyczące wiodącego ucha człowieka, obserwując interakcje społeczne w hałaśliwym otoczeniu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Naturwissenschaften grupy Springer.

  Badania stanowią część projektu EDCBNL (Ewolucja i rozwój kognitywnej, behawioralnej i neuronowej lateralizacji), finansowanego ze środków unijnych na kwotę 2,49 mln EUR z programu "Integracja i umacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej".

  W ramach serii trzech badań, dr Luca Tommasi i Daniele Marzoli z Uniwersytetu im. Gabriele d'Annunzio w Chieti-Pescara we Włoszech wykazali, że naturalne skłanianie się ku jednej stronie ujawnia się każdego dnia w zachowaniu człowieka.

  Poprzednie badania wykazały, że prawe ucho dominuje w przypadku podania bodźca werbalnego. Naukowcy twierdzą, że dzieje się tak z powodu dominacji lewej półkuli mózgu w przetwarzaniu informacji werbalnej. Ostatnie badania potwierdzają to, o czym naukowcy zasadniczo wiedzieli od dawna.

  Dr Tommasi i Daniele Marzoli skoncentrowali swoje badania na wiodącym uchu w interakcjach społecznych mających miejsce w klubach nocnych. Pierwsze badanie objęło łącznie 286 bywalców nocnych klubów, których 72% interakcji (tj. prowadzenie rozmów przy głośnej muzyce w tle) kierowanych było do prawego ucha słuchacza.

  W drugim badaniu eksperymentator (osoba przeszkolona i wstępnie poinstruowana, ale nieznająca osób badanych) zagadywał do gości klubów nocnych, w sumie 160 (80 kobiet i 80 mężczyzn). Stojąc naprzeciwko interlokutora mamrotał niesłyszalne, nic nieznaczące wypowiedzi typu "babababa" i utrzymywał kontakt wzrokowy. Ponadto osobom, których nie widziano z papierosem było zadawane pytanie "Czy masz papierosy?". Wyniki pokazały, że 58% nadstawiło prawe ucho, a 42% lewe, przy wyraźnej preferencji prawego ucha wśród kobiet. Nie wykazano związku między liczbą uzyskanych papierosów, a uchem, do którego została wypowiedziana prośba.

  W ramach trzeciego badania eksperymentator poprosił o papierosa w sumie 176 gości klubów nocnych. Prośba była wypowiadana do prawego lub lewego ucha. Wyniki pokazały, że osoby, które wysłuchały prośby prawym uchem częściej oferowały papierosy w porównaniu do tych, które wysłuchały jej lewym uchem.

  "Poprzednie badania nie wykazały wpływu strony interakcji na skłonność badanych do spełnienia prośby eksperymentatora" - powiedzieli naukowcy. "Ten fakt może wynikać ze szczególnej sytuacji, w jakiej uczestnicy zostali postawieni: spontanicznie nadstawiali mówiącemu jedno ucho. W ostatnim badaniu przeprowadzonym w dyskotece celowo wybieraliśmy ucho, do którego wypowiadana była prośba, zakładając że skierowanie niespodziewanej prośby przez obcą osobę do lewego albo prawego ucha wywrze silny wpływ na reakcję osoby badanej."

  Według naukowców wyniki pierwszego badania stanowią "ekologiczną ilustrację sensoryczno-motorycznej lateralizacji w czasie koordynacji społecznej, będącą behawioralną konsekwencją" specjalizacji lewej półkuli mózgu w przetwarzaniu języka.

  Wykorzystując w drugim badaniu quasi-eksperymentalny model, naukowcy również byli w stanie potwierdzić wiodącą rolę prawego ucha w słuchaniu. Co zaś się tyczy trzeciego badania, w którym prośba o papierosa była wyraźnie kierowana do prawego lub lewego ucha, wynik uzyskany przez naukowców wydaje się być w zgodzie z teorią wartościowości, "sugerującą zróżnicowaną specjalizację prawej lub lewej półkuli, odpowiednio w negatywnych i pozytywnych emocjach".

  Mówiąc krótko, skompilowane wyniki potwierdzają przewagę prawego ucha/lewej półkuli w komunikacji werbalnej i dystynktywną specjalizację dwóch półkul mózgu w zachowaniach związanych z nawiązywaniem kontaktu bądź unikaniem go.

  "Nasze badania potwierdzają koncepcję wspólnego pochodzenia - tak w przypadku człowieka, jak i innych gatunków - lateralnego zachowania w czasie interakcji społecznych, nie tylko w komunikacji werbalnej specyficznej dla gatunku, ale również w reakcjach emocjonalnych" - stwierdzili naukowcy.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Czasopismo Naturwissenschaften
  http://www.springerlink.com/content/0028-1042

  EDCBNL
  http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP6_PROJ&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY=0122112967b2:8527:4a9bcc21&RCN=81574

  Źródło danych: Czasopismo Naturwissenschaften
  Referencje dokumentu: Marzoli, D., Tommasi, L. (2009) Side biases in humans (Homo sapiens): three ecological studies on hemispheric asymmetrics. Naturwissenschaften, publikacja internetowa z dnia 20 czerwca 2009 r. DOI 10.1007/s00114-009-0571-4.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Otalgia (z łac.) – objaw polegający na "bólu ucha bez choroby ucha". Związany jest on z bogatym unerwieniem ucha. Choroby innych narządów głowy i szyi poprzez wspólne unerwienie mogą objawiać się bólem ucha. Otalgia może być objawem banalnych patologii w zakresie głowy i szyi, ale też groźnym objawem, sugerującym obecność nowotworu. Instrukcja maskująca: Podczas eksperymentu prowadzonego w naukach społecznych konieczne jest niekiedy wprowadzenie osób badanych w błąd, ponieważ wiedza co do rzeczywistego celu eksperymentu mogłaby w istotny w sposób wpłynąć na zachowania badanych i zniekształcić wyniki lub zupełnie uniemożliwić przeprowadzenie badania. Na przykład gdyby osoby badane wiedziały, że eksperyment dotyczy ich posłuszeństwa, mogłyby celowo i nienaturalnie zachowywać się jak indywidualiści.

  Przetoka perylimfatyczna lub przetoka przychłonkowa (łac. fistula perilymphatica) - to połączenie pomiędzy płynami ucha wewnętrznego a uchem środkowym. Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.

  Otoskopia, wziernikowanie ucha – jest to badanie fizykalne ucha, w którym ocenia się przewód słuchowy zewnętrzny i pośrednio ucho środkowe przez ocenę błony bębenkowej. W przypadku perforacji błony bębenkowej ogląda się też zawartość jamy bębenkowej. Próba Webera (ang. Weber test) – subiektywna metoda badania słuchu polegająca na przyłożeniu wprawionego w drgania stroika do czoła lub szczytu czaszki pacjenta. Zadaniem chorego jest określenie w którym uchu dźwięk słyszany jest głośniej. W przypadku zdrowych badanych dźwięk słyszany jest jednakowo w obu uszach. Badanemu z przewodzeniowym uszkodzeniem słuchu dźwięk wyda się głośniejszy w chorym uchu. Dzieje się tak ponieważ ucho to nie słyszy dźwięków otoczenia i może skupić się wyłącznie na odbiorze dźwięków przewodzonych drogą kostną. Taka sytuacja może być nawet uzyskana eksperymentalnie poprzez zatkanie jednego ucha palcem. Natomiast chory z odbiorczym uszkodzeniem słuchu będzie lepiej słyszał stroik w uchu zdrowym.

  Zapalenie ucha (łac. otitis) – ogólne określenie na różne stany zapalne ucha. W zależności od zajętej części anatomicznej ucha wyróżnia się: Okienko owalne inaczej okienko przedsionka (łac. fenestra ovalis, fenestra vestibuli) – struktura anatomiczna w obrębie ucha, pokryta błoną stykającą się bezpośrednio ze strzemiączkiem. Prowadzi z ucha środkowego do przedsionka. Ułatwia przenoszenie drgań z ucha środkowego do wnętrza ślimaka. Drgania przenoszone są do schodów przedsionka, czyli zewnętrznej komory ślimaka.

  Peter Wagner - niemiecki teoretyk społeczny. Jego badania skupiają się na teorii społecznej oraz politycznej filozofii współczesnej Europy. Prowadzi badania z dziedziny historii nauk społecznych.

  Technika stopa-w-drzwi – nazwa techniki manipulacji w psychologii społecznej. Można ją streścić następująco: "Chcesz, żeby ktoś spełnił twoją właściwą prośbę, to poprzedź ją inną malutką prośbą, która na pewno zostanie spełniona". Prawdopodobieństwo spełnienia właściwej prośby po zastosowaniu "stopy w drzwi" rośnie.

  Objaw przetokowy, inaczej reakcja mechaniczna przedsionka - jest to objaw, który może być wywołany na skutek połączenia (przetoki) pomiędzy uchem środkowym, a uchem wewnętrznym. Polega on na reakcji przedsionkowej (układu równowagi) na skutek zmian ciśnienia w uchu zewnętrznym, przy istniejącej perforacji błony bębenkowej. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Ucho Mozarta – mała anomalia ucha zewnętrznego, polegająca na poszerzeniu i rozciągnięciu do tyłu górnej części małżowiny (zrośnięciu się grobelki ucha z obrąbkiem). Nie pociąga za sobą żadnych następstw i jako izolowana wada stanowi ledwo zauważalny defekt kosmetyczny. Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) – założona w 1994 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca badaczy opinii jako osoby indywidualne (w przeciwieństwie do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku skupiającej pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku). PTBRiO reprezentuje interesy badaczy wobec instytucji publicznych i władz polskich oraz promuje i upowszechniania informacje dotyczące badania opinii i rynku. PTBRiO podejmuje różne działania mające na celu przestrzeganie standardów metodologicznych i etyki zawodu badacza, organizuje współpracę i wymianę informacji w środowisku badaczy rynku i opinii, opracowuje na prośbę ESOMAR coroczne raporty na temat rynku badawczego w Polsce, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje.

  Dodano: 25.06.2009. 15:11  


  Najnowsze