• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania wykazują, że krótkie okresy aktywności mają ogromny wpływ na zdrowie dzieci

  13.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wyniki nowych badań brytyjskich sugerują, że częste, krótkie okresy aktywności są tak samo zbawienne dla zdrowia dzieci jak dłuższe ćwiczenia. Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie International Journal of Pediatric Obesity, sugerują, że dzieci należy zachęcać do częstych, krótkich okresów aktywności. Dobrą wiadomością jest naturalna skłonność dzieci do zachowywania się w ten sposób.

  Większość wytycznych dotyczących aktywności fizycznej zaleca, aby dzieci miały jej co najmniej 60 minut dziennie, od umiarkowanej do intensywnej. Jednak podczas gdy niektórzy twierdzą, że aktywność powinna być skumulowana w sesjach od 5 do 10 minut, inni są zdania, że wystarczy, jeśli jest rozłożona na krótkie okresy trwające poniżej 5 minut.

  W rzeczywistości wyniki badań pokazują, że dzieci w wieku od 6 do 10 lat rzadko pozostają aktywne dłużej niż 5-10 minut, a średnia długość okresów wzmożonej aktywności wynosi około 20 sekund.

  Celem ostatnich badań było sprawdzenie wpływu częstotliwości, intensywności i długości wzmożonych okresów aktywności na zdrowie dzieci. W tym celu naukowcy wyposażyli 47 chłopców w wieku od 8 do 10 lat w urządzenia elektroniczne zwane przyspieszeniomierzami. Większość chłopców była w dobrej kondycji i mieściła się w prawidłowym zakresie wagi.

  Dzieci nosiły urządzenia przez siedem dni, w ciągu których naukowcy, sekunda po sekundzie, gromadzili dane na temat ich poziomu aktywności. Naukowcy zmierzyli również obwód pasa chłopców, wydolność oddechową oraz funkcję mikronaczyniową (wczesny wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego).

  Badania wykazały ścisłą zależność między częstotliwością krótkich okresów aktywności (tj. trwających poniżej czterech sekund) a zdrowiem, podobnie jak zależność między dłuższymi okresami wzmożonej aktywności (tj. powyżej pięciu minut) a zdrowiem.

  "Nasze badania sugerują, że aktywność fizyczna wiąże się ze zdrowiem niezależnie od tego, czy kumuluje się w krótkich czy dłuższych okresach aktywności" - wyjaśniła Michelle Stone, kierownik badań z Uniwersytetu Exeter. "Poprzednie badania wykazały, że dzieci są naturalnie bardziej skłonne do krótkich okresów biegania, skakania i zabawy z piłką, i raczej nie utrzymują aktywności dłużej niż pięć lub więcej minut. Widać to zwłaszcza w przypadku zajęć, które z natury swojej rzeczy są bardziej intensywne.

  "Jeżeli kolejne badania potwierdzą nasze odkrycia, lepiej będzie zachęcać małe dzieci do zachowań, które są dla nich naturalne, aniżeli starać się zmuszać je do dłuższych ćwiczeń" - dodała. "To może być użyteczny sposób na zwiększenie przyjemności i zrównoważonej zdrowej aktywności fizycznej w dzieciństwie."

  "Wyniki badań nie pozwalają na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego, niemniej po raz pierwszy powiązano krótkie okresy naturalnie występującej aktywności u małych dzieci z funkcją mikronaczyniową" - dodał Roger Eston, również z Uniwersytetu Exeter. "Wyniki badań wzbogacają naszą wiedzę na temat możliwej zależności między naturalnie występującą sporadyczną aktywnością fizyczną a zdrowiem naszych dzieci."

  Naukowcy wezwali do dalszych badań nad wpływem sporadycznych ćwiczeń na zdrowie w dłuższej perspektywie, co powinno pomóc w określeniu, czy różnice we wzorcach aktywności dzieci są przyczyną czy skutkiem dobrego zdrowia. Zasugerowali również porównanie między chłopcami a dziewczętami.

  Wyniki takich badań mogłyby posłużyć do kształtowania wytycznych dotyczących poziomu aktywności w dzieciństwie, dzięki którym dzieci byłyby zachęcane do bycia aktywnym ruchowo w sposób, który ma największy wpływ na ich zdrowie.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Uniwersytet Exeter:
  http://www.exeter.ac.uk

  International Journal of Pediatric Obesity:
  http://www.informaworld.com/ijpo

  Źródło danych: Uniwersytet Exeter; International Journal of Pediatric Obesity
  Referencje dokumentu: Stone, M.R. et al. (2009) The pattern of physical activity in relation to health outcomes in boys. International Journal of Pediatric Obesity. Publikacja internetowa z 3 kwietnia. DOI: 10.1080/17477160902846179.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Aktywność nasycenia – osiągana poprzez ciągłe napromieniowywanie substancji (aktywację) stała w czasie aktywność. Przyrost i ubytek jąder promieniotwórczych w stanie aktywności nasycenia są sobie równe: Skażenie promieniotwórcze – znaczny wzrost aktywności promieniotwórczej przedmiotów, organizmów żywych, budynków i wielkich obszarów, powyżej naturalnego poziomu aktywności promieniotwórczej. Nagłe zakłócenia jonosferyczne (ang. SID – Sudden Ionospheric Disturbance) – zakłócenia mocy i fazy sygnału radiowego, wynikające z wysokiej aktywności słonecznej, powodującej zwiększoną jonizację i absorpcję fal radiowych w warstwie D. Mogą prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty łączności na falach krótkich, trwającej od kilku minut do kilku godzin.

  Minimum Sporera – okres małej aktywności słonecznej, trwający od około 1420 do 1570 roku (lub 1460 - 1550). Istnienie tego minimum zostało wywnioskowane na podstawie badań obfitości izotopu węgla C w słojach drzew, którego w okresie mniejszej aktywności Słońca wytworzyło się więcej niż w innych okresach. Minimum nazwano nazwiskiem niemieckiego astronoma Gustawa Spörera, badacza plam słonecznych. Minimum Wolfa – okres małej aktywności słonecznej, trwający od około 1280 do 1340 roku. wyznaczony na podstawie szacowanych zmian liczby plam słonecznych. Podobnie jak w przypadku innych minimów, odnotowano w tym czasie niższe średnie temperatury na Ziemi. Mniejszej aktywności słonecznej przypisuje się związek z okresami chłodniejszymi na Ziemi.

  Współczynnik aktywności zawodowej informuje o stosunku osób w aktywności zawodowej (tzn. pracujących i bezrobotnych) w danym wieku (najczęściej jest to 15-64, lub 15+) do ogółu ludności w tym wieku. Minimum Landscheidta – prognozowany okres małej aktywności słonecznej, przewidziany w 1989 r. przez Theodora Landscheidta, prognozowany od około 2000 do 2060 roku, z maksimum około roku 2030. Wyznaczony został na podstawie prognozowanych kulminacji wartości różnych cykli dotyczących aktywności słonecznej. Podobnie jak w przypadku minimum Daltona mogą wystąpić w tym czasie niższe średnie temperatury na Ziemi, co znajduje echo w coraz liczniejszych publikacjach o charakterze popularnym. Obniżenie temperatury może mieć wpływ na zasięg lodowców górskich (czas reakcji lodowców średniej wielkości to 17-40 lat). Mniejszej aktywności słonecznej przypisuje się związek z okresami chłodniejszymi na Ziemi.

  Iloraz reakcji - liczba określająca ogólny stosunek stężeń molowych lub aktywności molowych substratów i produktów danej reakcji chemicznej, w danej chwili jej trwania. W przypadku reakcji przebiegających całkowicie lub częściowo w fazie gazowej, stężenia można zastąpić ciśnieniami cząstkowymi, a aktywności lotnościami czyli aktywnościami ciśnieniowymi. Współczynnik aktywności to bezwymiarowy współczynnik pozwalający przeliczyć wielkości fizyczne o charakterze stężenia obliczane na podstawie ilości substancji i wielkości układu lub ciśnienie mierzone w sposób mechaniczny na wielkości o charakterze termodynamicznym nazywane aktywnością. Dla układów idealnych (gaz doskonały, roztwór doskonały) w których nie występują (lub mogą być pominięte) oddziaływania pomiędzy parami cząsteczek, a także w przypadku układów bardzo rozcieńczonych (niskie stężenie lub ciśnienie) współczynniki aktywności są równe jedności.

  Aktywność konstytutywna receptora - zjawisko charakterystyczne dla niektórych receptorów polegające na tym, że receptor może znaleźć się w stanie aktywnym (zaktywowanym) bez obecnośći liganda aktywującego.

  Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) – pomocny w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji. Wartością dodaną do LMS jest szeroki zakres funkcjonalności.

  Dodano: 13.05.2009. 15:11  


  Najnowsze