• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CEM: 92 proc. stażystów zdało Lekarski Egzamin Państwowy

  29.02.2012. 19:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Centrum Egzaminów Medycznych ogłosiło w poniedziałek wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2012 r. Egzamin zdało 92 proc. stażystów.

  Jak poinformowało CEM, w całym kraju do egzaminu przystąpiło 2991 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 135,8 punktów, maksymalny - 176 punktów, minimalny - 43 punkty.

  230 lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200.

  Do egzaminu mogą przystępować też lekarze, którzy już wcześniej zdali LEP i uzyskali prawo wykonywania zawodu, jednak chcą ponownie zdać egzamin, aby osiągnąć wyższy wynik. W sesji wiosennej wśród 572 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 126,4 punktów (minimum - 0, a maksimum 161).

  Egzamin w sesji wiosennej odbył się 25 lutego 2012 r. w jedenastu ośrodkach CEM: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (z możliwymi do wyboru odpowiedziami).

  Zgodnie z zapisami ustawy o zawodzie lekarza ci, którzy kończą staż podyplomowy, muszą zdać LEP, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza. Do egzaminu mogą również przystępować lekarze jeszcze w trakcie odbywania stażu, którzy mają ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza.

  Lekarze, którzy nie posiadają prawa wykonywania zawodu, otrzymują po zdanym LEP odpowiednie świadectwo, na podstawie którego mogą wystąpić o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej. Do zdania LEP wymagane jest uzyskanie co najmniej 56 proc. możliwych do uzyskania punktów. Osoby, które nie osiągną tego minimum, nie otrzymują żadnego świadectwa i mają prawo do przystępowania do kolejnych egzaminów.

  Natomiast lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu nie obowiązuje próg 56 proc. punktów wymaganych do zdania egzaminu, jednak osoby, które nie osiągną tego progu, nie otrzymają świadectwa LEP (mogą wystąpić do CEM o wydanie zaświadczenia o uzyskanym wyniku).

  Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM) podlega Ministerstwu Zdrowia. Celem działalności CEM jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne.

  W lipcu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która likwiduje staż lekarski i zmienia system kształcenia medyków. MZ wyjaśniło, że zmiany obejmą dopiero osoby rozpoczynające studia 1 października 2012 r. Studenci medycyny i stomatologii będą zdawali Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy jeszcze w 2011 i 2012 r. Potem zastąpi je Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK).

  PAP - Nauka w Polsce

  bpi/ bos/ mag/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) - egzamin państwowy przeprowadzany w trakcie stażu podyplomowego lekarza, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza. Analogicznie, lekarze dentyści zdają Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK). Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) – polski egzamin medyczny, do którego przystępują lekarze dentyści, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty (zamiast pisania pracy magisterskiej). Analogicznie, lekarze zdają Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) - egzamin państwowy przeprowadzany w trakcie stażu podyplomowego lekarza, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza. Analogicznie, lekarze dentyści zdają Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP).

  Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty – rodzaj stażu zawodowego w Polsce, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim / lekarsko-dentystycznym. Odbycie stażu podyplomowego oraz pozytywne zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego są warunkami koniecznymi w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. CCIE, skrót (j. ang.) dla Cisco Certified Internetworking Expert, jest najwyższą certyfikacją dostępną od firmy Cisco. Dostępna w sześciu specjalizacjach: "Routing and Switching", "Security", "Service Provider", "Voice", "Wireless" oraz "Storage Networking". Egzamin CCIE składa się z dwóch części tj. części teoretycznej składającej się z egzaminu w formie testu wielokrotnego wyboru Written Exam ( 100 pytań), który można zdawać w ośrodkach egzaminacyjnych VUE, oraz egzaminu praktycznego tzw. laboratorium, składającego się z szeregu praktycznych ćwiczeń, tworzących przekrój różnych testowanych technologii. Egzamin można zdawać tylko w kilku ośrodkach egzaminacyjnych firmy Cisco Systems. W Europie jedynym miejscem w którym aktualnie można przystąpić do egzaminu jest biuro Cisco Systems w Diegem w Belgii. Egzamin praktyczny trwa 8,5 godzin z przerwą na lunch. Kandydat na CCIE najczęściej otrzymuje swój wynik następnego dnia z ewentualną informacją o uzyskanym numerze certyfikatu CCIE.

  Sesja egzaminacyjna (z łac. sessio − „posiedzenie”) − okres w roku akademickim, w czasie którego studenci powinni zdać egzaminy na danym wydziale uczelni wyższej. Okres ten przypada pod koniec każdego semestru w danym roku akademickim. Na koniec semestru zimowego odbywa się sesja zimowa (luty−marzec), a na koniec semestru letniego sesja letnia (czerwiec−lipiec). Po każdej z obu sesji podstawowych organizowana jest jeszcze sesja poprawkowa, podczas której studenci mogą po raz drugi przystąpić do egzaminów, z których w czasie sesji podstawowej uzyskali ocenę negatywną. Sesja egzaminacyjna jest również spotykana w szkołach policealnych. Wybór jednokrotny – wybór wykonywany poprzez pojedyncze losowanie z puli lub celowe zakreślenie jednego i tylko jednego spośród wielu dostępnych wariantów odpowiedzi np. w testach jednokrotnego wyboru podczas sprawdzianu lub egzaminu.

  United States Medical Licensing Examination (USMLE) – trzystopniowy system egzaminów weryfikujący wiedzę i umiejętności osób pragnących wykonywać zawód lekarza na terenie Stanów Zjednoczonych. Neurolog – lekarz specjalista zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego, czyli neurologią. Prawo do używania tytułu specjalisty neurologa może uzyskać lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego odbywanego pod nadzorem kierownika specjalizacji przez co najmniej pięć lat (po ukończeniu stażu podyplomowego i zdaniu lekarskiego egzaminu praktycznego). Obecnie specjalizacja z neurologii jest jednostopniowa. Przed 1999 rokiem tytuł specjalisty neurologa (specjalisty drugiego stopnia) można było uzyskać dopiero po wcześniejszym uzyskaniu tytułu lekarza neurologa (czyli ukończeniu specjalizacji pierwszego stopnia).

  Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego.

  Egzamin powszedni - (ang.: low-stakes), to egzamin, w którym znaczenie komentarza dydaktycznego jest większe niż znaczenie informacji o wyniku kształcenia.

  Ex universa theologia (łac. z całej teologii) - tradycyjna nazwa egzaminu podsumowującego studia teologiczne, obejmującego całość wykładanego materiału i uprawniającego do uzyskania podstawowego stopnia akademickiego. Egzamin TOEFL (ang. Test of English as a Foreign Language) sprawdza umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Wiele uczelni wyższych, na których językiem wykładowym jest angielski wymaga od swoich studentów, których językiem ojczystym nie jest angielski, zdania tego egzaminu. Co więcej, różnego rodzaju agencje rządowe, firmy, a także programy stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych. Wyniki egzaminu są ważne przez dwa lata. Po upływie tego czasu są one usuwane z oficjalnej bazy danych. Uczelnie wyższe zwykle biorą pod uwagę tylko ostatni wynik.

  Absolutorium (z łac. absolutorium - zwolnienie) – zwyczajowe stwierdzenie zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu. Absolutorium jako wpis w indeksie uzyskuje się po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów. Uzyskanie absolutorium jest koniecznym warunkiem przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. Egzamin doniosły (ang.: high-stakes) - to egzamin, w którym znaczenie informacji o wyniku jest większe niż znaczenie komentarza dydaktycznego.

  Egzamin maturalny – egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 roku wśród absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę").

  Dodano: 29.02.2012. 19:40  


  Najnowsze