• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chroń serce wprowadzając zdrowe zmiany w trybie życia

  09.12.2010. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Im jesteśmy starsi, tym lepiej rozumiemy, jak zmiany trybu życia wpływają na nasze samopoczucie, zwłaszcza jeżeli chodzi o utrzymanie naszego serca w dobrej kondycji. Niemniej raport Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), zaprezentowany na niedawnym Europejskim Szczycie Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych (CVD) 2010 we Francji podkreśla, że mimo "pewnych postępów, pozostają duże problemy" w naszych dążeniach do ochrony nas samych.

  W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele UE, instytucji ochrony zdrowia, stowarzyszeń krajowych, eksperci medyczni i ustawodawcy. Szczyt, który jest organizowany dwa razy w roku, ma na celu poprawić współpracę i budować zharmonizowaną strategię profilaktyki CVD w Europie.

  Istnieje wiele dowodów wskazujących na to, że CVD - wywoływane czynnikami związanymi z trybem życia, takimi jak brak ruchu, palenie tytoniu i uboga dieta - stały się epidemią. Sama medycyna nie poradzi sobie z tą epidemią - twierdzą eksperci. Wiele wystąpień w czasie szczytu koncentrowało się na działaniach, jakie UE i rządy poszczególnych krajów powinny podjąć, aby zareagować na taki stan rzeczy.

  Eksperci są przekonani, że tego problemu nie uda się rozwiązać, jeżeli wytyczne, praktyka kliniczna i strategie ochrony zdrowia publicznego nie zostaną od początku w pełni zharmonizowane. W swoim wystąpieniu na szczycie, Lars Rydén - emerytowany profesor kardiologii z Instytutu Karolinska w Sztokholmie, Szwecja i były przewodniczący ESC - podkreślił, że sprawa wymaga przedyskutowania złożonych i delikatnych kwestii oraz zaproponowania radykalnych kroków.

  "Nie ma nowych technik medycznych, które pozwalają kontrolować epidemię CVD" - mówi profesor Rydén. "ESC konsekwentnie prezentuje dane rządom i instytucjom w celu zilustrowania naglącej sytuacji. Teraz oczekujemy, że UE i inne podmioty wyjdą poza te dane, raporty i abstrakcyjne plany, podejmując długofalowy program ustawodawczy, który zadba o zdrowie publiczne."

  Profesor Ian Graham z Trinity College w Dublinie, Irlandia, który organizował wydarzenie z ramienia Europejskiego Towarzystwa Profilaktyki Sercowo-Naczyniowej i Rehabilitacji (EACPR) przy ESC, zauważył, że działania są niezbędne, choć stanowią olbrzymie wyzwanie pod względem politycznym i regulacyjnym.

  "To szokujące, że znakomitą większość z około 4 milionów zgonów w Europie każdego roku z powodu CVD można przypisać czynnikom powiązanym z trybem życia, a nie ukrytym chorobom" - podkreśla profesor Graham. "Jesteśmy gotowi wspierać UE i inne podmioty publiczne w każdy możliwy sposób, aby podjąć odważne działania."

  Dr Lars Moller z Regionalnego Biura w Europie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powiedział, że potrzebne jest podejście bardziej ukierunkowane politycznie, zważywszy na fakt, że kampanie edukacyjne oraz podnoszące świadomość nie zdały egzaminu.

  "WHO jest obecnie w trakcie przygotowywania planów działań dotyczących alkoholu i chorób niezakaźnych w celu wdrażania przyjętych strategii" - zauważa. "Takie plany dostarczają państwom członkowskim wytycznych na temat środków politycznych opartych na dowodach zmierzających do zmniejszenia brzemienia CVD i innych chorób niezakaźnych. Mogą one obejmować dotacje w celu sprzyjania zdrowym wyborom dietetycznym, zwiększenie opodatkowania, ograniczenie dostępności alkoholu i wyrobów tytoniowych oraz szersze promowanie korzyści związanych z aktywnością fizyczną."

  W swoim wystąpieniu na szczycie, Cristian Busoi, europarlamentarzysta (PPE) i członek grupy parlamentarnej ds. serca, podkreśla kroki, jakie powinny zostać poczynione w związku z czynnikami dotyczącymi trybu życia, prowadzącymi do CVD. "Przekonaliśmy się, że choroby sercowo-naczyniowe stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia publicznego" - podkreśla. "Istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia pilnych działań w celu zapobiegania tym chorobom. Czas zrobić coś więcej niż tylko mówić na ten temat. Unia Europejska, podobnie jak władze krajowe, musi podjąć konkretne działania w tym kierunku i propagować zdrowy tryb życia poprzez odpowiednie strategie w sposób skoordynowany, aby podejmowane kroki miały jak najwyższą skuteczność."

  Kraje członkowskie ESC już przyjmują Europejską Kartę Zdrowego Serca (EHHC) i wdrażają wytyczne Czwartej Wspólnej Grupy Zadaniowej (JTF). Karta EHHC została opracowana przez ESC i Europejską Sieć ds. Serca we współpracy z Komisją Europejską i Regionalnym Biurem WHO w Europie w celu zapobiegania CVD w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia". Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia. Zarządzanie ciągłością działania (ang. Business Continuity Management, BCM) jest to zbiór działań jakie podejmuje organizacja w celu zapewnienia klientom, dostawcom i regulatorom dostępności jej krytycznych funkcji biznesowych (do których ten dostęp mieć powinni) w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zarządzanie ciągłością działania nie jest procesem realizowanym w czasie katastrofy lecz odnosi się do czynności wykonywanych codziennie, mających na celu zapobieganie (ograniczanie ryzyka) wystąpienia sytuacji awaryjnej oraz utrzymywaniu gotowości do natychmiastowej reakcji gdyby takowa zaistniała.

  Strategia (gr. strategos) - jest to kierunek i zakres działania, który państwo zamierza przyjąć w długim terminie, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę polityczną. Strategia ma na celu zaadoptowanie państwa i jego działań do zmian zachodzących w jego środowisku polityczno i militarnym oraz naukowym w taki sposób, aby zapewnić mu długotrwałe przetrwanie i rozwój. Strategia polityczno - militarna to nauka o używaniu metod siłowych (bezpośrednio lub pośrednio) w celu realizacji interesów politycznych. Bada dostępne środki polityczno - militarne oraz koncepcje opisujące użycie tych środków w operacjach wojskowych. Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin.

  Wspólnotowy System Szybkiej Informacji (RAPEX) – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points). Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

  Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

  Porozumienie Zielonogórskie – federacja związków pracodawców ochrony zdrowia, głównie działających w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i specjalistyki ambulatoryjnej, które powstało w celu stworzenia jednolitej organizacji, występującej w zbiorowym interesie swoich członków, zwłaszcza wobec dysponentów publicznych funduszy na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie do Porozumienia należą świadczeniodawcy wszystkich województw z wyjątkiem zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, tworząc 15 związków regionalnych.

  KULTURA 2000 - program wspólnotowy skierowany bezpośrednio do strefy kultury, wspierający ponadnarodowe projekty z dziedziny szeroko pojętej kultury europejskiej-podkreślające jej różnorodność.Powstał na mocy Decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego z 14 lutego 2000 r. na okres 5 lat począwszy od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2004. Decyzją Parlamentu i Rady z dn. 31 marca 2004 program został przedłużony o kolejne dwie edycje na rok 2005 i 2006. Program Kultura 2000 skończyło swe funkcjonowanie w roku 2006. Działania Unii Europejskiej, mające na celu wspieranie współpracy kulturalnej państw członkowskich, kontynuowane są od 1 stycznia 2007 roku poprzez nowy program Kultura (2007-2013). Jest to aktualnie główny program wspólnotowy skierowany bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie.

  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach.

  Dodano: 09.12.2010. 18:17  


  Najnowsze