• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dawniej wykształcone części mózgu kluczem do podświadomej nauki

  09.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowe badania potwierdzają pogląd, że starsze części mózgu biorą udział w procesie nauki podświadomej. Odkrycia będą mogły zostać wykorzystane w opracowaniu nowatorskich terapii chorób Parkinsona i Huntingtona, których rozwój jest związany z tymi częściami mózgu. Badanie zostało opublikowane w Internecie przed publikacją w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). W badaniu wzięli udział naukowcy ze szwedzkiego Instytutu Karolinska oraz amerykańskiego Narodowego Instytutu Schorzeń Neurologicznych i Udarów będącego częścią Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH).

  Wiele codziennych czynności, takich jak zapinanie koszuli, wymaga wykonania sekwencji poszczególnych ruchów we właściwej kolejności. Od dawna wiadomo, że w przypadku takich wzorców ruchowych wykorzystywane są dwa układy nauki. W ramach układu nauki jawnej ludzie podejmują świadomy wysiłek w celu przećwiczenia mózgu oraz zdają sobie sprawę z przyswajanej wiedzy. Natomiast nauka niejawna nie odbywa się w sposób świadomy i nie podlega woli człowieka. Następuje bez konieczności skoncentrowania się na przedmiocie nauki, na przykład poprzez powtarzanie. W praktyce odróżnienie obu form nauki może być problematyczne, ponieważ w artykule naukowcy wskazali, że "na większą część procesu nauki może mieć wpływ zarówno wiedza jawna, jak i niejawna, a zakres tego wpływu nie jest znany".

  Jądra podstawne są umiejscowione w głębi mózgu i biorą czynny udział w sterowaniu procesem nauki i funkcjami motorycznymi. Dopamina jest substancją służącą do przesyłania sygnałów pomiędzy neuronami i jest kluczowym elementem plastyczności jąder podstawnych oraz możliwości uczenia się.

  W ramach badania naukowcy zbadali role różnych części jąder podstawnych w procesie jawnej i niejawnej nauki sekwencji motorycznych, określając liczbę receptorów dopaminy D2 u 15 zdrowych dorosłych ochotników. W celu odróżnienia nauki jawnej od niejawnej zespół zastosował procedurę dysocjacji procesów (PDP), w ramach której porównano wyniki poszczególnych osób w zakresie wykonania dwóch zadań. W zadaniu pierwszym zarówno wiedza jawna, jak i niejawna, przyczyniły się do uzyskania lepszego wyniku, natomiast w zadaniu drugim wiedza jawna przyczyniła się do polepszenia wyniku, z kolei wiedza niejawna - do pogorszenia.

  Wyniki wykazały korelację pomiędzy gęstością receptorów dopaminy D2 i obiema formami uczenia się. Badania dowiodło, że prążkowie limbiczne, stanowiące część jąder podstawnych, bierze udział wyłącznie w procesie nauki jawnej. Z ewolucyjnego punktu widzenia prążkowie limbiczne jest najstarszą częścią jąder podstawnych. Jest obecne u prymitywnych kręgowców, takich jak minogi, jaszczurki oraz płazy.

  "Uzyskane wyniki przemawiają za teoriami twierdzącymi, że mózgowe układy nauki niejawnej, czyli nieświadomej, odznaczają się najprostszą budową oraz są najstarsze ewolucyjnie", skomentował profesor Fredrik Ullén z Instytutu Karolinska, kierownik badań. "Innymi słowy, niektóre podstawowe układy nauki u ludzi są podobne nie tylko do analogicznych układów u szczurów, myszy i ssaków, ale także do układów u najprymitywniejszych kręgowców posiadających prążkowie limbiczne".

  Głębsza wiedza na temat dwóch układów nauki może wspomóc badania prowadzone przez naukowców poszukujących nowych terapii chorób Parkinsona i Huntingtona, w których dochodzi do oddziaływania na jądra podstawne i pogorszenia działania funkcji motorycznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu. Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej. Historia nauki – dziedzina wiedzy opisująca tworzenie się i rozwój wyspecjalizowanych nauk szczegółowych badających przebieg procesów przyrodniczych i społecznych. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina uniwersytecka, trudna w uprawianiu na skutek konieczności łączenia dwu rodzajów kompetencji - orientacji w danej dziedzinie naukowej i umiejętności historyka. Trudność w opisie historii rozwoju nauki zaczyna się w momencie określenia jej przedmiotu. Nie istnieje bowiem nauka w ogóle, ale wyspecjalizowane dziedziny wiedzy, które wyodrębniły się z ogólnego tła religijno-filozoficznego, w różnym czasie, w różnych kręgach cywilizacyjnych, w różnych celach i wykształciły różnorodne, niesprowadzalne do wspólnego mianownika metody.

  Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.” Nauki matematyczno-przyrodnicze to grupa nauk, do której zalicza się nauki przyrodnicze (lub w węższym zakresie definiowania silnie zmatematyzowane ich elementy) oraz matematykę i nauki w stosunku do niej pokrewne.

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wysoką średnią ocen oraz wykazującym się aktywnością i osiągnięciami naukowymi.

  Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki - ciało kolegialne, wybierane na czteroletnią kadencję w tajnych wyborach, spośród pracowników nauki posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. W praktyce skład osobowy Polskiego Komitetu Narodowego pokrywa się ze składem Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.

  Dodano: 09.04.2010. 17:12  


  Najnowsze