• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dlaczego starsi pracownicy lepiej radzą sobie ze stresem?

  23.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Według opublikowanego w tym tygodniu w Wlk. Brytanii raportu, poziom stresu osiąga szczyt w wieku około 50-55 lat, po czym spada wraz ze zbliżaniem się do emerytury. Napisano w nim również, że stres związany z pracą może utrzymywać się jeszcze na emeryturze.

  Raport pt. "Starzenie się, stres związany z pracą i zdrowie" został sporządzony przez Instytut Pracy, Zdrowia i Organizacji w Wlk. Brytanii. Jest to pierwszy, kompleksowy raport przygotowany w Wlk. Brytanii na temat stresu związanego z pracą, który koncentruje się przede wszystkim na wieku, a przygotowany został w imieniu trzech organizacji zajmujących się osobami starszymi: TAEN (Age and Employment Network), Age Concern oraz Help the Aged.

  "Uważa się, że stres związany z pracą jest odpowiedzialny za więcej straconych dni roboczych niż jakakolwiek inna przyczyna i staje się jasne, że jest również czynnikiem wpływającym na gotowość i zdolność starszych pracowników do pozostania czynnym zawodowo" - wyjaśnia Amanda Griffiths, z Uniwersytetu w Nottingham, która kierowała badaniami. "Stąd ochrona przyszłych starszych pracowników, jak również tych obecnych, będzie procentować, ponieważ starsi pracownicy będą stanowić większą część siły roboczej w przyszłości."

  Raport ukazał się w ważnym momencie, gdyż lata pracy ulegają obecnie w Wlk. Brytanii wydłużeniu i wielu brytyjskich pracowników będzie nadal pracować, już po osiągnięciu tradycyjnie stosowanego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

  Niższy poziom stresu zgłaszali starsi pracownicy zbliżający się do emerytury - być może dlatego, że opuścili już bardziej wymagające stanowiska, aby zająć się czymś łatwiejszym. Z drugiej strony większy staż pracy może również zapewniać pracownikowi pełniejszą kontrolę nad swoim życiem zawodowym, zmniejszając w ten sposób stres.

  Chris Ball, dyrektor naczelny TAEN, powiedział: "Ten raport wypełnia poważną lukę w naszej wiedzy na temat tego, w jaki sposób stresująca praca może wpływać na ludzi pod koniec ich życia zawodowego oraz na emeryturze. Zmiany demograficzne i starzejące się populacje sprawiły, że priorytetem stało się wydłużanie życia zawodowego w Wlk. Brytanii i poza jej granicami."

  W raporcie zasugerowano, że sytuacje stresowe należy rozpoznawać i tam gdzie to możliwe usuwać. Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest powierzanie starszym pracownikom większej kontroli nad swoją pracą, umożliwianie bardziej elastycznych godzin pracy oraz większe uznanie dla ich wkładu.

  Jak mówi profesor Griffiths: "Wraz z wiekiem mogą się zmieniać także nasze priorytety, gdyż często pojawiają się obowiązki związane z opieką lub potrzeba spędzania większej ilości czasu z wnukami, a także inne zainteresowania. Praca i kariera mogą już nie być głównymi siłami napędowymi. Sprawienie, aby praca była atrakcyjna i elastyczna, by ułatwić starszym osobom utrzymanie równowagi pomiędzy pracą a innymi zainteresowaniami może stanowić bardzo ważny krok naprzód."

  rdo: CORDIS

  informacji: Instytut Pracy, Zdrowia i Organizacji http://www.nottingham.ac.uk/iwho/index.aspx Teksty pokrewne: 31097 Kategoria: Różne
  Źródło danych: Instytut Pracy, Zdrowia i Organizacji
  Referencje dokumentu: Griffiths, A., et al. (2009) Ageing, work-related stress and health.
  Indeks tematyczny: Zatrudnienie; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Aspekty spoleczne RCN: 31393   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy. Praca zespołowa – praca stanowiąca podstawową, a zarazem wyższą formę organizacji pracy. Polega na powierzeniu określonej grupie pracowników czynności lub operacji wydzielonych z procesów pracy. Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Normy pracy − według Kodeksu pracy - stanowią miernik nakładu pracy, jej wydajności oraz jakości. Stosowane mogą być wtedy, gdy uzasadnia to rodzaj wykonywanej pracy. Koszt psychiczny pracy (zwany także kosztem psychicznym uczestnictwa w danej organizacji) jest to energia psychiczna wydatkowana w trakcie pełnienia roli organizacyjnej. Na rolę organizacyjną składają się zachowania wymuszone umową o pracę, przepisami i poleceniami kierowniczymi, – czyli zachowania formalne - oraz inicjatywa własna zmierzająca do usprawnień innowacji, poprawy jakości, wydajności itp. Im więcej energii psychicznej pochłaniają zachowania formalne tym mniej jej zostaje na przejawianie inicjatywy. Psychiczny koszt pracy zwiększają sytuacje frustracyjne w miejscu pracy. Frustracja pochłania energię psychiczną i powoduje, że mniej energii może być przeznaczone na pełnienie roli organizacyjnej. Oznacza to, że pracownik ponoszący duży psychiczny koszt pracy będzie się ograniczał do tego co konieczne czyli do zachowań formalnych i unikał przejawiania inicjatywy. W codziennych sytuacjach organizacyjnych pracownicy ponoszący duży psychiczny koszt pracy postrzegają rzeczywistość, w taki sposób, aby móc uzasadnić swoją bierność.

  Zakaz konkurencji – zawarte w umowie o pracę zobowiązanie pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy oraz niepodejmowania pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie w podmiotach konkurencyjnych. Umowa może również określić okres po rozwiązaniu umowy o pracę i ustaniu stosunku pracy, gdy pracownik nie może podejmować wymienionych działań. Za powyższy okres pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości minimum 25% jego wynagrodzenia. Doba pracownicza - kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 Kodeksu pracy).

  Definicja została wprowadzona nowelizacją ustawy Kodeks pracy z 14 listopada 2003 roku. Pojęcie doby pracowniczej nie jest ściśle związane z potocznym znaczeniem słowa „doba”, przez które rozumiemy dobę astronomiczną, rozpoczynającą się każdej nocy o godz. 00:00.

  Dwukrotne zatrudnienie pracownika w ramach jednej doby pracowniczej z reguły powoduje pracę w godzinach nadliczbowych. Dlatego takie planowanie pracy jest niedopuszczalne: Kodeks pracy dopuszcza pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku m.in. powstania szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151), a te nie mogą być zaplanowane.

  Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy traktuje dwukrotne zatrudnianie pracownika w ramach jednej doby pracowniczej jak ominięcie przepisów o przerywanym czasie pracy (art. 139 KP).  Dodatek aktywizacyjny – forma pomocy finansowej wypłacanej przez Urząd Pracy osobie, która będąc bezrobotnym z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, bądź też podjęła ją – w wyniku skierowania z powiatowego urzędu pracy – w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Społeczny inspektor pracy (właśc. zakładowy społeczny inspektor pracy - zsip) - pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu niebędący członkiem związku zawodowego. Sprawowanie funkcji społecznego inspektora pracy stanowi służbę społeczną, pełnioną przez pracowników dla zapewnienia przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

  Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę.

  Zatrudnienie (praca w sensie prawnym) – umowa między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem. Stosunek między obiema stronami regulowany jest Kodeksem pracy. W ujęciu ekonomicznym pracodawca układa wydajne zajęcie, przeważnie z zamiarem tworzenia zysku, a pracownik wnosi swoją pracę do tego przedsięwzięcia, zwykle w rewanżu otrzymując pensję. (praca jest odpłatna, nie ma możliwości pracy bez wynagrodzenia - Art. 22. § 1. kodeks pracy; popr. 12.11.2010 r SA) Zatrudnienie istnieje również w sektorze publicznym (państwowym), organizacjach non-profit i w sektorze gospodarstw domowych.

  (Learning by doing) Uczenie się poprzez pracę to pojęcie związane z teorią ekonomii. Odnosi się do zdolności pracowników do zwiększania ich wydajności poprzez wykonywanie regularnych czynności podczas pracy. Wzrastająca wydajność jest efektem praktyki, samoudoskonalania się pracownika oraz tylko w niewielkim stopniu zależna od rozwoju technologicznego. Kapitał ludzki jest więc w produkcji równie istotny jak kapitał rzeczowy. Wydajność pracy rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia. Kultura korporacji: Każda korporacja wytworzyła swoją własną kulturę korporacyjną, która określa co jest w korporacji robione i w jaki sposób. Owa kultura dotyczy zarówno widzialnych jak i niewidzialnych aspektów. Do widzialnych należą: rodzaj ubioru, środowisko pracy, dodatki i przywileje związane z pracą, rozmowy, określenie balansu między pracą a życiem osobistym, tytuły i opisy stanowisk pracy, struktura organizacyjna, relacje. Do niewidzialnych, które stanowią często rodzaj doktryny, należą: wartości, niepisane prawa, postawy, wierzenia, poglądy, nastroje i emocje, założenia, standardy, paradygmaty.

  Leasing pracowniczy – wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Podmiot zatrudniający pracownika nazywany jest agencją pracy tymczasowej, pracownik oddelegowany do innego pracodawcy nazywany jest pracownikiem tymczasowym, natomiast pracodawca, na rzecz którego i pod którego kierownictwem świadczona jest praca zwany jest pracodawcą-użytkownikiem. Plagiat (łac. plagium - kradzież) - skopiowanie cudzej pracy/pomysłu (lub jej części) i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. Splagiatowaną pracą może być np. obraz, grafika, fotografia, odkrycie, piosenka, wiersz, wynalazek, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni.

  Dodano: 23.10.2009. 15:12  


  Najnowsze