• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doktorantka PG prowadzi badania przydatne osobom z nietolerancją laktozy

  22.07.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jak sprawić, by cukier zawarty w mleku nie tylko nie szkodził osobom cierpiącym na nietolerancję laktozy, ale miał właściwości prozdrowotne? Badania nad enzymem, który to umożliwia prowadzi Katarzyna Grubiak z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

  "Beta-galaktozydaza jest enzymem, czyli biokatalizatorem. Rozkłada laktozę, cukier występujący w mleku do cukrów prostych -glukozy i galaktozy. Traktując takim enzymem mleko można otrzymać produkt o obniżonej zawartości laktozy, bezpieczny dla osób z nietolerancją tego cukru i wzbogacony w galaktooligosacharydy - produkt o prozdrowotnych właściwościach" - tłumaczy PAP Katarzyna Grubiak.

  Jej praca badawcza dotyczy zastosowania termofilnej beta-galaktozydazy do syntezy sacharydów o właściwościach prebiotycznych. Substancja termofilna jest aktywna jedynie w wysokiej temperaturze, w tym przypadku w 60-100 st. Celsjusza.

  Jak wyjaśnia Grubiak, odpowiednie warunki reakcji zmuszają enzym do syntezy cukrów; jednak tylko niektóre enzymy posiadają taką zdolność. Tym sposobem można otrzymywać z laktozy galaktooligosacharydy, które posiadają właściwości prebiotyczne.

  "Prebiotyki to substancje, które nie są trawione ani wchłaniane w górnej części przewodu pokarmowego, ale mogą być fermentowane przez korzystną mikroflorę jelita grubego, stymulując tym samym jej namnażanie i aktywność" - tłumaczy badaczka.

  Dodaje, że rozwój "dobrych" bakterii skutkuje polepszeniem pracy przewodu pokarmowego, polepszeniem usuwania z organizmu substancji toksycznych, poprawą wchłaniania wapnia, magnezu, zapobiega rozwojowi mikroflory chorobotwórczej, stymuluje odporność organizmu na choroby. Ma też wiele innych pozytywnych efektów.

  Katarzyna Grubiak otrzymała stypendium "InnoDoktorant" przyznane przez zarząd województwa pomorskiego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ocenia, że zapewniło jej to przede wszystkim spokój socjalny, ponieważ podstawowe stypendium doktoranckie (około 1000 zł miesięcznie) nie wystarcza na godne życie. Ze stypendium młoda naukowiec pokryła też część kosztów wyjazdu konferencyjnego.

  Obecnie badaczka prowadzi ostatnie analizy, opracowuje wyniki i pisze rozprawę doktorską. Myśli też o wdrażaniu wyników swoich badań. Jednak, jak zastrzega, współpracę z przemysłem w dziedzinie opisywanej w doktoracie, nawiąże dopiero po uregulowaniu kwestii związanych z własnością intelektualną.

  Pracę pt. "Ocena przydatności rekombinantowej ß-galaktozydazy z Pyrococcus woesei do otrzymywania wybranych sacharydów o właściwościach prebiotycznych" doktorantka przygotowuje pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Synowieckiego.

  Jej doświadczenia obejmują poszukiwanie nowych źródeł enzymów o określonych, pożądanych właściwościach, izolację oraz oczyszczanie wybranych enzymów, oznaczanie aktywności oraz badanie właściwości enzymów. Może pracować przy opracowywaniu i usprawnianiu procesów technologicznych przebiegających przy udziale preparatów enzymatycznych. Może też opracowywać sposoby efektywnego unieruchamiania enzymów na nośnikach nierozpuszczalnych i analizować produkty przemian enzymatycznych.

  "Moje umiejętności i wiedza z dziedziny szeroko rozumianej technologii preparatów enzymatycznych mogą przynieść korzyści ośrodkom naukowo-badawczym oraz przedsiębiorstwom z branży biotechnologicznej, spożywczej lub kosmetycznej, otwartym na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań" - uważa Grubiak. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Disacharydazy, disacharazy – grupa enzymów zaliczanych do hydrolaz, rozkładających disacharydy na 2 cząsteczki monosacharydów. Wada genetyczna któregoś z tych enzymów może powodować nietolerancję disacharydu, za którego trawienie jest odpowiedzialny (np. nietolerancja laktozy). Nietolerancja laktozy jest rodzajem nietolerancji pokarmowej, która spowodowana jest niedostatecznym trawieniem laktozy, dwucukru obecnego w niektórych pokarmach mlecznych. Zbyt mała aktywność laktazy, enzymu odpowiedzialnego za trawienie laktozy prowadzi do występowania objawów kliniczych, pod postacią: biegunek, nadmiernego wytwarzania gazów jelitowych, wzdęć i kurczowych bólów brzucha. W wypadku występowania tej nietolerancji należy unikać spożywania mleka i tych produktów żywnościowych oraz leków, które zawierają laktozę. Badania materiałowe – interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, w którym jest prowadzona analiza wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne (także rozmaite kombinacje tych właściwości) oraz są opracowywane sposoby wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach.

  Badania materiałowe – interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, w którym jest prowadzona analiza wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne (także rozmaite kombinacje tych właściwości) oraz są opracowywane sposoby wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach. Bioenergoterapia – jedna z odmian medycyny niekonwencjonalnej, opierająca się na (niedowiedzionych naukowo) właściwościach energetycznych bioenergoterapeuty. Bioenergoterapia polega na odblokowywaniu kanałów energetycznych w organizmie człowieka (w medycynie chińskiej owe kanały nazwane są "meridianami"), co rzekomo umożliwia organizmowi powrót do homeostazy i samozwalczania choroby. Współczesna nauka nie potwierdza jednak istnienia wymienianych właściwości energetycznych bioenergoterapeuty, ani kanałów energetycznych (meridian).

  Właściwość fizyczna – cecha substancji, z wyłączeniem właściwości chemicznych, czyli ujawniających się w reakcjach chemicznych. Właściwość chemiczna – cecha substancji, którą można zaobserwować podczas reakcji chemicznej. Przykłady właściwości chemicznych to toksyczność, palność czy reaktywność. Właściwość chemiczna stanowi kontrast dla właściwości fizycznej.

  Synteza organiczna – dział chemii organicznej. Zajmuje się przekształcaniem jednych związków – łatwo dostępnych handlowo, w inne – o pożądanej strukturze. Najczęściej produkt końcowy charakteryzuje się jakimiś korzystnymi właściwościami (np. jest aktywny biologicznie, elektrochemicznie, czy ma właściwości kompleksotwórcze). O syntezie organicznej można także mówić w ujęciu przemysłu chemicznego, który zajmuje się wdrażaniem opracowanej laboratoryjnie metody do produkcji wielkotonażowej. Kolejnym aspektem syntezy organicznej jest synteza asymetryczna, która prowadzi do utworzenia nowego centrum asymetrycznego w cząsteczce. Odwrócona chromatografia gazowa, może też być nazywana Inwersyjną Chromatografią Gazową (ang. Inverse Gas Chromatography, IGC), jest to technika służąca do badania właściwości powierzchniowych między innymi adsorbentów, katalizatorów heterogenicznych, polimerów itp. Opiera się o technikę chromatografii gazowej. Obiektem jej badań jest wypełnienie kolumny chromatograficznej na które dozuje się pary odpowiednio dobranego, o znanych właściwościach, czystego związku chemicznego, eluującego najczęściej w warunkach izotermicznych.

  Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

  Bioenergoterapia – jedna z odmian medycyny niekonwencjonalnej, opierająca się na (niedowiedzionych naukowo) właściwościach energetycznych bioenergoterapeuty. Bioenergoterapia polega na odblokowywaniu kanałów energetycznych w organizmie człowieka (w medycynie chińskiej owe kanały nazwane są „meridianami”), co rzekomo umożliwia organizmowi powrót do homeostazy i samozwalczania choroby. Współczesna nauka nie potwierdza jednak istnienia wymienianych właściwości energetycznych bioenergoterapeuty ani kanałów energetycznych (meridian).

  Skrobia oporna (ang. resistant starch, RS) – to skrobia oraz produkty jej rozkładu, które nie są trawione i wchłaniane w jelicie cienkim zdrowego człowieka. Ze względu na oporność na działanie enzymów trawiennych, jest ona zaliczana do składników nierozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Właściwości koligatywne roztworów to te właściwości fizyko-chemiczne roztworów, które zależą tylko od ilości substancji nielotnej (stężenia), a nie są zależne od rodzaju substancji rozpuszczonej.

  Zabarwienie minerału - właściwość barwna minerału odbierana przez obserwatora, gdy oceniany jest wygląd minerału w naturze w takiej postaci, w jakiej występuje, lub też gdy badana jest powierzchnia próbki minerału w postaci bryłki. Jest to właściwość względna, gdyż uzależniona od czynników zewnętrznych, m.in. od gładkości obserwowanej powierzchni, oraz kąta padania i stopnia rozproszenia oświetlenia, a wpływ mogą mieć na ocenę również zmiany badanej powierzchni wynikające z erozji (czego efektem mogą być nawet zmiany składu chemicznego). Taka ocena jest bardzo niedokładna i dlatego w praktyce własności barwne minerałów określa się po ich rozdrobnieniu oceniając wtedy barwę minerału.

  Dodano: 22.07.2010. 03:18  


  Najnowsze