• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzień Informacyjny KPK: zdrowie oraz żywność, rolnictwo i biotechnologia

  20.06.2010. 14:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podczas drugiego z cyklu Dni Informacyjnych programu ,,Współpraca" naukowcy zainteresowani europejskimi konkursami na projekty badawcze w obszarach ,,Zdrowie" oraz ,,Żywność, rolnictwo i biotechnologia" w 7. Programie Ramowym (7PR) poznają możliwości finansowania badań w tych dziedzinach. Spotkanie odbędzie się 22 czerwca w Warszawie.
  Wśród poruszonych tu zagadnień znajdą się informacje dotyczące nowego konkursu ,,Zdrowie i Żywność" oraz zagadnienie zdrowia w innych priorytetach w 7.Programie Ramowym, partnerstwo publiczno-prywatne pomiędzy Wspólnotą Europejską, a Europejską Federacją Towarzystw i Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA) oraz doświadczenia ekspertów oceniających i koordynatorów projektów.

  Anna Pytko, zastępca dyrektora KPK przedstawi 7. PR w pigułce i wytłumaczy, na czym polega rola KPK jako łącznika między polskimi badaczami a Brukselą. Informacje dotyczące priorytetu ,,Zdrowie" - aktualności i najbliższe konkursy omówi dr Ewa Szkiłądź z KPK, a Joanna Niedziałek z KPK pokaże zagadnienia dotyczące zdrowia w pozostałych obszarach tematycznych 7.PR. O inicjatywie innowacyjnych leków (Innovative Medicine Inititiave - IMI) opowie dr Bogdan Podwysocki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Kwestią udziału Polski w projektach typu ERA-NET w obszarze nauk o życiu zajmie się Piotr Skurzyński z NCBiR.

  Przykłady tematów badawczych w obszarze ,,Żywność, Rolnictwo i Biotechnologia" w nowym konkursie ,,Bio-gospodarka oparta na wiedzy" (Knowledge-based bio-economy -KBBE) 2011 wymieni Joanna Niedziałek, a rolę KBBE w Krajowym Programie Badań i Rozwoju zaprezentuje dr Roman Sławetna, radca ministera nauki i szkolnictwa wyższego.

  Wykład ,,Od eksperta ocenijącego do koordynatora" przedstawi prof. Tomasz Hermanowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Organizator zapewnia broszury informacyjne i możliwość bezpośrednich dyskusji z ekspertami (przerwę kawową). Wstęp wolny.

  Jak powiedziała PAP dyrektor Anna Pytko, choć rejestracja została już zakończona, w spotkaniu może wziąć udział każdy zainteresowany jego tematyką naukowiec.

  Spotkanie odbędzie się w godz. 10.00 - 14.25 w auli Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła – instytut naukowo-badawczy zajmujący się wpływem żywności na zdrowie człowieka oraz wyznaczaniem polskich norm i zaleceń żywieniowych. Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in. w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób. Biomedycyna jako nauka zajmuje się nie tylko fizjologicznym i patologicznym kontekstem zdrowia i choroby człowieka ale również regulacją prawną zagadnień etycznych, ujętych np. w Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejskiej Konwencji Bioetycznej), jak również regulacjach prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro i klonowania człowieka. W zakresie klinicznym i diagnostycznym, podstawę naukową i technologiczną biomedycyny definiują dziedziny z zakresu nauk o życiu (en. life sciences), które znajdują zastosowanie w ochronie zdrowia i diagnostyce laboratoryjnej w tym: biologia medyczna, chemia medyczna i fizyka medyczna, a w szczególności działy takie jak: Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.

  Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia. Zdrowie środowiskowe − według WHO to dziedzina zdrowia publicznego zajmująca się aspektami zdrowia człowieka, które są determinowane przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz teorią i praktyką z zakresu oceny, eliminacji i zapobiegania obecności w środowisku tych czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi.

  Nina Baryłko-Pikielna (ur. 1930 w Warszawie) − polska specjalistka w dziedzinie badań jakości artykułów żywnościowych, a przede wszystkim sensorycznych analiz jakości, profesor nauk rolniczych, związana z Instytutem Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła i SGGW w Warszawie oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Zdrowie-UE – oficjalny portal Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Unii Europejskiej umożliwiający dostęp do informacji dotyczących zdrowia obywateli Unii Europejskiej.

  ADI (ang. Acceptable Daily Intake) - dopuszczalne dzienne spożycie (tłumaczone również jako: dopuszczalne dzienne pobranie lub dopuszczalna dzienna dawka), wskaźnik określający maksymalną ilość substancji, która zgodnie z aktualnym stanem wiedzy może być przez człowieka pobierana codziennie z żywnością przez całe życie prawdopodobnie bez negatywnych skutków dla zdrowia. Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd.

  Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin.

  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  e-zdrowie – wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Biuro Współpracy z Gospodarką - jednostka administracji centralnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w listopadzie 2011 roku w celu rozwoju współpracy Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym a także wsparcia procesów transferu i komercjalizacji technologii. Obecnie nadzoruje prace związane z przygotowaniem do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu SPIN-TECH prowadzonego przez NCBiR.

  Kultura fizyczna – ogół zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań. Wspólna polityka rolna – wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego, podejmowane przez Unię Europejską w celu wypełnienia postanowień zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo. Powstała jako pierwsza wspólna polityka Wspólnoty Europejskiej. Cele WPR zostały określone w art. 39 TFUE (dawny art. 33 TWE).

  Dodano: 20.06.2010. 14:18  


  Najnowsze