• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • EFSA czuwa nad tym, co jemy

  17.04.2010. 21:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czuwający nad bezpieczeństwem żywności w UE Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) chce zatrudnić więcej ekspertów z Polski doceniając wysoki poziom ich kompetencji - poinformowała na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor tej instytucji, Catherine Geslain-Laneelle.

  Założony w roku 2002 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest niezależną nawet od Komisji Europejskiej instytucją, finansowaną ze środków Unii. 450 pracowników EFSA, z których ponad połowa jest naukowcami, współpracuje z 1500 specjalistami z całej Europy - w tym z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Polskiego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia.

  Dzięki działalności EFSA mamy gwarancję, że produkty żywnościowe, które trafiają na nasze stoły, podlegają takiej samej ocenie dotyczącej bezpieczeństwa zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Urząd czuwa nad samą żywnością, ale i opakowaniami.

  Instytucja reaguje na najnowsze doniesienia naukowców, opinie przemysłu i organizacji konsumenckich czy ekologicznych (jak Greenpeace), nie lekceważy także opinii pojawiających się w internecie. Potencjalne zagrożenia są weryfikowane, co umożliwia podjęcie właściwych działań. Tak było na przykład z zakazem sprowadzania chińskich produktów zawierających mleko w proszku skażone melaminą, wyeliminowaniem uznanego za rakotwórczy czerwonego barwnika spożywczego E128 zwanego też czerwienią 2G (za jego pomocą poprawiano wygląd hamburgerów) czy sprawą skażonej dioksyną irlandzkiej wieprzowiny.

  Główne problemy, jakimi obecnie zajmuje się EFSA, to np. zanieczyszczenie żywności pestycydami i metalami ciężkimi i bezpieczeństwo nowych technologii - chociażby klonowania i nanotechnologii. Jak zaznaczyła Geslain-Laneelle, znakomicie układa się współpraca z Państwowym Zakładem Higieny - między innymi w zbieraniu danych na temat tego, co je się w naszym kraju.

  PAP - Nauka w Polsce, Paweł Wernicki

  kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności. Urząd Bezpieczeństwa – powszechnie używane określenie organów bezpieczeństwa państwa funkcjonujących w Polsce w okresie stalinizmu (1944–1956). Nazwa pochodzi od jednostek terenowych, czyli Wojewódzkich, Miejskich, Powiatowych i Gminnych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. Na szczeblu centralnym struktura posiadała rangę ministerstwa, były to kolejno: Rezerwy gospodarcze – rezerwy, które mają służyć głównie do zaspokajania podstawowych potrzeb materiałowych, surowcowych i paliwowych gospodarki narodowej, a także do zaopatrywania ludności w podstawowe produkty i półprodukty żywnościowe, produkty rolne, produkty lecznicze oraz wyroby medyczne w okresach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ale również do łagodzenia lub eliminowania zakłóceń w działaniu gospodarki narodowej, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych zdarzeń i okoliczności.

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie. Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę.

  Znaki bezpieczeństwa – zestaw symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe, w Polsce odpowiednie Polskie Normy wprowadzone w latach 90. oparte m.in. na międzynarodowych normach ISO. Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia.

  Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (pot. Monsieur PESC) - organ Unii Europejskiej odpowiedzialny za prowadzenie Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Wysoki przedstawiciel jest powoływany na pięcioletnią kadencję. Pierwszym był Jürgen Trumpf, a obecnie (od 1 grudnia 2009 r.) funkcję tę sprawuje Brytyjka Catherine Ashton. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) – polski urząd realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

  Dodano: 17.04.2010. 21:11  


  Najnowsze