• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: wczesne wykrywanie wad słuchu życiową szansą dla dzieci

  13.09.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci pozwala na wyrównanie ich szans edukacyjnych i zawodowych - mówili eksperci w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie.

  Dlatego skala występowania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy będzie podkreślana w trakcie półrocznej prezydencji Polski w ramach priorytetu "Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci z uwzględnieniem narzędzi e-Zdrowia i technologii innowacyjnych" - przypomniał Jakub Gołąb, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

  Jednym z najważniejszych narzędzi wzmacniających realizację tego priorytetu jest Europejski Konsensus Naukowy nt. Badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Został on podpisany podczas 10. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych, który odbywał się w dniach 22-25 czerwca w Warszawie.

  "Prawidłowe funkcjonowanie słuchu, wzroku i mowy stanowi podstawę komunikacji społecznej oraz rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego" - powiedział prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy, inicjator zjednoczenia międzynarodowego środowiska naukowego wokół idei wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Jak zauważył, zaburzenia funkcjonowania narządów zmysłów są jedną z głównych przyczyn opóźnień w nauce, trudności w rozwoju umiejętności językowych i efektywnym komunikowaniu się z otoczeniem - w szkole i poza nią.

  Z badań słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, które prowadził Instytut we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą wynika, że co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem, co trzecie - problemy ze wzrokiem, a co czwarte - problemy z artykulacją. Co więcej, aż 60 proc. rodziców dzieci, u których stwierdzono niedosłuch, nie zdawało sobie z niego wcześniej sprawy.

  Przygotowując projekt konsensusu naukowego na temat badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w krajach UE, pracownicy Instytutu przeprowadzili sondaż w 27 krajach Europy. Okazało się, że o ile badania czynności zmysłów są powszechne wśród noworodków, to badania wśród dzieci starszych już nie. Tylko 8 krajów UE zadeklarowało, że są u nich powszechne.

  "Od ponad 50 lat pracuję jako pediatra i widziałem wiele cierpień i upokorzeń dzieci, które miały zaburzenia słuchu, ale nie miały świadomości, że coś im dolega. Nie miały też szans na wczesne ich zdiagnozowanie, bo nikt nie zwracał uwagi na defekt, który odbiera im szanse rozwoju i dorównania rówieśnikom. Wprowadzenie takiego systemu badań pozwala powstrzymać cichą degradację tych dzieci. Jest to szczególnie dzisiaj, gdy mamy już narzędzia, by im pomóc" - powiedział prof. dr hab. Adam Jelonek, prezes Fundacji Ronalda McDonalda, której celem jest profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób u dzieci.

  Zwrócił też uwagę, że zbyt późne rozpoznawanie zaburzeń słuchu bezpowrotnie odbiera dzieciom taką szansę, bo nigdy nie będą one już w stanie nadrobić tego, co utraciły. Przyczynia się też do utraty potencjału intelektualnego w skali całego kraju i Europy.

  Program badań przesiewowych słuchu w UE zaprezentowany na początku lipca w Sopocie przez prof. Skarżyńskiego (na nieformalnym posiedzeniu unijnych ministrów zdrowia) uzyskał 100-proc. rekomendację wszystkich krajów członkowskich do dalszej pracy ekipy roboczej w Brukseli.

  "Jest to wielki sukces naszego krajowego środowiska naukowego, lekarskiego oraz rządu RP. Jest to wstęp do nowoczesnego konstruowania dalszych zamierzeń w tym zakresie, które będą wkładem Polski w rozwój społeczeństwa europejskiego" - powiedział Gołąb.

  Jak wyjaśnił, celem negocjacji w Brukseli jest przygotowanie ostatecznej propozycji konkluzji dla Rady UE. "Dotychczasowa praca grup roboczych, która miała miejsce podczas kolejnych spotkań, dobiega końca. Projekt konkluzji jest właśnie w akceptacji" - zaznaczył. Jak zapowiedział, w grudniu dokument będzie przedstawiony ministrom zdrowia krajów UE. 

  PAP - Nauka w Polsce

  jjj/ agt/ bk/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Próba Webera (ang. Weber test) – subiektywna metoda badania słuchu polegająca na przyłożeniu wprawionego w drgania stroika do czoła lub szczytu czaszki pacjenta. Zadaniem chorego jest określenie w którym uchu dźwięk słyszany jest głośniej. W przypadku zdrowych badanych dźwięk słyszany jest jednakowo w obu uszach. Badanemu z przewodzeniowym uszkodzeniem słuchu dźwięk wyda się głośniejszy w chorym uchu. Dzieje się tak ponieważ ucho to nie słyszy dźwięków otoczenia i może skupić się wyłącznie na odbiorze dźwięków przewodzonych drogą kostną. Taka sytuacja może być nawet uzyskana eksperymentalnie poprzez zatkanie jednego ucha palcem. Natomiast chory z odbiorczym uszkodzeniem słuchu będzie lepiej słyszał stroik w uchu zdrowym. Audiometria tonalna (ang. Pure Tone Audiometry, PTA) – jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu.

  Psychologia słuchu (dawniej psychologia dźwięku) - dziedzina psychologii oraz muzykologii systematycznej mocno powiązana z psychologią muzyki oraz fizjologią głosu i słuchu. Zajmuje się ona zagadnieniami wykorzystywania zmysłu słuchu w postrzeganiu oraz interpretacji informacji. Narząd Cortiego, narząd spiralny – właściwy narząd słuchu znajdujący się w ślimaku w przestrzeni zwanej schodami środkowymi (przewód ślimakowy). Rozciąga się on wzdłuż przewodu ślimakowego poza jego częścią zwaną kątnicą przedsionkową. Położony jest na błonie podstawnej. Przypomina "wał", który po swojej wewnętrznej stronie zwrócony jest w kierunku bruzdy (blaszki) spiralnej wewnętrznej. Przyśrodkowo od narządu znajduje się rąbek spiralny).

  Niedosłuch (łac. hypoacusis) – zaburzenie ze strony narządu słuchu polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków. Częstość występowania niedosłuchu rośnie z wiekiem: Alalia - rozwojowe zaburzenie mowy, powstające w wyniku uszkodzenia struktur korowych mózgu jeszcze przed opanowaniem mowy, z zachowaniem prawidłowego słuchu.

  Słuch – zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych. Narządy słuchu nazywa się uszami. Słuch jest wykorzystywany przez organizmy żywe do komunikacji oraz rozpoznawania otoczenia. Wyrównanie głośności lub objaw wyrównania głośności zwany inaczej efektem wyrównania głośności (ang. loudness recruitment) – jest to zjawisko fizjologiczne występujące w przypadku uszkodzenia słuchu, związane z szybszym przyrostem odczuwanej głośności wraz ze wzrostem natężenia bodźca akustycznego, niż w uchu prawidłowo słyszącym. Termin wyrównanie głośności został wprowadzony przez Edmunda Fowlera w 1937 roku.

  Akustyka fizjologiczna – drugi obok psychoakustyki dział akustyki słuchu. Przedmiotem badań akustyki fizjologicznej jest poznanie praw rządzących pracą układu słuchowego.

  Skala Denver, The Denver Developmental Screening Test (DDST) – powszechnie używany test skyningowy wykorzystywany do wyszukiwania zaburzeń na tle rozwoju psychoruchowego u dzieci w wieku przedszkolnym. Test został skonstruowany przez Williama K. Frankenburga i po raz pierwszy wprowadzony przez Josiah B. Dobbs’a w 1967 roku. Zrewidowany Test Denver (DENVER II), który służy ocenie dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 5 roku życia, jest obecnie sprzedawany przez Denver Developmental Materials, Inc., w Denver w stanie Colorado.

  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli. Child Helpline International, CHI – międzynarodowa sieć telefonów zaufania dla dzieci. Istnieje od 2003 roku. Działa w 160 krajach i opiera się na wierze w to, że dzieci nie tylko mają własne prawa ale także są najlepszymi osobami, by zidentyfikować swoje własne problemy jeśli tylko dostarczy się im do tego odpowiednich narzędzi.

  Dodano: 13.09.2011. 00:33  


  Najnowsze