• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: wydatki na reumatologię wymagają racjonalizacji

  01.06.2011. 18:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Na leczenie osób z chorobami reumatycznymi wydaje się w Polsce 10 razy mniej niż wynoszą społeczne koszty tych schorzeń, w tym renty i absencje w pracy. Racjonalizacja wydatków może poprawić stan zdrowia chorych, a państwu przynieść oszczędności - uważają eksperci.

  9107804


  Dyskutowali o tym we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie, na której przedstawiono raport pt.: ,,Stan opieki reumatologicznej w Polsce" autorstwa badaczy z Uczelni Łazarskiego.

  Jak przypomniał dr Jerzy Gryglewicz, który prezentował raport, Parlament Europejski już w 2009 r. dostrzegł, że choroby reumatyczne stanowią główną przyczynę niepełnosprawności i przedwczesnego odchodzenia na emerytury. Wydał na ten temat stosowne oświadczenie.

  Eksperci unijni wyliczyli wówczas, że odpowiednia polityka socjalna i zdrowotna zmniejszyłaby ekonomiczne i społeczne koszty tych chorób o 1-1,5 proc. Dochodu Narodowego Brutto w krajach wysoko rozwiniętych.

  Z polskiego raportu wynika, że wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych związane z chorobami reumatycznymi wyniosły w 2009 r. ponad 4,5 mld zł, z czego ponad 3 mld zł stanowiły renty przyznane z tytułu niezdolności do pracy.

  Z powodu chorób reumatycznych (określanych w terminologii ZUS jako choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego) przyznano najwięcej świadczeń rehabilitacyjnych, tj. jedną czwartą. Na drugim miejscu znalazły się urazy kości, stawów i tkanek miękkich, a na trzecim choroby układu krążenia.

  Schorzenia reumatyczne uplasowały się na czwartym miejscu wśród przyczyn absencji w pracy.

  Jednocześnie, na finansowanie leczenia osób z tymi chorobami - w tym leczenia szpitalnego, terapii biologicznych oraz wizyt w poradni reumatologicznej - NFZ wydał niecałe 400 mln zł, czyli 10 razy mniej niż obliczone koszty społeczne.

  ,,To śmieszna kwota" - skomentował prof. Witold Tłustochowicz, krajowy konsultant ds. reumatologii. Jak zaznaczył, wprawdzie pacjentów z chorobami reumatologicznymi nie można wyleczyć, ale dzięki odpowiedniej terapii możliwe jest uzyskanie remisji, tj. wycofania choroby, które czasem trwa latami. ,,Ci pacjenci mogą wówczas żyć tak, jak zdrowi ludzie, więc warto w nich inwestować" - podkreślił.

  Do działań mających zracjonalizować wydatki na opiekę reumatologiczną w Polsce lekarze i ekonomiści zaliczyli m.in. stworzenie Krajowego Elektronicznego Rejestru Pacjentów z Chorobami Reumatologicznymi, który m.in. pozwoliłby monitorować wpływ terapii, rehabilitacji oraz lecznictwa uzdrowiskowego na orzekanie o niepełnosprawności pacjentów i absencję w pracy.

  Istotne jest też usprawnienie diagnostyki chorób zapalnych stawów, bo wczesne rozpoczęcie leczenia daje najlepsze efekty terapeutyczne i obniża koszty pośrednie, związane z rentami, absencją w pracy, wypadaniem z ról społecznych. ,,Tu istnieją bardzo duże bariery na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, bo na przykład aż w 43 powiatach brak poradni reumatologicznej, a pacjenci nie mogą skonsultować się z lekarzem specjalistą" - powiedział dr Gryglewicz. Dodał zarazem, że czas oczekiwania na hospitalizację i pełną diagnostykę jest w niektórych oddziałach tak długi, że choroba zapalna wcześnie wykryta staje się zaawansowaną.

  Zdaniem prof. Tłustochowicza, alokacja nakładów z drogiego lecznictwa szpitalnego na tańszą opiekę ambulatoryjną poprawiłaby efektywność leczenia, bez dodatkowych obciążeń finansowych. ,,Reumatologia jest dziedziną ambulatoryjną" - podkreślił specjalista. Obecnie, wycena punktowa dla przychodni reumatologicznych jest bardzo niska, więc prowadzenie ich jest nieopłacalne.

  Według najnowszego raportu, który liczy sobie 800 stron i zawiera 69 rekomendacji, obszarem o najmniejszej efektywności jeśli chodzi o wydatkowanie środków publicznych jest leczenie uzdrowiskowe. ,,Dlatego uważamy, że bardziej racjonalne jest przerzucenie środków na rehabilitację w miejscu zamieszkania pacjenta niż finansowanie pobytu i wyżywienia w uzdrowisku" - podsumował dr Gryglewicz.

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

  krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii. Choroby społeczne - różnego typu schorzenia przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności. Występujące u ponad 10% społeczeństwa. Ograniczają możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy. Wymagają długiej regularnej opieki lekarskiej, są trudno wyleczalne, stanowią problem dla całego społeczeństwa. Dzięki zaliczeniu ich do tej grupy chorób, łatwiejsze jest rozpoznawanie ich i szybki dostęp do leków. Najczęściej występującymi chorobami społecznymi są: nadciśnienie i cukrzyca. Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej. American College of Rheumatology (wcześniej: American Rheumatism Association) – organizacja medyczna lekarzy, pracowników służby zdrowia i naukowców, zajmujących się reumatologią i chorobami reumatycznymi.

  Renta Rolnicza Szkoleniowa jest to świadczenie przeznaczone dla osób ubezpieczonych w KRUS i spełniających warunki niezbędne do uzyskania renty rolniczej z tytułu trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Koszty przekwalifikowania zawodowego pokrywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba zakwalifikowana do grupy osób otrzymujących powyższe świadczenie kierowana jest do Powiatowego Urzędu Pracy w celu przekwalifikowania zawodowego. Rentę można pobierać przez 6 miesięcy lub dłużej (maksymalnie do 36 miesięcy), jeśli czas potrzebny do przekwalifikowania się wydłuży. Jeśli ustanie prawo do pobierania renty szkoleniowej wypłacana jest renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy. Renta socjalna – świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom pełnoletnim, mieszkającym w Polsce, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (stałe lub czasowe). Renta socjalna przysługuje tym osobom, które nie wypracowały okresu składkowego przed utratą zdrowia (np. niepełnosprawnym od urodzenia, niepracującym studentom i doktorantom). Renta ta stanowi 84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i podlega corocznej waloryzacji. ZUS przyznaje i wypłaca rentę od 1 października 2003 roku. Możliwe jest przyznanie renty stałej (gdy niezdolność do pracy ma charakter stały) lub czasowej. Wypłata renty może zostać zawieszona, jeśli odbiorca świadczenia osiąga dochód w wysokości przekraczającej 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w kwartale, dla którego dane te ostatnio ogłosił Główny Urząd Statystyczny.

  Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Gospodarka Francji sytuuje się na piątym miejscu na świecie (2008 Francja wyprzedziła Wielką Brytanię w wyniku niskiego kursu funta szterlinga względem euro) i drugim w Europie pod względem wysokości nominalnego produktu krajowego brutto oraz na dziewiątym miejscu pod względem produktu krajowego brutto ważonego parytetem siły nabywczej. Wśród największych gospodarek świata wyróżnia się jednym z najniższych poziomów ubóstwa, najmniejszą nierównością dochodów oraz stojącym na wysokim poziomie systemem usług społecznych (opieka zdrowotna, system edukacji, system emerytalny) oraz usług publicznych (transport, bezpieczeństwo). W sektorze publicznym pracuje 21% pracowników (ok. 5,2 mln osób). Wydatki publiczne sięgają 56,3% PKB, co stawia Francję na drugim miejscu wśród krajów rozwiniętych (za Danią).

  Absencja pracownicza – usprawiedliwiona lub też nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powoduje ona zmniejszenie ilości czasu pracy. Podstawą nieobecności w pracy są urlopy oraz zwolnienia z tytułu choroby bądź opieki. Długość tej nieobecności jest unormowana przez przepisy prawne – kodeks pracy. Reguluje on zasady oraz wymiar nieobecności pracownika.

  Koszty w logistyce: Koszty logistyczne to wyrażone w pieniądzu użycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są powodowane przepływem dóbr materiałów w firmie i między firmami, a także utrzymanie zapasów. Koszty te są składnikiem kosztów działalności firmy. Minimum socjalne – wskaźnik określający koszty utrzymania gospodarstw domowych na podstawie "koszyka dóbr" służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Przyjęte składniki koszyka wystarczają nie tylko dla podtrzymania życia (porównaj: minimum egzystencji), lecz dla posiadania i wychowania dzieci, a także dla utrzymania minimum więzi społecznych. Do pierwszej grupy składników zaliczają się wydatki na mieszkanie, żywność, odzież, obuwie, ochronę zdrowia i higienę; do drugiej grupy - koszty komunikacji i łączności (np. dojazdy do pracy), wydatki na kształcenie i wychowanie dzieci, na kontakty rodzinne i towarzyskie oraz skromne uczestnictwo w kulturze. Jest to więc model zaspokajania potrzeb na poziomie "minimalnego dobrobytu". Minimum socjalne nazywane jest też "granicą wydatków gospodarstw domowych, mierzącą godziwy poziom życia".

  Reintegracja społeczna - działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu. Praca i Zabezpieczenie Społeczne – polski miesięcznik wydawany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Czasopismo zawiera artykuły o najnowszych rozwiązaniach i tendencjach w sferze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zatrudnienia, polityki personalnej, warunków pracy i spraw socjalnych. Interpretuje i ocenia istniejące w Polsce regulacje prawne i ich przydatność oraz skuteczność.

  Choroby królików: Króliki są zwierzętami nieodpornymi na choroby. Dlatego istotne jest bardziej zapobieganie niż leczenie, które jest przeważnie trudne i nieopłacalne. Zwierzę podejrzane o chorobę najlepiej izolować i zdecydować o jego dalszym losie. Na fermach królików na ogół nie stosuje się leczenia. Tylko w przypadku bardzo cennych sztuk można podjąć leczenie pod nadzorem weterynarza. W razie jakichś dolegliwości królika zaleca się kontakt z lekarzem weterynarii (patrz: Zastrzeżenia dotyczące pojęć medycznych). Hipertermia ogólnoustrojowa – zwana również hipertermią całego ciała (ang. Whole Body Hyperthermia - WBH) jako metoda wspomagająca leczenie onkologiczne oparta jest na naturalnych reakcjach żywego organizmu na wysoką temperaturę. Mechanizmy te, które naturalnie wykształciły się do walki z poważnymi schorzeniami, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do leczenia oraz niesienia ulgi w terapii chorób przewlekłych i złośliwych. Hipertermia ogólnoustrojowa całego ciała oznacza temperaturę ciała, która jest wyższa od normalnej. Wysoka temperatura ciała jest często spowodowana chorobami, takimi jak gorączka lub udar cieplny. Jednak kontrolowane wywołanie hipertermii ogólnoustrojowej w warunkach medycznych, jest skutecznie stosowane jako terapia w leczeniu różnych schorzeń, przede wszystkim zmian nowotworowych.

  Dodano: 01.06.2011. 18:19  


  Najnowsze